pomuzemesdluhy.cz

Website:http://www.pomuzemesdluhy.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy0
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (29)

1

3   0

Postoupení pohledávky


Smluvní převod pohledávky postupitelem (původním věřitelem) postupníkovi (novému věřiteli) i bez souhlasu dlužníka; cese S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a [..]
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

2

1   0

Předkupní právo


Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat, věc nabídne ke koupi jako prvnímu.
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

3

0   0

Zástavní právo


Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele, pro případ, že pohledávka, která jí odpovídá, nebude včas splněna s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení [..]
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

4

0   0

Započtení pohledávek


Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druh [..]
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

5

0   0

Zadržovací právo


Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat.
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

6

0   0

Uznání dluhu


Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, [..]
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

7

0   0

Úpadek


Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší do [..]
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

8

0   0

Správní řízení


Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v urči [..]
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

9

0   0

Spotřebitelský úvěr


Poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit.
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

10

0   0

Smlouva o zprostředkování


Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce s [..]
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 29 se přihlašte, prosím.