pianovka.cz

Website:http://www.pianovka.cz
Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy9
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (164)

1

2   0

symfonie


Vícevìtá orchestrální skladba v sonátové formì.  
Zdroj: pianovka.cz

2

1   1

suita


Skladba se sledem více èástí, pùvodnì jen taneèních vìt. Pùvodní suita sestávala z pomalého øadového tance (pavana) a živìjšího skoèného tance (galiarda, saltarello), k níž [..]
Zdroj: pianovka.cz

3

1   1

kobylka


Døevìný vyøezávaný podstavec smyècového nástroje, jenž se staví na vrchní desku mezi oba støední záøezy zvukových prùlomù.  
Zdroj: pianovka.cz

4

1   2

fantazie


Nejobecnìji instrumentální skladba volné formy, jež není založena na pøísné tématické práci. Má blízko k improvizaci, avšak liší se od ní formální ukonèeností a pøehledno [..]
Zdroj: pianovka.cz

5

1   0

balet


Scénický umìlecký útvar sestávající z taneènì a pantomimicky vytváøeného divadelního dìje doprovázeného hudbou.  
Zdroj: pianovka.cz

6

1   0

balada


 Epicko-lyrická básnická skladba svìtského charakteru.    
Zdroj: pianovka.cz

7

1   0

antifona


Druh jednohlasého liturgického zpìvu øímsko-katolické církve známý od 4. stol. Její forma spoèívá v odpovìdi vìøící obce na pøedzpìv sboru. Texty antifon jsou pøevzaty z bib [..]
Zdroj: pianovka.cz

8

0   0

villanella


Neapolská vícehlasá taneèní píseò s textem popisujícím venkovský život. Z villanelly se vyvinula kanzonetta.  
Zdroj: pianovka.cz

9

0   0

valèík


Párový tanec, v 3/4 taktu, pøíbuzný ländleru a nìmeckému tanci (allemande, Deutscher Tanz), z nichž se vyvinul nìkdy kolem roku 1770.  
Zdroj: pianovka.cz

10

0   0

tarantella


Jihoitalský párový tanec, rychlého tempa, ve 6/8 (též v 3/8 nebo 12/8) taktu.  
Zdroj: pianovka.cz


Pro zobrazení všech definic slova 164 se přihlašte, prosím.