bcfzes.sk

Website:http://www.bcfzes.sk
Obdržené pozitivní hlasy20
Obdržené negativní hlasy0
Karma:19 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (15)

1.

2   0

Koncový odberate¾ elektriny


Odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ elektriny mimo domácnosti, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu.
Zdroj: bcfzes.sk

2.

2   0

Kilowatthodina


Jednotka spotreby èinnej elektrickej energie, je súèinom èinného výkonu a èasu. 1 kilowatthodina je množstvo elektriny, ktorú spotrebuje napríklad: 100 W žiarovka za 10 hodín prevádzky.
Zdroj: bcfzes.sk

3.

2   0

Inštalovaný výkon


Je daný súètom menovitých èinných výkonov všetkých generátorov elektrárne, ktoré tieto generátory musia by schopné dodáva za istých technických podmienok a pri dodržaní menovit [..]
Zdroj: bcfzes.sk

4.

2   0

Energetický týždeò


Sedem po sebe idúcich obchodných dní zaèínajúcich v sobotu o 00:00:00 hod. a konèiacich v piatok o 24:00:00 hod.
Zdroj: bcfzes.sk

5.

2   0

Energetická legislatíva


Je súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.), ktorými štát upravuje podnikanie v oblasti energetiky. Základná právna norma býva obvykle oznaèovaná ako energetick [..]
Zdroj: bcfzes.sk

6.

2   0

Elektroenergetické zariadenie


Zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu, prepravu alebo dodávku elektriny.
Zdroj: bcfzes.sk

7.

2   0

Elektrizaèná sústava


Sedem po sebe idúcich obchodných dní zaèínajúcich v sobotu o 00:00:00 hod. a konèiacich v piatok o 24:00:00 hod.
Zdroj: bcfzes.sk

8.

2   0

Dovoz elektriny


Tok zmluvne dohodnutého prijatého množstva elektriny z èlenského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu na vymedzené územie.
Zdroj: bcfzes.sk

9.

2   0

Dodávka elektriny


Predaj elektriny.
Zdroj: bcfzes.sk

10.

2   0

Dodávate¾ elektriny


Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny.
Zdroj: bcfzes.sk


Pro zobrazení všech definic slova 15 se přihlašte, prosím.