Význam Naturalismus

Co znamená slovo Naturalismus? Zde naleznete 11 významů slova Naturalismus. Můžete také přidat význam slova Naturalismus sami

1.

0   0

naturalismus


v oblasti mentálního mapování jde o názor, že mentální procesy mohou být vysvìtleny jako souèást pøírodních zákonitostí a jsou experimentálnì dostupné. Viz též biologický determinismus, dualismus, funkèní zobrazování mozku, funkcionalismus, fyzikalismus, komputacionalismus, materialismus, paralelismus, umìlá inteligence.
Zdroj: fim.uhk.cz

2.

0   0

naturalismus


viz biologický naturalismus
Zdroj: fim.uhk.cz

3.

0   0

NATURALISMUS


ve výtvarném umìní projev co nejvìrnìji a do v¹ech podrobností napodobující pøedlohu (v gotice napø. protiklad stylizovaného a naturalistického listu…
Zdroj: pametihodnosti.cz

4.

0   0

Naturalismus


Pojem naturalismus označuje: Naturalismus (filosofie) – filosofický směr Naturalismus (literatura) – umělecký směr v literatuře a dramatické tvorbě Naturalismus (umění) – umělecký styl především ve výtvarném umění Naturalistická fotografie
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

0   0

Naturalismus


Pojem naturalismus označuje: Naturalismus (filosofie) – filosofický směr Naturalismus (literatura) – umělecký směr v literatuře a dramatické tvorbě Naturalismus (umění) – umělecký styl především ve výtvarném umění Naturalistická fotografie
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   0

Naturalismus


Naturalismus (z latinského natura, příroda) je umělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu (alespoň takovou, jaká je v očích naturalistů). Vznikl v 70. letech 19. století ve Francii z klasického realismu. Za jeho tvůrce bývá označován Émile Zola, k dalším naturalistům v literatuře patří např. Guy de Maupassant, Gustave Flaubert a Alphonse Daudet. Naturalistické spisovatele láká pesimismus – lidská bída, smrt i stáří. Tematicky se zaměřují na podmínky lidské existence v urbanizované, vědecko-průmyslové civilizaci. Podle nich není dobré vytvářet realitu ze snů, vyšší cíle jsou pro ně jen klamnou iluzí.[zdroj?] Jako lepší způsob bytí berou uvědomění pravé reality.[zdroj?] Naturalismus klade velký důraz na detailní popis prostředí i situací (například detailní líčení deliria v Zabijákovi) a na rozdíl od realismu, ve kterém hlavní postavu představuje průměrný člověk, naturalismus zobrazuje něčím výjimečné osoby (takzvaně „nejbídnější z bídáků“), stojící buďto na okraji společnosti, nebo na jejím vrcholu (Rusko). Hlavní postavy jsou určitým způsobem zvláštní, poznamenané, vyřazené. Trpí fyzickou nebo psychickou narušeností.[zdroj?] Naturalisté se snaží o exaktní zobrazení předmětu pozorování, odmítají stylizaci. Základy naturalismu se objevují u Gustava Flauberta, první formulace v předmluvě k románu Germinie Lacerteux (Germinie Lacerteuxová, 1864) od bratří Goncourtů. Émile Zola jej rozvinul jako literárně-estetický program. Teoreticky jej zpracoval v knize Le roman expérimental (Experimentální román, 1880), teorii se pokusil uvést v praxi v románovém cyklu, literárním experimentu Les Rougon-Macquart (Rougonové-Macquartové, 1871–1893). Zola vycházel z teorie prostředí Hippolyta Taina spočívající v tom, že lidé jsou determinováni rasou, prostředím a dobou. Umělec volí tedy pouze postavy a syžet, umělcovo vědomí zastupuje měřící aparaturu. Původní filozofický význam slova naturalista odkazoval k inspiraci empiricky orientovanou přírodovědou. Naturalismus souvisí s determinismem. Ten vylučuje úlohu vůle, nebo výchovy člověka na svůj osud. Člověk je předurčen prostředím a vrozenými vlastnostmi (jsou dědičné). Naturalistické romány se vyznačují odlidštěním. Autor nevstupuje ani nezasahuje do děje. Nechává vyvíjet události přesně tak, jak by se přirozeně udály. Cílem je obnažit člověka ve fyziologické podstatě (jako bytost řídící se pudy – ne mozkem).
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

Naturalismus


Naturalismus je filosofická koncepce, kladoucí jako princip výkladu všech jevů přírodu, jak se jeví zkušenosti; vylučuje vše nadpřirozené a transcendentní. Filosofický naturalismus má následující varianty: Metafyzický (ontologický) naturalismus je filosofický názor, který tvrdí, že tento hmotný svět a vesmír je jediná opravdová skutečnost a že neexistuje žádný duchovní princip od přírody odlišný. Metodologický naturalismus je dobrovolně přijaté základní pravidlo vědy, které omezuje výzkum na testovatelná přirozená vysvětlení, jež se týkají přirozeného světa. Naturalizovaná epistemologie (termín W. V. Quina) je přesvědčení, že filosofie a přírodní vědy tvoří kontinuum a že filosofie může a má používat metody přírodních věd. Je zbytečné hledat zdůvodnění vědy či vědecké metody v nějaké „první filosofii“ (ať už metafyzice nebo epistemologii), protože vědecká metoda, i když není neomylná, je nejlepší dostupnou metodou poznávání.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   0

Naturalismus


Naturalismus je filosofická koncepce, kladoucí jako princip výkladu všech jevů přírodu, jak se jeví zkušenosti; vylučuje vše nadpřirozené a transcendentní. Filosofický naturalismus má následující varianty: Metafyzický (ontologický) naturalismus je filosofický názor, který tvrdí, že tento hmotný svět a vesmír je jediná opravdová skutečnost a že neexistuje žádný duchovní princip od přírody odlišný. Metodologický naturalismus je dobrovolně přijaté základní pravidlo vědy, které omezuje výzkum na testovatelná přirozená vysvětlení, jež se týkají přirozeného světa. Naturalizovaná epistemologie (termín W. V. Quina) je přesvědčení, že filosofie a přírodní vědy tvoří kontinuum a že filosofie může a má používat metody přírodních věd. Je zbytečné hledat zdůvodnění vědy či vědecké metody v nějaké „první filosofii“ (ať už metafyzice nebo epistemologii), protože vědecká metoda, i když není neomylná, je nejlepší dostupnou metodou poznávání.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9.

0   0

Naturalismus


Naturalismus je způsob zobrazování světa s minimálním množstvím abstrakce či slohového zkreslení. Charakteristické jsou pro něj přesvědčivé efekty světla a povrchové struktury a evokování pocitů a nálad. Za renesance se v západním umění znovu objevil jako ústřední, dominující trend.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   1

Naturalismus


Ve filozofii vysvìtlování vývoje spoleènosti pøírodními zákony. V umìní zjednodušený pøístup detailnì zobrazující èi popisující nahodilé, jedineèné jevy, kopírování malé èásti skuteènosti. V etice odvozování morálky z pøírodních principù.
Zdroj: marxismus.cz

11.

0   1

Naturalismus


Krajní směr realismu (z. lat. slova NATURA = příroda)
úsilí o maximální objektivnost zachycené i ošklivé a odpudivé jevy
aplikace teorie dědičnosti a determinace prostředím
Kelly zapnout 2015-03-26


Přidat význam slova Naturalismus
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Nativismus Naturismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam