Honzi

Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy2
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (112)

1.

2   1

plytký


slovo plytký lze do hovorové češtiny přeložit jako mělký či nehluboký. Nejčastěji je přídavné jméno plytký v tomto významu používáno ve slovním spojení se slovem jezero - plytkým jezerem se rozumí jezero s mělkými vodami.

Se slovem plytký se lze v českém jazyce setkat též v jeho přeneseném významu, a to ve smyslu neobsáhlý, povrchní nebo nehluboký. Příkladem použití přídavného jména plytký v takovémto přeneseném významu mohou být slovní spojení „plytký humor“ nebo „plytké řeči“, které vyjadřují humor jednoduchý, nenáročný na pochopení, resp. řeči, které jsou z pohledu posluchače prázdné, nemají žádný obsah či význam.
 Honzi (7. prosince 2018)

2.

2   0

klišé


slovo klišé pochází z francouzského cliché, přičemž znamená něco, co je velmi často opakováno a proto pokud je toto vysloveno znovu, ztrácí to svůj původní význam, resp. svojí původní hodnotu. Například pokud manžel opakuje své ženě každé ráno větu „vypadáš krásně, miláčku“, postupem času žena tuto lichotku přestane vnímat jako kompliment a stane se z ní pouze nutná rutinní věta bez hlubšího významu. Jako klišé lze současně označit různé hlášky a výrazy, které mezi běžnou populací díky nadužívání natolik zobecněly, že takřka ztratily svůj původní význam, jako například „nedal mu vůbec žádnou šanci“, „odborník na slovo vzaté“, „vo co go(u)“ apod.
 Honzi (5. prosince 2018)

3.

1   0

holocaust


slovo holocaust nebo též holokaust se do českého jazyka dostalo z němčiny, ve které vyjadřovalo během nacistického období (30. a 40. léta 20. století) systematickou likvidaci (genocidu) především židovského obyvatelstva, které bylo chápáno nacistickou ideologií jako úhlavní nepřítel „rasově čistého“ německého národa. Z tohoto důvodu bylo z pohledu nacistů nutné Židy fyzicky zlikvidovat, přičemž tento světonázor vyjadřovala právě politika holocaustu, v praxi realizovaná v podobě vyhlazovacích (tzv. koncentračních) táborů, ve kterých byli Židé shromažďováni a systematicky vyvražďováni.

Mezi Židy je samotné slovo holocaust vnímáno negativně, a to zejména s ohledem na jeho německý původ; z tohoto důvodu proto Židé obecně preferují používání hebrejského slova šoa, které v překladu znamená záhubu či zničení.
 Honzi (5. prosince 2018)

4.

0   0

růženec


slovo růženec označuje křesťanskou pomůcku složenou z korálků a zakončená křížem, která měla věřícím usnadňovat počítání jednotlivých částí opakující se modlitby (označovanou rovněž právě slovem růženec), přičemž obdobné věci se pod jinými názvy vyskytují též v jiných náboženstvích a kulturách (např. řecký komboloi, který však nemá žádný náboženský význam) Název růžence - pomůcky je odvozen od barvy, kterou tyto korálky zpravidla mívaly (růžové). Růženec si věřící buď věšeli okolo krku jako náhrdelník, případně menší růženec nosili obdobně jako přívěšek na rukou.

V přeneseném slova smyslu je slovo růženec používáno též v souvislosti s věcmi, které růženec vizuální připomínají, například se může jednat o růženec sušených fíků, apod.
 Honzi (7. prosince 2018)

5.

0   0

rešerše


české slovo rešerše je počeštěnou verzí francouzského slovo recherche, které lze do češtiny přeložit jako vyhledávání či pátrání, zpravidla ve významu vyhledávání určitých informací v souvislosti s akademickou či odbornou činností. Ve stejném významu je slovo rešerše používáno též českém jazyce, rovněž zejména v souvislosti s odborným (např. právním) vyhledáváním konkrétních informací, materiálů, důkazů či jiných podkladů.

V hovorové mluvě se lze zřídka setkat též od podstatného jména rešerše odvozeného slovesa „rešeršovat,“ které je však slovem nespisovným, gramaticky nesprávným, tj. které je používáno prakticky výhradně pouze jako slangový výraz mezi příslušníky odborných kruhů.
 Honzi (7. prosince 2018)

6.

0   0

retail


slovo retail se do českého jazyka dostalo z angličtiny, ve které v překladu znamená maloobchod, tj. jako protiklad supermarketům či jiným velkým obchodům či obchodním řetězcům (za retailový obchod je tak možné typicky považovat řeznictví přes ulici, trafiku u autobusové zastávky, galanterii, místní krejčovství apod.). Ve stejném významu je podstatné jméno retail používáno též v českém jazyce, a to zejména v obchodní komunikaci, zpravidla ve spojitosti s jinými odbornými termíny.

Od podstatného jména retail je odvozeno přídavné jméno retailový, tj. maloobchodní. Předmětné přídavné jméno se používá nejčastěji ve slovním spojení se slovy trh, řetězec nebo zákazník.
 Honzi (7. prosince 2018)

7.

0   0

relevantní


přídavné jméno relevantní vyjadřuje vztah či spojitost mezi dvěma určitými věcmi, událostmi, nebo souvislostmi. Do hovorové češtiny lze slovo relevantní přeložit jako „mající souvislost pro“, „významné ve vztahu“ nebo „podstatné ve spojitosti s“.

Jako příklad použití slova relevantní v českém jazyce je možné uvést větu „Pro výsledek zkoušky není relevantní, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit“. Tuto větu lze přeložit do hovorového jazyka jako „Pro výsledek zkoušky není důležité, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit.“ Opakem slova relevantní jsou slova nerelevantní nebo irelevantní (obě mají totožný význam).
 Honzi (7. prosince 2018)

8.

0   0

Queen


výraz queen je slovo do českého jazyka převzaté z angličtiny, ve které označuje královnu. Ve stejném významu je toto slovo používáno též v češtině, a to především mezi mládeží, nicméně zejména v jeho metaforickém významu. Jedná se o ženskou obdobu anglického slova „king“, tj. král, které se v češtině používá ve smyslu „šéf“, resp. osoba, která něco dokonale ovládá, zvládá, má pod palcem, nebo si na takovou osobu aspoň hraje. Je-li takovouto osobou žena, používá se namísto výrazu king právě slovo queen. Příkladem je možné uvést slovní spojení „queen of the dancefloor“, tj. v překladu „královna tanečního parketu“.
 Honzi (7. prosince 2018)

9.

0   0

progres


české slovo progres pochází z latinského slova progressus, znamenající pokrok, zlepšení, postup nebo chod vpřed. Ve stejném významu je slovo progres používáno též v českém jazyce. Opakem slova progres je regres (sestup, postup vzad, ale též úpadek). Jako příklad použití slova progres v českém jazyce lze uvést větu „Po výměně trenéra se Olomouc dočkala výsledkového i herního progresu“, kterou lze do hovorového jazyka přeložit tak, že „Po výměně trenéra se zlepšil herní projev Olomouce, v důsledku čehož i začala stoupat tabulkou.“

Od podstatného jména progres je odvozeno přídavné jméno progresivní, které znamená pokrokový, pokračující, postupující vpřed. Příkladem použití slova progresivní může být například slovní spojení „progresivní nápady“, tj. pokrokové nápady, nápady které předběhly dobu.
 Honzi (7. prosince 2018)

10.

0   0

povrchní


přídavné jméno povrchní ve svém původním významu označuje něco umístěné na povrchu, nesahající do hloubky, méně závažné či spojené s povrchem. Nejčastěji bývá v tomto smyslu slovo povrchní používáno ve spojitosti se slovem poranění - povrchním poranění (např. hlavy) je takové poranění, které poškodilo pouze kůži, ale již nezasáhlo vnitřní orgány.

V přeneseném slova smyslu slouží slovo povrchní též k označení člověka, resp. lidských vlastností. Povrchním člověkem se rozumí takový člověk, jehož zájem nesahá do hloubky, nebo který se druhými lidmi za účelem zobrazení se v lepším světle přetvařuje. V tomto významu se jedná o slovo s negativním citovým zabarvením.
 Honzi (7. prosince 2018)


Pro zobrazení všech definic slova 112 se přihlašte, prosím.