balkonovekvetiny.cz

Website:http://www.balkonovekvetiny.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy2
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (33)

1

6   1

Zelené hnojivo


rostliny, které se vysévají na volné ploše ke zlepšení pùdy. Zabraòují vysychání pùdy a potlaèují plevele.
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

2

1   0

Pupen


pøed vyrašením jsou listy, kvìty a postranní výhony obklopeny šupinovitými listeny. V tomto stadiu jsou oznaèovány jako pupeny.
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

3

0   0

UMÍSTÌNÍ LETNIÈEK A DVOULETEK


Letnièkám a dvouletkám se nejlépe daøí na slunném a teplém místì se støednì tìžkou, humózní pùdou. Polostinná místa snášejí jen nìkteré druhy, ve stínu se jim nedaøí. Pro vy [..]
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

4

0   0

kvìtina kala


balkonové kvìtiny montbrecie èemeøice øeøicha begonie pìstování šrucha zelená krokusy pìstování meèíky vistárie èínská pìstování olivovník evropský pìstování pìstování k [..]
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

5

0   0

Živiny


pùdní minerály, které jsou nutné pro rùst rostlin.
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

6

0   0

Zadržovaná vlhkost


na svazích nebo v pùdách s hloubìji uloženou vrstvou jílu nemùže dešová voda odtékat a zùstává mezi èásteèkami pùdy - následkem je zadržovaná vlhkost.
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

7

0   0

Užitkové rostliny


zelenina, salát, koøení a léèivé byliny, také ovocné døeviny, nezbytné ve venkovských zahradách.
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

8

0   0

Trvalky


kvetoucí víceleté rostliny, jejichž nadzemní èást v zimì odumírají. Patøí sem napø. šanta, šalvìj, straèka, pivoòka, vlèí bob, øebøíèek, tøapatka, plamenka, zvonek.
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

9

0   0

Tlení


rozklad organického odpadu pomocí pùdních organismù.
Zdroj: balkonovekvetiny.cz

10

0   0

Rohová mouèka


z kravských rohù vyrobené organické hnojivo s vysokým obsahem dusíku a fosforu. Jemná rohová mouèka odevzdává své živiny rychleji než hrubší.
Zdroj: balkonovekvetiny.cz


Pro zobrazení všech definic slova 33 se přihlašte, prosím.