skinhead.sweb.cz

Website:http://skinhead.sweb.cz
Obdržené pozitivní hlasy22
Obdržené negativní hlasy14
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (14)

1

16   8

Nacionalismus


postoj jednotlivce, hnutí nebo státu, který vidí v prosazení zájmu svého národa hlavní cíl politiky. Smìøuje k dosažení suverenity národa (právo na národní sebeurèení) ustavením n [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz

2

3   1

Antisemitismus


Rasová nenávist vùèi Židùm. Nepøátelství vùèi Židùm panuje již po celé dvì tisíciletí mezi lidmi køesanského èi materiálního založení. Antisemitismus dostoupil vrcholu za Hi [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz

3

2   0

Sieg Heil


Nacistický pozdrav vzniklý za druhé svìtové války. Zdravili se jim tak nacištiètí nadšenci, kteøí si mysleli, že jejich myšlenka zvítìzí. Èeský pøeklad znamená Vítìzství zdar!, [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz

4

1   2

Rasismus


soubor nevìdeckých pøedstav a koncepcí založených na pøedpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti rùzných ras, tj. na základì biologické (tzv. rasové) klasifikace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

5

0   2

Xenofobie


xenofobie, strach z cizího, nedùvìra k cizímu; odpor, primitivní nenávist ke všemu cizímu, neznámému. Základ šovinismu a rasismu. V souèasné Evropì jsou projevy xenofobie zamìøeny zej [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz

6

0   0

Segerace


oddìlování, odluèování, vyluèování;
Zdroj: skinhead.sweb.cz

7

0   0

Rom


neboli Cikáni – populace spoleèného pùvodu a kdysi patrnì i spoleèného jazyka a kultury, nìkolik jazykovì a kulturnì pøíbuzných etnik. Žijí rozptýlenì v Evropì, v severní Africe, v [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz

8

0   0

Natalita


množivost, porodnost.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

9

0   0

Militantní


bojový, váleènický; politologie názorovì nesmiøitelný; vlastnost urèitých jedincù i spoleèenských skupin snažících se realizovat svou politickou pøedstavu jakýmikoliv prostøedky, te [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz

10

0   0

Integrace


plnohodnotné soužití zdravých a hendikepovaných jedincù, jež umožòuje respektování individuálních potøeb každého z nich.Opak segregace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz


Pro zobrazení všech definic slova 14 se přihlašte, prosím.