it-slovnik.cz

Website:http://www.it-slovnik.cz
Obdržené pozitivní hlasy75
Obdržené negativní hlasy55
Karma:19 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (2054)

1

7   1

Upgrade


Zdokonalená verze programu.
Zdroj: it-slovnik.cz

2

5   1

LOL


LOL je akronym pro anglické "Laughing Out Loud". Znamená to "smìju se, až se za bøicho popadám" a používá se v textové internetové komunikaci jako vyjádøení pobavení z nìèeho. Jedná [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

3

3   1

Paradox


Paradox je databázový relaèní systém, který byl pùvodnì vytvoøen pro operaèní systém DOS.
Zdroj: it-slovnik.cz

4

3   0

hypertextový odkaz


hypertextový odkaz - oznaèení pro odkaz v textu, na který lze kliknout a dostat se tak na jinou stránku èi odskoèit na jinou èást právì otevøené stránky. Odkazy jsou v textu nìjak zvýr [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

5

2   0

xoxo


xoxo = zkratka oznaèovaná jako "Hugs and kisses" (líbám a objímám). Vyjádøení lásky èi dobrého pøátelství na konci dopisu, emailu èi SMS zpráv. Používáno pøevážnì v anglicky ml [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

6

2   0

WWW


WWW - zkratka pro World Wide Web (celosvìtový web) - svìtová komunikaèní sí. Jedná se o sí vzájemnì propojených hypertextových dokumentù pøístupných na Internetu. Pøes internetov [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

7

2   0

Troll


Troll (internetový troll) - uživatel internetu (pøedevším diskuse, chatu a podobnì) provokující ostatní uživatele tak, aby na jeho provokování reagovali. Èiní tak napøíklad zasílání [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

8

2   0

tiskárna


tiskárna - výstupní zaøízení, které umožòuje vytisknout data z poèítaèe na papír. Pøevádí tedy data uchovávané v elektronické podobì do fyzické podoby - napøíklad na papír èi [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

9

2   1

Password


V angliètinì znamená - "heslo"
Zdroj: it-slovnik.cz

10

2   0

Hypertext


Text, ve kterém fungují nìkteré výrazy jako odkazy. Prostøednictvím tìchto odkazù se pøenesete na jinou èást dokumentu nebo na úplnì nový dokument. Nejznámìjší službou fungující [..]
Zdroj: it-slovnik.cz


Pro zobrazení všech definic slova 2054 se přihlašte, prosím.