Význam rasismus

Co znamená slovo rasismus? Zde naleznete 8 významů slova rasismus. Můžete také přidat význam slova rasismus sami

1.

4   2

rasismus


názor, že lidé jedné (obvykle vlastní) rasy jsou lepší než lidé jiných ras | způsoby jednání s lidmi v souladu s názorem [1] | * | – | rasová diskriminace
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi lidmi. Jeho moderní forma vznikla v době romantismu jako reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Tehdejší rasismus souvisel s rozvojem etnického nacionalismu a později s využitím evoluční teorie tzv. sociálním darwinismem. Rasismus v širokém slova smyslu je názor, že z představy, podle níž je lidstvo rozděleno na biologicky odlišné „rasy“, lze vyvodit politické či sociální důsledky a rozdíly. Tato teorie tvrdí, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný geografickou diverzitou, determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých příslušníků. V praxi pak tento názor v řadě případů vedl (či stále ještě vede) k rasové segregaci, veřejnoprávní nebo soukromoprávní diskriminaci, a ve výjimečných případech i k pokusům o vyvraždění nepřátelských skupin.
Zdroj: cs.wikipedia.org

3.

0   0

Rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi lidmi. Jeho moderní forma vznikla v době romantismu jako reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Tehdejší rasismus souvisel s rozvojem etnického nacionalismu a později s využitím evoluční teorie tzv. sociálním darwinismem. Rasismus v širokém slova smyslu je názor, že z představy, podle níž je lidstvo rozděleno na biologicky odlišné „rasy“, lze vyvodit politické či sociální důsledky a rozdíly. Tato teorie tvrdí, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný geografickou diverzitou, determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých příslušníků. V praxi pak tento názor v řadě případů vedl (či stále ještě vede) k rasové segregaci, veřejnoprávní nebo soukromoprávní diskriminaci, a ve výjimečných případech i k pokusům o vyvraždění nepřátelských skupin.
Zdroj: cs.wikipedia.org

4.

1   2

Rasismus


Pseudobiologický determinismus a šovinismus, vìdecky neodùvodnitelná ideologie a politika prosazující nadøazenost nìkterých ras a etnik nad jinými. Je produktem novodobého otrokáøství a kolonialismu, ekonomického útlaku jiných etnik. Je vyvolán potøebou zdùvodnit etnický útlak ve spoleènosti hlásající „volnost, rovnost, bratrství“ a obrácenì je nìkdy i ospravedlòováním odporu vùèi tomuto útlaku. Je to falešný odraz falešné spoleènosti ve vìdomí lidí, odraz skuteèných ekonomických pomìrù.
Zdroj: marxismus.cz

5.

1   2

rasismus


Je názor, který tvrdí, že rasa určuje schopnosti člověka a že někteří lidé jsou nadřazení, a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako skupinu lidí stejného původu. Rozlišují různé rasy podle fyzického charakteru, jako je barva kůže nebo kvalita vlasů. Jako rasismus se také označují různé druhy negativního, agresivního či ponižujícího chování k odlišným osobám, k příslušníkům „jiné rasy“. Moderní antropologie a hlavně například analýza DNA ukázala, že z hlediska DNA jsou si lidé jedné rasy stejně nepodobní jako lidé odlišných ras. Že tedy z biologického hlediska se lidé různých ras neliší více než lidé jedné rasy. Některé odlišnosti mezi lidmi tedy vidíme a jiné nevidíme – proto nemůžeme pouze z těch viditelných rozdílů usuzovat, že fyzicky jiní lidé mají odlišné schopnosti nebo dokonce odlišná práva.
Zdroj: lidejednezeme.cz

6.

1   2

Rasismus


soubor nevìdeckých pøedstav a koncepcí založených na pøedpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti rùzných ras, tj. na základì biologické (tzv. rasové) klasifikace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

7.

0   1

Rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi lidmi. Jeho moderní forma vznikla v době romantismu jako reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Tehdejší rasismus souvisel s rozvojem etnického nacionalismu a později s využitím evoluční teorie tzv. sociálním darwinismem. Rasismus v širokém slova smyslu je názor, že z představy, podle níž je lidstvo rozděleno na biologicky odlišné „rasy“, lze vyvodit politické či sociální důsledky a rozdíly. Tato teorie tvrdí, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný geografickou diverzitou, determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých příslušníků. V praxi pak tento názor v řadě případů vedl (či stále ještě vede) k rasové segregaci, veřejnoprávní nebo soukromoprávní diskriminaci, a ve výjimečných případech i k pokusům o vyvraždění nepřátelských skupin.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   1

rasismus


Rsismus je psichyoterapický vědecký a studijní schopnost člověka vnímat
Zuzka  zapnout 2015-03-18


Přidat význam slova rasismus
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< rasizmus relevantní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam