vokno-plastova-okna.cz

Website:http://www.vokno-plastova-okna.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

1   0

TECHNOLOGIE


Odvìtví techniky, které se zabývá tvorbou, zavádìním a zdokonalováním výrobních postupù. TEPELNÝ IZOLANT -
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

2

1   0

PARAPET


Vyzdívka pod oknem, zeï od podlahy k oknu. PAROTÌSNOST
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

3

0   0

ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ


„Systém složený z pøírodních, umìlých a sociálních složek materiálního svìta, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváøí pøirozen [..]
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

4

0   0

ŽALUZIE


Soustava horizontálních nebo vertikálních lamel
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

5

0   0

ZVUKOVÁ IZOLACE –


Mají za úkol odhluènit objekt, zejména slouží u frekventovaných úseku, jako jsou:
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

6

0   0

ZIMNÍ ZAHRADY


Zasklená konstrukce pøièlenìná k budovì. Pøi vhodném zakomponovaní do fasády
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

7

0   0

ZASKLÍVACÍ LIŠTA


– Je opatøena identickým zámkem, který je „zaklapnut” do pøíslušné drážky v køídle nebo ve fixním rámu. Zasklívání velkoplošných výplní a skel pomocí vlastní speciální tech [..]
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

8

0   0

ZÁRUBNÌ


Rám pevnì umístìný ve zdi, který ohranièuje otvor dveøí
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

9

0   0

ZABEZPEÈENÍ


Zabezpeèení fyzického pøístupu spoèívá v zabránìní pøístupu nepovolaných osob k èástem interiéru nebo objektù. ZÁKAZNÍK –
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz

10

0   0

VÝROBCE –


Subjekt, který se zabývá výrobou komponentù.
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.