afinea.cz

Website:http://www.afinea.cz
Obdržené pozitivní hlasy13
Obdržené negativní hlasy7
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (95)

1

2   0

Účetní období


Období, za které účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Většinou se jedná o 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě, že účetní období začíná 1.ledna, jedn [..]
Zdroj: afinea.cz

2

2   0

Polotovary


Polotovar je stadium výroby, kdy se sice ještě nejedná o hotový výrobek, nicméně za určitých okolností by již mohl být produkt prodán. Např. firma vyrábějící dřevěný nábytek by [..]
Zdroj: afinea.cz

3

2   0

Konfirmace


Potrzení, odsouhlasení. Např. vzájemné odsouhlasovaní výše pohledávek a závazků mezi odběratelem a dodavatelem.
Zdroj: afinea.cz

4

2   2

Akruální princip


Účetní zásada, která nám říká, abychom výnosy a náklady účtovali do období, s nímž věcně a časově souvisejí, a to bez ohledu na to, jestli došlo k reálnému toku peněz. Co to p [..]
Zdroj: afinea.cz

5

1   0

Zboží


Součást zásob. Zboží je vše, co je nakoupeno a v nezměněném stavu s marží prodáno dál. např. Když jako podnikatel nakupuji mléko, které dál prodávám, je pro mne mléko zbožím. Al [..]
Zdroj: afinea.cz

6

1   0

Saldo


Zůstatek účtu, konečný stav účtu (=počáteční stav + přírůstky - úbytky).
Zdroj: afinea.cz

7

1   0

Reverse charge


Neboli také režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit DPH přechází z poskytovatele plnění (dodavatele) na příjemce plnění (odběratele).  
Zdroj: afinea.cz

8

1   1

Reprodukční pořizovací cena


Touto cenou se ocení majetek, který byl pořízen již dříve, ale účtuje se o něm až teď. Cena v době, kdy byl majetek nový, byla jiná, než je aktuální cena majetku na trhu. 
Zdroj: afinea.cz

9

1   1

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel jako fyzická osoba.
Zdroj: afinea.cz

10

0   0

Zůstatková cena


pořizovací cena - oprávky. Viz také Pořizovací cena a Oprávky.
Zdroj: afinea.cz


Pro zobrazení všech definic slova 95 se přihlašte, prosím.