Význam Politologie

Co znamená slovo Politologie? Zde naleznete 6 významů slova Politologie. Můžete také přidat význam slova Politologie sami

1.

0   0

Politologie


Vìda zkoumající systém, mechanismy, okolnosti a dùsledky politického rozhodování, zpravidla abstrahující od kauzální souvislosti mezi ekonomikou a politikou. Obhajuje a zdùvodòuje konkrétní politiku, radí jí a zabývá se jejími jevovými a praktickými stránkami. Mùže být kritická, ale je vždy spjata s urèitou politikou, které slouží, a proto je zatížena prvky apologetiky. Ty umožòují její existenci, ale souèasnì brání pravdivému poznání. To v minulosti postihlo i vìdecký komunismus, který mìl být marxistickou politologií. Politologie, má-li uhájit své místo ve spoleènosti a být užiteèná, chce-li mít prostøedky pro svou práci a rozšiøování výsledkù svého poznání, musí nìkomu sloužit. Teoretici politologie prosazují pøístup tzv. nezaujatého pozorování, nestrannosti, což je pouhou iluzí èi podvodem. Politolog, tvrdící že nefandí žádné tøídì, je stejnì nevìrohodný jako papež hovoøící o manželské vìrnosti a užívání kondomù.
Zdroj: marxismus.cz

2.

0   0

politologie


studijní obor zabývající politickými jevy, teorií politiky, zkoumáním mocenských institucí a autorit, politickými ideologiemi, hlavním předmětem zájmu je politická moc a její uplatňování
Zdroj: dzadureder.cz

3.

0   0

Politologie


Nebo-li politická věda. Studijní obor zabývající se deskripcí a hodnocením politických jevů, teorií politiky, zkoumáním mocenských institucí a autorit, politickými ideologiemi, vztahy mezi jednotkami zainteresovanými do dané problematiky apod. Hlavním předmětem zájmu je politická moc a její uplatňování.
Zdroj: vysokeskoly.cz

4.

0   0

Politologie


Politologie (složeno z řec. polis – obec, stát [polites – občan] a logos – slovo, výklad) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích. Politologie se zabývá popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských organizací a autorit, politické ideologie, význam a chování veřejnosti ve vztahu k politice a také mezinárodní vztahy.
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

0   0

Politologie


Politologie (složeno z řec. polis – obec, stát [polites – občan] a logos – slovo, výklad) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích. Politologie se zabývá popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských organizací a autorit, politické ideologie, význam a chování veřejnosti ve vztahu k politice a také mezinárodní vztahy.
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   5

Politologie


Politologie - Politologie je věda o politice, která se zabývá zájmy občanů. Je to moc a autorita státu. Politika je u nás vnímaná jako něco nadřazeného vůči občanům nižších tříd. Politologii máme zahraniční a domácí. Politologie zkoumá názory lidí a vyhodnocuje ty nejmocnější, nebo-li nejůčinnější. Politologie vznikla z filozofie a tudíž se v politologii hodně zamýšlí nad otázkami stejně jako u filozofie.
Radka Chlebková zapnout 2016-09-01


Přidat význam slova Politologie
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Politický systém Polyamorie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam