apsida.cz

Website:http://www.apsida.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (19)

1

1   0

Tvrz


Oproti hradu se jedná o vojensky kvalitativnì nižší typ støedovìkého feudálního sídla. Tvrz charakterizují menší rozmìry, vìtšinou s pøímou vazbou na vesnici a hospodáøské funkce [..]
Zdroj: apsida.cz

2

1   0

Kolébkový padací most


Vzácnìji užívaný typ padacího mostu. Mostovka pøedstavovala dvouramennou páku, upevnìnou na ose ve støedu, a ve spuštìné poloze tvoøila i podlahu prùjezdu. Pøi vytažení tato èást k [..]
Zdroj: apsida.cz

3

0   0

Zemnice


Jednopodlažní stavba obytného i hospodáøského charakteru, zahloubená do terénu. Zemnice hrály dùležitou roli ve mìstech ve 13. st. a v téže dobì byly užívány i jako významné a dùl [..]
Zdroj: apsida.cz

4

0   0

Zboží


Souhrn vsí, lesù, mlýnù a podobnì, které pøíslušely k hradu jako zázemí, nebo výdìleèná èinnost.
Zdroj: apsida.cz

5

0   0

Zavøený hrad


Jeden z možný zpùsobù destrukce hradu, pøi nìmž se nerozvalí obvodové zdivo (hradby) a zadrží tak v sobì velké množství trosek hradních staveb. Zavøený hrad má obvykle podobu pahork [..]
Zdroj: apsida.cz

6

0   0

Tympanon


Vnitøní plocha štítu nebo horní èásti portálu ohranièená nadpražím. Tympanon mùže být prázdný, nebo vìtšinou bohatì zdobený.
Zdroj: apsida.cz

7

0   0

Románská doba


Toto dìjinné období trvalo asi od r. 1000 až do zaèátku gotiky v pol. 12. st., tedy do ranìjšího feudalismu
Zdroj: apsida.cz

8

0   0

vzniklo v Itálii


Humanismus není ovšem s renesancí totožný, je jen jedním jejím proudem. Renesanci charakterizuje pøíklon k pozemskému oproti spiritualitì støedovìku, expanze èlovìka do svìta, který j [..]
Zdroj: apsida.cz

9

0   0

Renesance


Pojem oznaèuje období mezi gotikou a barokem t.j. cca od r. 1500 do r. 1600. Duchovní základ renesance tvoøilo obrozené poznávání literatury a umìní klasických národù, pøedevším Øek [..]
Zdroj: apsida.cz

10

0   0

Komenda


Sídlo rytíøského øádu, vìtšinou charakteru hradu (Bouzov). V Èechách se setkáváme s komendou johanitù (maltézkých rytíøù), nìmeckých rytíøù, templáøù a køížovníkù s èer [..]
Zdroj: apsida.cz


Pro zobrazení všech definic slova 19 se přihlašte, prosím.