genetika.wz.cz

Website:http://genetika.wz.cz
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (131)

1

1   0

VNTR


Variable number of tandem repeats - variabilní poèet tandemových opakujících se sekvencí; polymorfismy tìchto opakujících se sekvencí (rùzní lidé mají rùzný poèet opakujících se sek [..]
Zdroj: genetika.wz.cz

2

1   0

Syndrom


Mnohoèetné vady s charakteristickým fenotypovým projevem, stejné etiologie
Zdroj: genetika.wz.cz

3

1   0

Mutagen


Faktor vnìjšího prostøedí, schopný zapøíèinit mutace v genetické informaci organismu
Zdroj: genetika.wz.cz

4

1   0

Haplotyp


Skupina alel na jednom chromosomu, které jsou dìdìny spolu (nedochází mezi nimi k rekombinaci)
Zdroj: genetika.wz.cz

5

1   0

Alela


Konkrétní forma genu, vyskytující se ve specifickém lokusu
Zdroj: genetika.wz.cz

6

0   0

Zygotene


2. fáze profáze I. meiotického dìlení
Zdroj: genetika.wz.cz

7

0   0

Zygota


Zygota je buòka, vznikající splynutím dvou gamet; gamety jsou haploidní buòky, zygota se tak stává opìt buòkou diploidní
Zdroj: genetika.wz.cz

8

0   0

Vazba


Pokud jsou geny na stejném chromosomu, potom jsou ve vazbì, jejíž síla závisí na vzdálenosti obou genù na chromosomu
Zdroj: genetika.wz.cz

9

0   0

Uracyl


2,4-dioxopyrimidin; pyrimidinová báze, pøítomná pouze v RNA
Zdroj: genetika.wz.cz

10

0   0

Tumor-supresorové geny


Geny, které jsou zodpovìdné za stabilitu genomu a zabraòují replikaci poškozené DNA; pokud jsou obì kopie tumor-supresorového genu mutovány, buòka se mùže zaèít dìlit s poškozenou gen [..]
Zdroj: genetika.wz.cz


Pro zobrazení všech definic slova 131 se přihlašte, prosím.