aldebaran.cz

Website:http://www.aldebaran.cz
Obdržené pozitivní hlasy47
Obdržené negativní hlasy45
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1630)

1

2   0

Ribozomy


– souèásti buòky, struktura tvoøená bílkovinami a ribonukleovými kyselinami. Sestávají z velké a malé podjednotky. Zajišují vytváøení peptidù a bílkovin z [..]
Zdroj: aldebaran.cz

2

2   1

Homogenní


– stejný ve všech místech.
Zdroj: aldebaran.cz

3

1   1

Zenit


– bod svisle nad námi.
Zdroj: aldebaran.cz

4

1   0

TNT


– trinitrotoluén, bìžná trhavina. Využívá se také jako ekvivalent k vyjádøení energie. 1 kg TNT odpovídá energii 4,2 MJ.
Zdroj: aldebaran.cz

5

1   1

Terestrické planety


– planety podobné Zemi, vyznaèují se pevným povrchem a malými rozmìry oproti obøím planetám podobným Jupiteru. Mezi terestrické planety øadíme Merkur, Venuši, Zemi a Mars [..]
Zdroj: aldebaran.cz

6

1   0

TeraFLOPS


– (Tera FLoating point Operations Per Second) jednotka výpoèetního výkonu (rychlosti) poèítaèe nebo soustavy poèítaèù. 1 TeraFLOPS znamená bilion, tedy 1012, operací s èísly [..]
Zdroj: aldebaran.cz

7

1   0

TAMA


– japonský detektor gravitaèních vln. Jde o interferometrický detektor s délkou ramen 300 metrù, který je v provozu od roku 1999.
Zdroj: aldebaran.cz

8

1   0

Supravodivost


– supravodivost objevil v roce 1911 Kamerlingh-Onnes, který zjistil, že pøi ochlazení rtuti pod teplotu 4.2 K dochází k prudkému poklesu elektrického odporu až na milióntinu [..]
Zdroj: aldebaran.cz

9

1   0

Sol


– maranský den, je o 39 minut delší než den pozemský. U vozítek Spirit a Opportunity mise Mars Exploration se maranské Soly zaèaly poèítat v okamžiku pøistán [..]
Zdroj: aldebaran.cz

10

1   0

SOHO


– SOlar and Heliospheric Observatory, sonda vypuštìná NASA v roce 1995 se zamìøením na pozorování a výzkum sluneèního povrchu, atmosféry, koróny a sluneèního vìtru [..]
Zdroj: aldebaran.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1630 se přihlašte, prosím.