Význam Etnikum

Co znamená slovo Etnikum? Zde naleznete 5 významů slova Etnikum. Můžete také přidat význam slova Etnikum sami

1.

0   0

Etnikum


Obecný pojem pro blíže nespecifikovanou skupinu lidí, kterou její pøíslušníci èi sousedé chápou jako kulturnì nebo biologicky odlišnou, samostatnou jednotku. Zahrnuje v sobì pojmy rod, kmen, kmenový svaz, národnost i národ. Nìkdy bývá nesprávnì s nìkterým z tìchto pojmù ztotožòován, zejména s  [..]
Zdroj: marxismus.cz

2.

0   0

etnikum


skupina lidí, kterou spojuje spoleèný pùvod, zvláštní kulturní znaky (pøedevším jazyk), tradice a mentalita; etnická skupina
Zdroj: islo.cz

3.

0   0

Etnikum


Spoločenstvo ľudí, ktoré má podobné fyziologické, kultúrne, historické a geografické charakteristiky, okolím je vnímané ako spoločenstvo a väčšinou má aj jednotné pomenovanie. Na rozdiel od národa je pre príslušnosť k etniku dôležité aj pokrvné príbuzenstvo. (Mistrík, 2006)
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

4.

0   0

Etnikum


Etnikum (z řeckého ἔθνος, ethnos, tj. lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu. Používá se také jako synonymum pro etnickou skupinu, národ a kmen. Příslušníky etnika spojuje pocit sounáležitosti, víra ve společný původ a dějiny, společné označení sama sebe neboli endoetnonymum, a kulturní prvky odlišu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

2   5

Etnikum


etnikum

Společenství lidí se formovalo od pravěku od původních kmenů přes první národy až po moderní národy a národnosti, které dnes obývají všechny světadíly. Etnicka skupina představuje historicky vzniklé seskupení lidí se společným původem, jazykem a společnou materiální a duchovní kulturou. Příslušníky určitého národa spojují jazyk, území, hospodářský život, kultura a taaké mentalita. Některé národy vytvořily společenství v podobě federace, konfederace či unie. Unikátním spojením 192 států světa je OSN
ETNIKUM zapnout 2016-09-05


Přidat význam slova Etnikum
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Etnometodologie Etologie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam