Význam Audit

Co znamená slovo Audit? Zde naleznete 27 významů slova Audit. Můžete také přidat význam slova Audit sami

1.

0   0

Audit


Systematický soubor činností a nezávislý proces přezkoumání dokumentů, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v pořádku. Také hodnotí kvalitu vnitřní kontrol [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2.

0   0

Audit


Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizuj [..]
Zdroj: csr-online.cz

3.

0   0

Audit


znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady pod&aacut [..]
Zdroj: pfpro.cz

4.

0   0

Audit


Pøezkoumání písemných dokladù nezávislou osobou. Vzhledem k tomu, že nezávislost je velmi sporným pojmem, že se tato služba se nakupuje, a také proto že na nejvìtší lumpárny nik [..]
Zdroj: marxismus.cz

5.

0   0

audit


ovìøování úèetních závìrek nebo konsolidovaných úèetních závìrek a výroèních zpráv nebo konsolidovaných výroèních zpráv
Zdroj: financni.webz.cz

6.

0   0

Audit


Pojem audit pochází z latinského "auditus" = slyšení. Je to proces systematického, nezávislého přezkoumání a zhodnocení dokumentů. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a sp [..]
Zdroj: az-data.cz

7.

0   0

Audit


Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů.
Zdroj: usetritnadanich.cz

8.

0   0

Audit


je obecný pojem pro revizní postup, kterým se vzájemnì porovnávají dvì øady hodnot. Vìtšinou se zjišuje zda kontrolované v praxi existující hodnoty odpovídají hodnotám požadovan [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

9.

0   0

Audit


Pojem audit pochází z latinského "auditus" = slyšení. Je to proces systematického, nezávislého přezkoumání a zhodnocení dokumentů. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a sp [..]
Zdroj: alka-mzdy.cz

10.

0   0

Audit


podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy nezávislou osobou. Nejčastěji jde o prověření účetnictví a finančního a daňového hospodaření firmy  
Zdroj: eakcie.cz

11.

0   0

Audit


Úøední pøezkoumání a zhodnocení dokumentù. Úèelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skuteènosti a hodnotí kvalitu vnitøní kontroly firmy.
Zdroj: datoveschranky.info

12.

0   0

Audit


ověření správnosti účetnictví. Výsledkem auditu je zpráva auditora seznamující s tím, co bylo předmětem auditu, se zodpovědností managementu a především s názorem auditora na průk [..]
Zdroj: posudek.com

13.

0   0

audit


revize úètù, úèetnictví, auditing
Zdroj: islo.cz

14.

0   0

Audit


– èinnost, která zjišuje, je-li úèetnictví firmy v souladu s úèetními normami, kontroluje stav majetku a závazku, finanèní situaci a výsledek hospodaøení spoleènosti, audit vždy pr [..]
Zdroj: kingstyle.cz

15.

0   0

Audit


Audit (lat.: poèúvanie; v súè.: nezávislé overovanie) je systematický proces objektívneho získavania a vyhodnocovania dôkazov, týkajúcich sa informácií o èinnostiach a udalostiach, s ci [..]
Zdroj: securityrevue.com

16.

0   0

audit


systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizuj [..]
Zdroj: business.center.cz

17.

0   0

audit


ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv Pramen § 2 odst. 1) zákona č. 254/2000 Sb., o aud [..]
Zdroj: business.center.cz

18.

0   0

Audit


Audit - 1) overenie správnosti účtovej uzávierky, preskúmanie záverečných účtov, kontrola vykazovaných aktív a pasív organizácie povolanou osobou, inštitúciou: audit účtu; 2) prevero [..]
Zdroj: bonumeng.eu

19.

0   0

Audit


Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů.
Zdroj: uctovani.net

20.

0   0

Audit


overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu kon [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

21.

0   0

Audit


1.) Nezávislé ověřování dodržování právních a etických zásad v různých společenských a podnikatelských činnostech (vč. jejich efektivity), ev. posouzení kvality studijního progra [..]
Zdroj: andromedia.cz

22.

0   0

Audit


 – ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv.
Zdroj: domacifinance.cz

23.

0   0

Audit


Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního…
Zdroj: vlastnicesta.cz

24.

0   0

Audit


Z latinského auditus = slyšení. Je to proces systematického, nezávislého přezkoumání a zhodnocení dokumentů. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o sk [..]
Zdroj: financialmarkets.cz

25.

0   0

Audit


audit je systematický proces objektívneho získavania a vyhodnocovania dôkazov, týkajúcich sa informácii o ekonomických činnostiach a udalostiach, s cieľom zistiť mieru súladu medzi tý [..]
Zdroj: nitra-uctovnictvo.sk

26.

0   0

Audit


Systematický a nezávislý proces pøezkoumání dokumentù, zda èinnosti v urèené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými zámìry. Zda se tyto zámìry realizují efek [..]
Zdroj: klo.cz

27.

0   0

Audit


Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé in [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Audit
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Novinky Daňová asignace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam