vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.248 významech.Nejnovější významy

0   0

Ožehnutí sudu


Spojení jednotlivých dužin sudu umožňuje jeho vnitřní ožehnutí při teplotě asi 200 stupňů Celsia, přičemž dochází samozřejmě i k opálení vnitřního povrchu dužin, který bude ve styku s vínem. Intenzita ožehnutí se na sudu barrique označuje od lehké přes střední až po silné, vše včetně mezistupňů. Dřevo se tak chemicky pozměňuje do hloubky 2 až 4 mm - dochází k termodegradaci především celulózy, ligninu, lipidů a taninů.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Otesané


Takové víno, s nímž bylo činěno přespříliš technologických úkonů a ne vždy správnými prostředky a ve správný čas. Bývá méně výrazné, neosobité, útlé, netypické pro odrůdu ani místo původu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Olfaktivní


Čichový, vztahující se k čichu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Octovatění


Víno má ostře kyselou chuť a vůni po octu. Obsahuje zvýšené množství těkavých kyselin - nad 1,1 g/l u bílých a 1,2 g/l u červených vín. Je to nejtěžší onemocnění vína, které nelze vyléčit. Při lehkém případu víno sterilně zfiltrovat, pak scelit se zdravým vínem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Označování zbytkového cukru ve víně


Pro slovní vyjádření obsahu cukru ve víně lze použit tyto výrazy: a) „suché“ pouze tehdy, jestliže víno obsahuje: – nejvýše 4 g zbytkového cukru v litru nebo – nejvýše 9 g zbytkového cukru v 1 litru, pokud obsah kyselin přepočtených na kyselinu vinnou je nejvýše o 2 g v 1 litru nižší než obsah zbytkového cukruYY b) „polosuché“ pouze tehdy, jestliže dané víno obsahuje: – zbytkový cukr v množství přesahujícím hodnotu uvedenou v písmenu a) nejvýše 12 g v litru nebo – nejvýše 18 g zbytkového cukru v 1 litru, pokud obsah kyselin splňuje podmínku uvedenou v písmenu a) bod 2YY c) „polosladké“ pouze tehdy, jestliže dané víno obsahuje zbytkový cukr v množství přesahujícím hodnotu uvedenou v písmenu b), nejvýše 45 g v 1 litruYY d) „sladké“ pouze tehdy, jestliže dané víno obsahuje zbytkový cukr v množství minimálně 45 g v 1 litru.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oxidace moštu


Šťáva vytékající z bobulí podléhá na vzduch oxidačním procesům vyvolaným enzymy polyfenoloxidázami. Oxidační procesy zpomaluje vysoký obsah kyselin a kyselina askorbová . Ve zdravých hroznech je hlavně oxidační enzym tyrosináza, který se dá snadno inaktivovat přídavkem 40 mg/l SO2. V hroznech napadených plísní šedou je enzym laccáza, kterou ani dvojnásobná dávka SO2 neinaktivuje. Tyrosináza se dá též inaktivovat přídavkem 200 g/hl bentonitu do moštu, ale laccázu inaktivuje bentonit jen nepatrně. Nejúčinnější inaktivací oxidačních enzymů je bleskový záhřev moštu na 70 °C a okamžité ochlazení. Oxidační enzymy přilnou na kalící částečky moštu, a proto rychlé vyčištění moštu zabraňuje oxidaci. Následující rychlé rozkvašení moštu uvede do pohybu redukční procesy, a tím se zahladí mírné oxidace. Po dokvašení postupují oxidace ve víně znova, a to nejrychleji po zmizení CO2 z vína. Pak dochází nejen k oxidacím enzymovým, ale i k oxidacím neenzymovým vlivem vázání kyslíku na sloučeniny vína, přičemž působí katalyticky kovy Fe, Cu. Rychlé vyčištění mladého vína a zamezení jeho styku se vzduchem je nejlepší ochranou. Nejpomaleji probíhají oxidace v nerezových nebo skleněných nádobách.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Organoleptické posouzení vína


Organoleptické (senzorické) posouzení vína je jedna z metod analýzy vína. Provádět by ji měl vyškolený znalec. Toto posouzení spočívá ve zkoumání vína lidskými smysly (zrak, čich, chuť, hmat, sluch). Zrakem lze hodnotit čistotu a stupeň čirosti a dále intenzitu a odstín barvy. Čich stanoví čistotu, intenzitu, jemnost a harmoničnost vůně. Chuť charakterizuje opět čistotu, intenzitu, jemnost a harmoničnost chuti, dále také plnost, perzistenci (délku vjemu) a dochuť vína. Celkové hodnocení vína se odrazí v tzv. celkovém dojmu, který se hodnotí až na závěr jednotlivých smyslových analýz. Méně známé je využití hmatu a sluchu – hmatem jazyka v dutině ústní zjišťujeme viskóznost vína, popř. u sektů perlení, a tím i tlak CO2. Stupeň perlení u vín šumivých se dá hodnotit také sluchem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

O.I.V.


Office International de la Vigne et du Vin. Mezinárodní úřad pro révu a víno. Vznikl v roce 1924, Československo se stalo řádným členem v roce 1936. 17. března 2004 se konalo ustavující valné shromáždění nové nástupnické organizace - Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (Mezinárodní organizace pro révu a víno).
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ochrana původu vína


Základním prvkem pro ochranu původu v románském systému je vymezení katastrálního území, které dává předpoklady pro vysokou originalitu vína, a současně dohoda všech vinařů na způsobu produkce (odrůda, způsob pěstování, výnosy, způsob zpracování hroznů, technologie vína, kontrolní opatření, marketing ). Na žádost vinařů daného území sdružených do profesní organizace vyvolá ministerstvo zemědělství jednání o ochraně původu, která je pak vyhlášena parlamentem nebo dekretem prezidenta republiky. Název vína s chráněným původem smí pak užívat jen vymezená oblast a je mezinárodně chráněn. Germánský systém preferující odrůdu byl a zatím je aplikován i v ČR, ale postupně se od něj ustupuje.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůdy evropské révy


Vznikaly postupně v několika geograficko-ekologických areálech z volně rostoucí lesní révy v Evropě Vitis vinifera subspecies silvestris typica a v Asii aberrans. Podle toho vznikly geograficko ekologické skupiny odrůd na určitých územích: Kolem Černého moře rodina Proles pontica, Negr., která obsahuje odrůdy balkánské (subproles balcanica) a odrůdy kavkazské (subproles georgica). V západní Evropě se vyvinuly jakostní moštové odrůdy ve skupině Proles occidentalis, Negr. V Asii z typu aberrans rodina odrůd Proles orientalis, Negr., která má starší skupinu převážně moštových odrůd subproles caspica a mladší skupinu typicky stolních odrůd subproles antasiatica. Viz systematika révy.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůdová vůně


Ve vrstvách dužniny těsně pod slupkou je uloženo množství různých aromatických látek typických pro danou odrůdu. Tyto primární aromatické látky se přenášejí do vína. Nejvíce se jich tvoří v místech, kde jsou horké dny a studené noci (povodí řek apod.). Při šetrném a rychlém zpracování hroznů a chlazeném kvašení, stáčení bez přístupu vzduchu a opatrném zacházení s vínem se lehce těkavé primární odrůdové vůně povede ve víně udržet.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůda révy


Soubor jedinců vegetativně množených z původního keře si po určitou dobu udržuje stejné vlastnosti všech jedinců. Po mnoha létech dochází k rozrůznění vlastností a vyskytují se mutace, které člověk zachycuje a jsou-li hospodářsky příznivé dále množí jako nové odrůdy. Stejně tak vybíral mezi samovolně vzniklými semenáči vhodné typy, z nichž vznikaly odrůdy. O pravost odrůd se dnes stará udržovací šlechtění a o vznik nových odrůd novošlechtění.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odbourání kyselin


Snižování obsahu kyseliny jablečné biologicky (mléčná + CO2) a snížení kyseliny vinné vznikem vínanů.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odalkoholizované víno


Víno vyrobené běžným způsobem a po té speciální šetrnou destilací zbavené alkoholu tak, aby ostatní složky zůstaly zachovány. Existuje i šumivé odalkoholizované víno.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oceňování vína


Termín, který se užíval pro senzorickou kontrolu jakosti vína v období socialismu. V současné době je senzorická kontrola součástí celkové kontroly jakosti včetně analytického rozboru a kontroly při zpracování hroznů na vína s přívlastkem. Viz zatřídění vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Obsah alkoholu


Podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 se rozlišuje skutečný, možný, celkový a přirozený obsah alkoholu. Každý z nich se vyjadřuje v % objemových nebo hmotnostních.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oblasti vinařské


Dle vinařského zákon 321/2004 Sb. 1 jsou v ČR dvě vinařské oblasti: Čechy a Moravy. Vinařská oblast Čechy se dělí na podoblasti mělnickou a litoměřickouYY vinařská oblast Morava se dělí na podoblasti znojemskou, mikulovskou, velkopavlovickou a slováckou.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Netypické tóny stárnutí


Vyskytuje se u bílých vín. Příčinou je 2-aminoacetofenon v množství vyšším nežli 0,5 mg/l, který vzniká při stresu révy suchem a nedostatkem dusíku nebo při nadměrném síření při zpracování hroznů. Důležitá je regulace úrody hroznů, případně omezení zatrávnění vinice.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Netěkavé kyseliny


Po oddestilování těkavých kyselin v proudu vodní páry, zůstávají ve zbytku kyseliny netěkavé. Titrovatelné netěkavé kyseliny vína se zjišťují odečtením obsahu těkavých kyselin od obsahu veškerých titrovatelných kyselin.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Nemoci vín


Změny ve víně způsobené napadením vína mikroorganizmy, hlavně bakteriemi: octění vína, vláčkovatění, máselné, manitové a mléčné kvašení, hořknutí červených vín, křís.
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9