Význam reklama

Co znamená slovo reklama? Zde naleznete 19 významů slova reklama. Můžete také přidat význam slova reklama sami

1.

9   2

reklama


Re-klam-a
Re - opakování
Klam - nepravda, lež
Český význam se nejvíce blíží pravdě, co znamená reklama. Vědomé klámání, opakované klámání lidí, za účelem toho, aby se lež, nepravda stala "pravdou".
A jako správní Homo sapiens - "člověk myslící, moudrý", tomu znovu a znovu naletíme. Vzpomenete si ještě, kdy naposledy?
Jan Foks zapnout 2016-07-14

2.

2   0

Reklama


Souèást obchodní praxe a øetìzce masové spotøeby, jedna z forem propagace. Na jedné stranì informuje potencionální zákazníky o konkrétní možnosti trhu a na druhé stranì u nich vytváøí zdání potøeby. V obou pøípadech tak pracuje s abstrakcí: odhlíží od všech negativních stránek prop [..]
Zdroj: marxismus.cz

3.

2   0

Reklama


využívání koupeného prostoru nebo času v médiích k propagaci produktů nebo služeb organizace. Často se používá k získání plné kontroly nad obsahem zprávy, jejím umístěním a načasováním.
Zdroj: bisonrose.cz

4.

2   0

reklama


přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií. Komunikačními médii se rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunika [..]
Zdroj: peacock.cz

5.

2   0

Reklama


proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy.
Zdroj: wipreklama.cz

6.

2   0

Reklama


Reklama je placenou formou komunikace skrze médium (internet, noviny, televize,...) směrovanou na zákazníka společnosti, která za reklamu platí. Reklama pomáhá financovat drtivou většinu dnešních médií.
Zdroj: root.cz

7.

2   0

Reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Definice r [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

1   0

reklama


placený přesvědčovací nástroj k prosazení (podpoře) firmy nebo jejích produktů na trhu ; má zpravidla neosobní formu (využívá různé nosiče - TV, rádio, plakáty, tisk); informuje o výhodách a snaží se přesvědčit (k nákupu, k volbě)
Zdroj: klub.slovniky.cz

9.

1   0

Reklama


Reklama je placenou, ale také neplacenou propagací jakéhokoliv výrobku či služby za účelem jejich následného prodeje a vyšší prodejní hodnoty. Reklama může propagovat také samotnou společnost, obchodní značku nebo myšlenku. Hlavním cílem každé reklamy je zvýšení prodeje, v současné době se účinnou formou stává PR.
Zdroj: crescogroup.org

10.

1   0

Reklama


Technické provedení propagace (tištěné materiály, televizní a rozhlasové spoty, venkovní reklama, 3D reklama ? reklamní předměty atd.).
Zdroj: atlanticstudio.cz

11.

1   0

Reklama


neosobní forma komunikace firmy se zákazníkem
Zdroj: cevelova.cz

12.

1   0

Reklama


– placená propagace výrobku, služby, spoleènosti
Zdroj: kingstyle.cz

13.

1   0

reklama


oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud z [..]
Zdroj: business.center.cz

14.

1   0

reklama


Činnosť zameraná na propagáciu tovaru s cieľom priviesť diváka ku kúpe tovaru. Je súčasťou kultúrneho priemyslu. Orientuje sa na rýchle získanie zákazníka väčšinou bez toho, aby sa diváka viedla k hlbšiemu poznávaniu predmetu. Snaží sa s divákmi manipulovať. Využíva prostriedky masovej komunikácie a úzko spolupracu [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

15.

1   0

Reklama


Reklama je obvykle placená èasto i klamavá propagace na výrobek, službu, spoleènost, nebo myšlenku od rozpoznatelného sponzora. Obchodníci využívají reklamu jako zpùsob propagaèní kampanì. Reklama mùže být televizní, novinová, rozhlasová, plaká [..]
Zdroj: webdesign-malek.cz

16.

1   0

Reklama


Jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl poskytnut prostor, vysílací čas apod. za úplatu nebo jinou protihodnotu.
Zdroj: gallerygroup.cz

17.

1   0

Reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Definice r [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18.

1   0

Reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Definice r [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19.

1   1

Reklama


Reklama - platená forma prezentácie a podpory výrobkov a služieb; odporúčanie niečoho obyčajne na kúpu.
Zdroj: bonumeng.eu


Přidat význam slova reklama
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< registr dlužníků reklamace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam