vaulton.webpark.cz

Website:http://vaulton.webpark.cz
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (372)

1.

3   0

Deadline


je finální termín, koneèný termín, kdy musí být definitivnì dokonèena urèitá fáze zakázky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

2.

1   0

Synergie


je jev, který nastává pøi vhodném propojení èinností v tom smyslu, že celkový výsledek, dosažení propojením, je vyšší než prostý souèet výsledkù jednotlivých èinností.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

3.

1   0

Dimenze


jsou základní entity datového modelu, které urèují z jakých pohledù bude možno na data nahlížet (napø. èas, produkty, provozovny apod.).
Zdroj: vaulton.webpark.cz

4.

0   0

Životní prostøedí


je vše, co vytváøí pøirozené podmínky existence organismu vèetne èloveka a je pøedpokladem jejich dalšiho vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, pùda, organismy, e [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz

5.

0   0

Životní cyklus projektu


viz Fáze životního cyklu projektu
Zdroj: vaulton.webpark.cz

6.

0   0

Zmìnovy list


je formuláø, do kterého se zapisují všechny provádìné zmìny vstupních údajù jednotlivých procesù pro jednotlivé roky plánovacího èasového horizontu.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

7.

0   0

Zkušenostní køivka


je vyjádøení vztahu nákladù k objemùm výroby; mùže být vypracována pro jednotlivý výrobek nebo i pro oblast strategické aktivity.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

8.

0   0

Zadavatel projektu


subjekt, pro který je projekt realizován a který jej obvykle financuje.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

9.

0   0

Základní užitek


tj. základní užitek nebo služba, kterou si zákazník skuteènì kupuje.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

10.

0   0

Zadání inovaèního projektu


materiál podávající základní informace o realizovatelnosti inovaèního projektu:
Zdroj: vaulton.webpark.cz


Pro zobrazení všech definic slova 372 se přihlašte, prosím.