Význam moc

Co znamená slovo moc? Zde naleznete 6 významů slova moc. Můžete také přidat význam slova moc sami

1.

0   0

moc


schopnost něco vykonat nebo způsobit | * | možnost někoho ovládat nebo mít nad někým převahu | * | orgán, který má právo rozhodování nad jinými | * | fyzická nebo duševní síla | * | mnoho, příliš | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Moc


Vliv zajištìný i silnìjším než morálním zpùsobem, tedy ekonomickým, fyzickým èi právním donucením. Základem moci je vláda nad ekonomickým životem lidí, tedy nad výrobou a rozdìlováním, smìnou a spotøebou materiálních hodnot. Pokud je moc nad jinými oblastmi života v rukou nìkoho jiného, není schopna pùsobit dlouhodobì proti moci ekonomické, musí se jí podøídit. Je to v zájmu fungování každého systému, který se hroutí vždy, když jakákoli moc ohrožuje jeho ekonomické základy. Chce-li systém dlouhodobì existovat, musí být základní jednota moci zajištìna v jednìch rukou. Moc, která nemá v rukou ekonomiku, je jen krátkodobá. Nemá-li sílu, je bezmocná a vratká. A nemá-li autoritu, síla jí dlouho nevystaèí. Moc nepramení z lidu, ale z majetku.
Zdroj: marxismus.cz

3.

0   0

Moc


Moc můžeme definovat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“ Moc se uplatňuje ve všech společenských vztazích (například zaměstnanec vs. zaměstnavatel). Je to také schopnost prosadit svou vůli. Moc může náležet jednotlivci, skupině lidí, státu, můžeme o ni hovořit i v obecnějším pojetí. Teorie moci zajímala řadu filosofů a učenců, mj. Webera, Nietzscheho, Machiavelliho, Hobbese či Millse. Například Machiavelli ve svém díle Vladař (1513/1532) rozvádí několik obecných poznatků – třeba to, že prosazení moci může být dosaženo buď nátlakem nebo manipulací (tedy, že druhý subjekt může nebo nemusí vědět, že vykonává vůli někoho jiného), nebo též to, že prioritou držitele moci je svou moc si udržet, případně ji posilovat. O moci coby schopnosti náležící v tomto širokém smyslu ke každému člověku psal Nietzsche – o všudypřítomné „vůli k moci“. Organizaci jedinců podle moci můžeme pozorovat mezi zvířaty (tlupy, kolonie, stáda, …) a samozřejmě mezi lidmi – v historii lidstva existovalo mnoho forem uspořádání společnosti s koncentrovanou mocí (despocie, diktatura, monarchie, …) stejně jako společnosti, kde je moc dělená. V moderní společnosti je donucování monopolizováno státem; v demokratických státech se rozlišuje mezi mocí výkonnou, soudní a zákonodárnou. Tento koncept se nazývá dělba moci a vychází z premisy, že spolu s mocí roste i odpovědnost. ↑ GIDDENS, Anthony. Sociologie (Sociology). Překlad Jan jařab. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. s. 333 - 335.
Zdroj: cs.wikipedia.org

4.

0   0

Moc


Moc nebo MOC může znamenat: moc – schopnost prosadit svou vůli Dělba moci Orgán veřejné moci Politická moc Právní moc Soudní moc Státní moc Veřejná moc Výkonná moc Výkonná moc v Česku Zákonodárná moc Plná moc, zmocnění Vyšší moc v právu příjmení Otakar Moc (1918-1969), katolický kněz, administrátor katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích v kultuře Boj o moc, román H. Weinsteina Moc (film) (orig. Power) – americký film z roku 1986 režiséra Sidneyho Lumeta MOC MOC, též MC, maloobchodní cena mechanické odbavování cestujících, systém odbavování v městské hromadné dopravě s jízdenkami z předprodeje, které cestující sám označil (tzv. „znehodnotil“) proděravěním v mechanickém děrovacím strojku na označování jízdenek Slovníkové heslo MOC ve Wikislovníku Slovníkové heslo moc ve Wikislovníku
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

0   0

MOC


Moc nebo MOC může znamenat: moc – schopnost prosadit svou vůli Dělba moci Orgán veřejné moci Politická moc Právní moc Soudní moc Státní moc Veřejná moc Výkonná moc Výkonná moc v Česku Zákonodárná moc Plná moc, zmocnění Vyšší moc v právu příjmení Otakar Moc (1918-1969), katolický kněz, administrátor katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích v kultuře Boj o moc, román H. Weinsteina Moc (film) (orig. Power) – americký film z roku 1986 režiséra Sidneyho Lumeta MOC MOC, též MC, maloobchodní cena mechanické odbavování cestujících, systém odbavování v městské hromadné dopravě s jízdenkami z předprodeje, které cestující sám označil (tzv. „znehodnotil“) proděravěním v mechanickém děrovacím strojku na označování jízdenek Slovníkové heslo MOC ve Wikislovníku Slovníkové heslo moc ve Wikislovníku
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   3

moc


Moc je nástroj totality, Moc je ideologický nástroj
Hüttel zapnout 2016-07-31


Přidat význam slova moc
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< šedivý movitost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam