004.cz

Website:http://www.004.cz
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy4
Karma:11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (73)

1.

4   0

mikce


– moèení.
Zdroj: 004.cz

2.

2   1

epidemie


– výskyt nemoci v urèité skupinì lidí nebo regionu, který pøesahuje bìžný výskyt v takto definované oblasti a èase.
Zdroj: 004.cz

3.

1   0

patogen


– látka, nebo mikroorganismus, který zpùsobuje onemocnìní.
Zdroj: 004.cz

4.

1   1

pandemie


– epidemie kontinentálního významu.
Zdroj: 004.cz

5.

1   0

lymfa


– míza, tekutina vznikající v orgánech odvádìná mízními cévami zpìt do krve. Tvoøí se z tkáòového moku, který obklopuje buòky a zajišuje jejich výživu. Nevstøeb [..]
Zdroj: 004.cz

6.

1   0

kortikoidy


– léèiva podobná hormonùm kùry nadledvin. Mají protizánìtlivý, protialergický a imunosupresivní úèinek. Podávají se u chorob, u nichž je nutné tlumit nadmìrnou èinnost imunitn [..]
Zdroj: 004.cz

7.

1   0

erytém


– èervené zbarvení kùže zpùsobené rozšíøením krevních cév a zvýšeným prokrvením.
Zdroj: 004.cz

8.

1   0

eroze


– poškození kùže, které zasahuje jen do pokožky, nìkdy i odìrka (exkoriace).
Zdroj: 004.cz

9.

1   0

elefantiáza


– je zhrubìní a ztluštìní kùže vìtšinou následkem mìstnání mízy – lymfy (lymfedém).
Zdroj: 004.cz

10.

1   0

degenerace


– úbytek až ztráta specializované funkce bunìk, tkánì èi orgánu. Zmìnìný orgán není schopen plné funkce.
Zdroj: 004.cz


Pro zobrazení všech definic slova 73 se přihlašte, prosím.