marxismus.cz

Website:http://www.marxismus.cz
Obdržené pozitivní hlasy364
Obdržené negativní hlasy272
Karma:91 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (2553)

1.

27   7

Dehonestace


Zneuctìní, zbavení cti pošpinìním èi pomluvou, oblíbený nástroj konkurenèního i politického boje.
Zdroj: marxismus.cz

2.

13   8

Sebereflexe


Vìdomí sebe samého, soudnost, schopnost pravdivì vidìt a hodnotit svou osobu i dùsledky svého jednání. Její nedostatek vede k neodpovìdnosti, hlouposti, v krajních pøípade [..]
Zdroj: marxismus.cz

3.

13   4

Empatie


Vcítìní, schopnost èlovìka vžít se do duševního stavu druhých, pochopit jejich jednání a jeho motivy. Je individuální, patøí k charakteristickým rysùm každé osobnosti. Je [..]
Zdroj: marxismus.cz

4.

6   8

Nacionalismus


Ideje, hnutí i praktická politika zdùrazòující národní odlišnosti. Zpravidla bývá produktem èi nástrojem mírnìjších, skrytìjších forem národního útlaku èi odporu proti nìmu. O [..]
Zdroj: marxismus.cz

5.

6   1

Mainstream


Hlavní proud, nìkdy v umìní nesprávnì oznaèovaný jako støední proud. Ve spoleènosti jde o velké skupiny politikù, novináøù, propagandistù a celých institucí, udávajících tó [..]
Zdroj: marxismus.cz

6.

5   1

Inkluze


V sociologii sporný pojem oznaèující "vyšší stupeò integrace znevýhodnìných jednotlivcù èi skupin do spoleènosti". Spornost tohoto pojmu spoèívá v tom, že integrace ne [..]
Zdroj: marxismus.cz

7.

5   10

Danajský dar


Dar øeckých bojovníkù, Danaù, kteøí po deseti letech obléhání Troje zanechali obyvatelùm mìsta døevìnou sochu konì, v níž byli ukryti vojáci. Pøenesenì každý dar zpùsobují [..]
Zdroj: marxismus.cz

8.

4   1

RSDr


Rerum socialium doctor, doktor sociálnì-politických vìd, akademický titul udìlovaný v letech 1948-1990 absolventùm nìkterých vysokých škol po vykonání následné rigorózní zkoušk [..]
Zdroj: marxismus.cz

9.

4   2

Deklarace


Veøejné závažné prohlášení
Zdroj: marxismus.cz

10.

4   2

Asertivita


Sebevìdomím podmínìná schopnost neagresivního sebeprosazování se ve spoleèenských vztazích, formální respekt nepodléhající zájmùm odpùrce.
Zdroj: marxismus.cz


Pro zobrazení všech definic slova 2553 se přihlašte, prosím.