Význam reklama

Co znamená slovo reklama? Zde naleznete 19 významů slova reklama. Můžete také přidat význam slova reklama sami

1.

9   2

reklama


Re-klam-a
Re - opakování
Klam - nepravda, lež
Český význam se nejvíce blíží pravdě, co znamená reklama. Vědomé klámání, opakované klámání lidí, za účelem toho, aby se lež, nepravda stala "pravdou".
A jako správní Homo sapiens - "člověk myslící, moudrý", tomu znovu a znovu naletíme. Vzpomenete si ještě, kdy naposledy?
Jan Foks zapnout 2016-07-14

2.

2   0

Reklama


Souèást obchodní praxe a øetìzce masové spotøeby, jedna z forem propagace. Na jedné stranì informuje potencionální zákazníky o konkrétní možnosti trhu a na druhé stranì u nich vytváøí zdání potøeby. V obou pøípadech tak pracuje s abstrakcí: odhlíží od všech negativních stránek propagovaného a absolutizuje stránky pozitivní a na druhé stranì odhlíží od celého spektra skuteèných potøeb toho, na než je reklama cílena, a absolutizuje iluzorní potøebu propagovaného a vyvolává neexistující poptávku. Reklama nesmí lhát, ale její podstatou je vytváøení iluzí. Zvyšuje už nadbyteènou spotøebu, zisky i náklady, je nástrojem konkurenèního boje i obtìžováním nereagující vìtšiny. Stala se samostatných odvìtvím podnikání, pøinášejícím vysoké zisky a minimální užitnou hodnotu.
Zdroj: marxismus.cz

3.

2   0

Reklama


využívání koupeného prostoru nebo času v médiích k propagaci produktů nebo služeb organizace. Často se používá k získání plné kontroly nad obsahem zprávy, jejím umístěním a načasováním.
Zdroj: bisonrose.cz

4.

2   0

reklama


přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií. Komunikačními médii se rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos informací. (definice převzata ze Zákona o regulaci reklamy)
Zdroj: peacock.cz

5.

2   0

Reklama


proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy.
Zdroj: wipreklama.cz

6.

2   0

Reklama


Reklama je placenou formou komunikace skrze médium (internet, noviny, televize,...) směrovanou na zákazníka společnosti, která za reklamu platí. Reklama pomáhá financovat drtivou většinu dnešních médií.
Zdroj: root.cz

7.

2   0

Reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. Reklamu využívají především obchodní společnosti, ale i neziskové organizace a profesní či sociální organizace. Občas se setkáváme s pouhými odkazy nebo jménem, logo výrobce či výrobku, kde chybí přesvědčování, na vhodných i méně vhodných místech. To není reklama, protože tyto neodborné pokusy začínajících podnikatelů nepřivádějí zákazníky a nesplňují tak definici reklamy.[zdroj?]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

1   0

reklama


placený přesvědčovací nástroj k prosazení (podpoře) firmy nebo jejích produktů na trhu ; má zpravidla neosobní formu (využívá různé nosiče - TV, rádio, plakáty, tisk); informuje o výhodách a snaží se přesvědčit (k nákupu, k volbě)
Zdroj: klub.slovniky.cz

9.

1   0

Reklama


Reklama je placenou, ale také neplacenou propagací jakéhokoliv výrobku či služby za účelem jejich následného prodeje a vyšší prodejní hodnoty. Reklama může propagovat také samotnou společnost, obchodní značku nebo myšlenku. Hlavním cílem každé reklamy je zvýšení prodeje, v současné době se účinnou formou stává PR.
Zdroj: crescogroup.org

10.

1   0

Reklama


Technické provedení propagace (tištěné materiály, televizní a rozhlasové spoty, venkovní reklama, 3D reklama ? reklamní předměty atd.).
Zdroj: atlanticstudio.cz

11.

1   0

Reklama


neosobní forma komunikace firmy se zákazníkem
Zdroj: cevelova.cz

12.

1   0

Reklama


– placená propagace výrobku, služby, spoleènosti
Zdroj: kingstyle.cz

13.

1   0

reklama


oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud zákon o regulaci reklamy nestanoví jinak Pramen § 1 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy Viz také klamavá reklama komunikační média šířitel reklamy (pro účely zákona o regulaci reklamy) skrytá reklama (pro účely zákona o regulaci reklamy) spam srovnávací reklama zadavatel reklamy (pro účely zákona o regulaci reklamy) zpracovatel reklamy (pro účely zákona o regulaci reklamy)
Zdroj: business.center.cz

14.

1   0

reklama


Činnosť zameraná na propagáciu tovaru s cieľom priviesť diváka ku kúpe tovaru. Je súčasťou kultúrneho priemyslu. Orientuje sa na rýchle získanie zákazníka väčšinou bez toho, aby sa diváka viedla k hlbšiemu poznávaniu predmetu. Snaží sa s divákmi manipulovať. Využíva prostriedky masovej komunikácie a úzko spolupracuje s masovou kultúrou.
Zdroj: estetickyslovnik.sk

15.

1   0

Reklama


Reklama je obvykle placená èasto i klamavá propagace na výrobek, službu, spoleènost, nebo myšlenku od rozpoznatelného sponzora. Obchodníci využívají reklamu jako zpùsob propagaèní kampanì. Reklama mùže být televizní, novinová, rozhlasová, plakátová, nebo jiná. Reklama je také známá pod moderním pojmem Marketingová kampaò - tento výraz se používá, když obchodník (obecnìji nabízející) využije nìkolik komunikaèních kanálù zároveò, nebo jejich kombinaci. Napøíklad rozhlasová reklama mùže vysvìtlovat televizní spot apod.
Zdroj: webdesign-malek.cz

16.

1   0

Reklama


Jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl poskytnut prostor, vysílací čas apod. za úplatu nebo jinou protihodnotu.
Zdroj: gallerygroup.cz

17.

1   0

Reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. Reklamu využívají především obchodní společnosti, ale i neziskové organizace a profesní či sociální organizace. Občas se setkáváme s pouhými odkazy nebo jménem, logo výrobce či výrobku, kde chybí přesvědčování, na vhodných i méně vhodných místech. To není reklama, protože tyto neodborné pokusy začínajících podnikatelů nepřivádějí zákazníky a nesplňují tak definici reklamy.[zdroj?]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18.

1   0

Reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. Reklamu využívají především obchodní společnosti, ale i neziskové organizace a profesní či sociální organizace. Občas se setkáváme s pouhými odkazy nebo jménem, logo výrobce či výrobku, kde chybí přesvědčování, na vhodných i méně vhodných místech. To není reklama, protože tyto neodborné pokusy začínajících podnikatelů nepřivádějí zákazníky a nesplňují tak definici reklamy.[zdroj?]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19.

1   1

Reklama


Reklama - platená forma prezentácie a podpory výrobkov a služieb; odporúčanie niečoho obyčajne na kúpu.
Zdroj: bonumeng.eu


Přidat význam slova reklama
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< registr dlužníků reklamace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam