Význam revitalizace

Co znamená slovo revitalizace? Zde naleznete 28 významů slova revitalizace. Můžete také přidat význam slova revitalizace sami

1.

1   0

Revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: agentreality.cz

2.

0   0

revitalizace


Uvádìní do stavu, který pøináší užitek.
Zdroj: pujcky-dinero.cz

3.

0   0

revitalizace


znovuoživení
Zdroj: klub.slovniky.cz

4.

0   0

Revitalizace


obecnì: obnova, oživení poškozené, nefunkèní entity, a její uvádìní do stavu blízkého jeho pùvodní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajinì: postupy v krajinì, které obnovují komplexní funkènost a návaznosti všech pøírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místnì pùvodních ekosystémù.
Zdroj: stavimedum.cz

5.

0   0

Revitalizace


Uvádìní do stavu, který pøináší užitek. RPSN
Zdroj: realitymorava.cz

6.

0   0

REVITALIZACE


uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: new.kfinance.cz

7.

0   0

Revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek. RPSN
Zdroj: spalekreality.cz

8.

0   0

Revitalizace


Oživení, obnova nefunkčního nebo zchátralého.
Zdroj: nuts2severozapad.cz

9.

0   0

Revitalizace


Latinské slovo revitalizace znamená „oživení“ něčeho. Používá se dnes často pro různé účely, např. obnovu a modernizaci panelových domů, změnu a zlepšení řízení v podniku apod. Předmětem „oživení“ je v našem případě říční systém. Původním cílem je obnova a péče o optimální vodní režim krajiny, konkrétně náprava nevhodných vodohospodářských úprav, jako je regulace toků, plošné odvodňování, zasypávání tůní apod. Praktickým cílem je podporovat a zvyšovat retenční schopnost krajiny – tzn. zpomalovat povrchový i podzemní odtok, zvyšovat infiltrační vlastnosti a schopnosti půdního profilu, zachycovat vodu v rybnících, mokřadech a malých nádržích, což vede ke zvýšení okamžitého objemu vody v území a zmírní povodňové škody (na rovinu: povodním nelze úplně zabránit, je to přirozený jev a tomu je nutno přizpůsobit využívání nivy – záplavových území). Jako druhotný, ale stejně důležitý cíl nebo důsledek je zvýšení podílu přírodních prvků v krajině, hlavně dřevin, ale i trvalých travních porostů a konečně biodiverzity.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

10.

0   0

REVITALIZACE


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

11.

0   0

Revitalizace


obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

12.

0   0

Revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek. RPSN
Zdroj: bestrealitypraha.cz

13.

0   0

Revitalizace


obecnì: obnova, oživení poškozené, nefunkèní entity, a její uvádìní do stavu blízkého jeho pùvodní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajinì: postupy v krajinì, které obnovují komplexní funkènost a návaznosti všech pøírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místnì pùvodních ekosystémù.
Zdroj: bydlenisnu.cz

14.

0   0

Revitalizace


obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

15.

0   0

Revitalizace


Soubor činností vedoucích k obnovení nebo k nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených ekosystémů, společenstev, stanovišť, krajinných celků apod. Cílem je zvýšení estetické hodnoty krajiny. Nejčastějším případem revitalizace je náprava režimu toku a částí jejich povodí. Revitalizace je také odstranění příčin degradace prostředí, odstraňování nevhodné vegetace či dosadba vegetace původní i návrat původního typu obhospodařování.
Zdroj: dotace.nature.cz

16.

0   0

REVITALIZACE


uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: financeservices.cz

17.

0   0

Revitalizace


obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů.
Zdroj: gservis.cz

18.

0   0

REVITALIZACE


uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: kfinance.cz

19.

0   0

Revitalizace


Přestavba, za účelem užitku.
Zdroj: rkne.cz

20.

0   0

Revitalizace


   Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: maneco-reality.cz

21.

0   0

Revitalizace


Revitalizace se týká území, která jsou „mrtvá“ či „umírající“. Jde o oživení území, které již neplní funkci, pro kterou bylo určeno (nebo ji plní hodně nedostatečně) a na plnění jiných funkcí nemá předpoklady. Revitalizací se může obnovit původní funkce nebo vytvořit podmínky pro plnění funkce jiné. Revitalizace s sebou většinou přináší významnější stavební zásahy. Celý článek Čtvrtek,
Zdroj: rada-severovychod.cz

22.

0   0

Revitalizace


Revitalizace (z lat. re-, znovu a vitalis, životný, životaschopný) znamená obnovení a oživení. Slovo se nejprve používalo pro obnovu životnosti kulturních menšin, místních tradic a podobně. Dnes se používá ve velmi mnoha, například těchto spojeních: Revitalizace odvodněných ploch - tůně, mokřady, rašeliniště. Revitalizace krajiny – rekultivace, celková obnova a oživení krajiny poškozené lidskou činností (například dolováním) ve všech jejich funkcích. Revitalizace zeleně – omlazení, případně nová výsadba stromů v parcích, omezení asfaltových a betonových ploch a podobně. Revitalizace vodních toků a rybníků – odbahnění, snaha omezit umělé zásahy a obnovit funkce celých ekosystémů. Revitalizace starých staveb – asanace, modernizace, zateplení. Typické programy revitalizace ve městech se týkají například opuštěných továrních a skladových budov (angl. brownfields), které se po stavební úpravě mění na obytné budovy, případně galerie a podobně. Revitalizace podniků, které se dostaly do potíží – obnovení jejich funkcí.
Zdroj: cs.wikipedia.org

23.

1   1

revitalizace


Implikuje odpověď na otázku : .(".. přináší užitek"?) Doplň: Pro koho a jak? Teprve pak bude smysl slova významově jasný a komunikativní .
iDA zapnout 2015-03-22

24.

0   1

Revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: edoxreality.cz

25.

0   1

Revitalizace


obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů.
Zdroj: cip-stavby.cz

26.

0   1

Revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: precioso.cz

27.

0   1

REVITALIZACE


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

28.

0   2

Revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: vasmakler.cz


Přidat význam slova revitalizace
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< prohlášení úvìru za splatný ruèitel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam