Význam rod

Co znamená slovo rod? Zde naleznete 14 významů slova rod. Můžete také přidat význam slova rod sami

1.

0   0

rod


společenství všech živých i mrtvých potomků jedněch prarodičů | sociálněekonomická skupina jedinců blízkých narozením | ''(v biologii)'' taxonomická jednotka – skupina nejblíže příbuzných druhů | původ, typ předků, z nichž jedinec pochází | * | ''(v jazykovědě)'' jmenný rod, gramatická kategorie jmen | ''(v jazykovědě)'' slovesný rod, gramatická kategorie sloves | rodina, dynastie, pokolení, plemeno, plémě, krev | kmen, plemeno, plémě, národ | genus
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Rod


Skupina pøíbuzných rodin; pùvodní základní sociálnì-ekonomická jednotka formující se prvotnì pospolné spoleènosti. Pozdìji se rozrùstala v kmeny a kmenové svazy. Ve vyspìlé spoleènosti už jen spíše následnost pøímých potomkù. Obdobným, ale ménì urèitým pojmem je klan.
Zdroj: marxismus.cz

3.

0   0

Rod


Botanická čeleď Ampelidaceae má deset rodů. Jeden z nich, Vitis, obsahuje prostřednictvím podrodu Euvites druh vitis vinifera, ke kterému patří všechny slavné vinařské odrůdy révy
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

4.

0   0

Rod


 Viz Gender.
Zdroj: gender.webnode.cz

5.

0   0

rod


základní systematická kategorie zahrnující příbuzné druhy a je podřízena čeledi, název rodu se vždy píše s velkým počátečním písmenem
Zdroj: agromanual.cz

6.

0   0

Rod


Rod taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní , spadá do hierarchické linnéovské klasifikace s přesně vymezenými kategoriemi taxonů a principem nadřazenosti a podřazenosti.Rod zahrnuje příbuzné, geneticky blízké druhy na základě zkoumání podobnosti:u rostlin a nižších živočichů – podobnosti květů nebo pohlavních orgánů,u vyšších živočichů – podobnosti kosterního aparátu.Je-li u prověřovaných organismů zjištěn dostatečný počet shodných znaků které ukazují na společný původ, , jsou zařazeny do stejného rodu. Pokud se nenajdou dva druhy, které by podle výše uvedeného zjišťování mohly vytvořit společný rod, vytvoří se rod jen pro jediný druh. Takovýto rod se nazývá monotypický.Pro každý rod existuje pojmenování vědecké, mezinárodní, nejčastěji původem z latiny, řečtiny, ale i dalších jazyků . Známější rody mají ještě pojmenování národní . Národní pojmenování vzniklo buď použitím vžitého lidového pojmenování, nebo překladem z latiny, řečtiny a pod. Pro bližší upřesnění se jméno rodu doplňuje jménem druhu – tzv. binomické jméno, např. „pampeliška lékařská Taraxacum officinale“. Vědecké, latinské pojmenování rodu se u rostlin i živočichů píše vždy s velkým počátečním písmene a kurzivou.Pro některé latinské názvy známých rodů neexistují adekvátní české názvy, protože z historických důvodů se česky pojmenovává přímo druh, např. rod Panthera –
    druh Panthera leo – levdruh Panthera onca – jaguárdruh Panthera pardus – levhart skvrnitýdruh Panthera tigris – tygr
Častější případ naopak nastává, když více rodů má stejné české rodové jméno, např.Euarctos americanus – medvěd baribalSelenarctos thibetanus – medvěd ušatýThalarctos maritimus – medvěd ledníUrsus arctos – medvěd hnědý {{Citace monografie | příjmení = Heráň | jméno = Ivan | rok = 1978 | titul = Zvířata celého světa | vydavatel = Státní zemědělské nakladatelství | místo = | isbn = | svazek = 4{{Citace monografie | příjmení = Mazák | jméno = Vratislav | rok = 1980 | titul = Zvířata celého světa | vydavatel = Státní zemědělské nakladatelství | místo = | isbn = | svazek = 7Binominální nomenklaturaTaxonKategorie:Biologická systematika
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

Rod


Rod má více významů:rod – v genealogii souhrn všech potomků počínající od jedněch rodičů rod – v biologii skupina nejpříbuznějších druhů živých organizmů rod – též gender, označení sociálně konstruovaných rozdílů mezi muži a ženami rod – 2 různé mluvnické kategorie
    jmenný rodslovesný rod
rod genus, aristotelský filozofický pojemrod v Angloamerické měrné soustavěRod – slovanský bůh zroduRod – rybník v Nadějské soustavě v CHKO Třeboňsko v okrese Jindřichův HradecRod – chráněné území v okrese Tábor
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   0

Rod


Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie:Jmenný rod – definuje druh a tvar jména nebo slovesa Slovesný rod – určení aktivního nebo pasivního tvaru slovesa
Zdroj: cs.wikipedia.org

9.

0   0

Rod


Rod je východoslovanský démon osudu či božstvo. V písemných pramenech se objevuje vždy společně s Rožanicemi, v pozdních etnografických pramenech se vyskytuje jen zřídka. Nejstarší zmínka o něm pochází z církevního traktátu Slovo nekogejo christoljubca z 11. či 12. století. Prameny uvádí že se lidé k Rodu a Rožanicím modlily, přinášeli jim med, sýr, chléb, kaši a obilí jako oběti. Jejich svátek připadal na svátek Bohorodičky, tedy 26. prosince Slovo sv. Grigorija Bogoslova uvádí dobovou hypotézu, že kult Roda a Rožanic převzali Slované od Chaldejců, Egypťanů, Řeků a Římanů, a také jej spojuje s Artemidem. Jeden z rukopisů, pocházející z přelomu 12. a 13. století také uvádí „...je Bůh, ne Rod.“ Prameny dále uvádí že Rod tvoří lidi tím že hází na zem hroudy hlíny a z nich se rodí děti. Tento mýtus se podobá řecké báji o Deukaliónovi a Pyrrze, ale na rozdíl od něj probíhá stvoření člověka házením hlíny neustále.Nejčastěji je chápán jako démon, bytost nižšího řádu. Izmail Srezněvskij, Jevgenij Aničkov a Lubor Niederle jej pokládali za domácího ducha s mocí na osudem mužů, Rožanice ztotožňovali s řeckými Moirami. Podle Niederleho Rod představuje duše předků ochraňující rodinu. Podle Alexandra Veselovského byl Rod nahrazen domovojem. Podle Zdeňka Váni byl démonem plodnosti, snad související s falickým kultem, jehož uctívání se rozmnohlo v 11. a 12. století, tedy v době kdy proti němu nejvíce brojí církevní prameny, který sesílal duše na zem, aby se mohli zrodit lidé. Jako důkaz démonického charakteru Roda poukazovali na zmínku ve Slovu Daniela Zatočnika že jím strašili rodiče děti. Proti tomuto výkladu stojí názor že po christianizaci došlo k jeho degradaci z božstva v nižší bytost. Boris Rybakov jej považoval za nejstarší a nejvyšší slovanské božstvo, až v době vzniku knížecí vlády zastíněné Perunem. Dle jeho názoru byl stvořitelem, bohem zrození a lidského osudu, a ochráncem úrody. Podle Vjačeslava Ivanova byl Rod božskou persofinikací rodu. Za významné božstvo jej považoval také Aleksander Gieysztor. Tato teorie je podpořena tím že je vždy, na rozdíl od Rožanic i jiných duchů, zmiňován vždy v jednotném čísle. Kategorie:Slovanští bohovéKategorie:Slovanští duchové
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   0

Rod


REDIRECT Rod
Zdroj: cs.wikipedia.org

11.

0   0

Rod


REDIRECT dynastie
Zdroj: cs.wikipedia.org

12.

0   0

Rod


Rod je přírodní rezervace v okrese Tábor. Nachází se v Třeboňské pánvi, 2,5 km jihozápadně od Valu. Je součástí CHKO Třeboňsko. Rezervace zahrnuje stejnojmenný rybník , který je součástí rybniční Nadějské soustavy na pravém přítoku Lužnice. Předmětem ochrany je rybník Rod s rozsáhlými rákosinami a s velkými plovoucími zblochanovými ostrovy, které slouží jako hnízdiště mnoha druhů vodního ptactva . Východní zrašelinělá část rybníka přechází v přechodové rašeliniště s charakteristickou květenou (ďáblík bahenní, ostřice plstnatoplodá, rosnatka okrouhlolistá, pupečník obecný, leknín bělostný, bazanovec kytkokvětý, klikva bahenní, bublinatka menší, bublinatka bledožlutá, hrotnosemenka bílá, zevar nejmenší). Lokalita je dále významným shromaždištěm vodního a mokřadního ptactva v době jarních a podzimních tahů. Rod slouží jako pravidelné centrum výskytu zimujících orlů mořských. Žije zde také řada ohrožených druhů obojživelníků (skokan ostronosý, skokan krátkonohý, skokan zelený, čolek obecný, čolek horský, čolek velký, kuňka obecná, rosnička zelená). Pravidelně se tu vyskytuje vydra říční. Kategorie:Přírodní rezervace v okrese TáborKategorie:CHKO TřeboňskoKategorie:Rašeliniště v Česku
Zdroj: cs.wikipedia.org

13.

0   0

Rod


Rod je rybník v okrese Tábor, kde je součástí Nadějské rybniční soustavy na pravém přítoku Lužnice. Nachází se v Třeboňské pánvi v CHKO Třeboňsko, kde je zahrnut do přírodní rezervace Rod.Ochrana rybníka Rod byla vyhlášena kvůli rozsáhlým rákosinám a velkým plovoucím zblochanovým ostrovům, které slouží jako hnízdiště mnoha druhů vodního ptactva. Východní část rybníka přechází v přechodové rašeliniště.Lokalita je dále významným shromaždištěm vodního a mokřadního ptactva v době jarních a podzimních tahů. Rod slouží jako pravidelné centrum výskytu zimujících orlů mořských. Žije zde také řada ohrožených druhů obojživelníků. Pravidelně se tu vyskytuje vydra říční. Kategorie:CHKO TřeboňskoKategorie:Rybníky v okrese TáborKategorie:Rašeliniště v Česku
Zdroj: cs.wikipedia.org

14.

0   0

rod


Gramatický pojem používaný
a) při určování podstatných jmen (rod mužský, ženský, střední)
b) při určování sloves (rod činný, trpný)
Květoslav Králík zapnout 2016-02-10


Přidat význam slova rod
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< jev dobrý >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam