recoreal.cz

Website:http://www.recoreal.cz
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy9
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (46)

1

3   7

Fond oprav


   Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena [..]
Zdroj: recoreal.cz

2

2   0

Zjednodušená evidence parcel


   Je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato [..]
Zdroj: recoreal.cz

3

2   0

Plomba


   Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P před označením nemovitosti v oddíle BLV. 
Zdroj: recoreal.cz

4

1   0

Závazné údaje katastru nemovitostí


   Pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické urč [..]
Zdroj: recoreal.cz

5

1   0

Výměra parcel


   Je plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Výměra parcely není závazným údajem katastru nemovitostí pro právní úkony týkaj [..]
Zdroj: recoreal.cz

6

1   0

Vklad


   Druh zápisu práva k nemovitosti na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je [..]
Zdroj: recoreal.cz

7

1   1

Věcné břemeno


   Omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.
Zdroj: recoreal.cz

8

1   0

Uznání podpisu za vlastní


   Forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.
Zdroj: recoreal.cz

9

1   0

Úředně ověřený podpis


   Forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.
Zdroj: recoreal.cz

10

1   0

Číslo popisné


   Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červen [..]
Zdroj: recoreal.cz


Pro zobrazení všech definic slova 46 se přihlašte, prosím.