onehelp.cz

Website:http://www.onehelp.cz
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy1
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (14)

1

2   0

E-mail


Elektronická pošta, zkrácenì e-mail je zpùsob odesílání, doruèování a pøijímání zpráv pøes elektronické [..]
Zdroj: onehelp.cz

2

1   1

Doména


Doména (doménové jméno) je adresa, pod kterou se bude zobrazovat Vaše prezentace na internetu. Obvykle jde o doménu 2. øádu.
Zdroj: onehelp.cz

3

0   0

Cron


Cron je slu¾ba, která zajiš»uje plánované a pøípadnì i pravidelné automatické spouštìní urèitého skriptu.
Zdroj: onehelp.cz

4

0   0

Dostupnost


Dostupnost webové stránky je v procentech vyjádøená hodnota, která vyjadøuje èetnost zobrazení webové prezentace koncovým u¾ivatelem. Ide&aa [..]
Zdroj: onehelp.cz

5

0   0

Traffic / Transit


Pøenos dat související s provozem prezentace. Jde tedy o data, která putují ze serveru k návštìvníkùm prezentace, emailový provoz a tak&eacut [..]
Zdroj: onehelp.cz

6

0   0

FTP prostor


Jde o prostor na serveru urèený pro soubory, které tvoøí internetovou prezentaci. Jde tedy zpravidla o .php a .html soubory, obrázky, atp.
Zdroj: onehelp.cz

7

0   0

MySQL


MySQL (My Structured Query Language) je systém pro øízení databází. Do MySQL databáze je mo¾né ukládat rùzná data, s nimi¾ mù¾e pre [..]
Zdroj: onehelp.cz

8

0   0

PHP


PHP: Hypertext Preprocessor je skriptovací jazyk urèený pro rogramování dynamických internetových prezentací. Pøi spuštìní pak PHP gen [..]
Zdroj: onehelp.cz

9

0   0

DNS


Domain Name System pøekládá doménové názvy na IP adresy. Poèítaèe mezi sebou komunikují prostøednictvím IP adres. Ty jsou však pro è [..]
Zdroj: onehelp.cz

10

0   0

Multihosting


Webhosting pro více domén 2. øádu.
Zdroj: onehelp.cz


Pro zobrazení všech definic slova 14 se přihlašte, prosím.