zodac7.cz

Website:http://www.zodac7.cz
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (34)

1

2   0

senzibilizace


proces, pøi kterém se organismus stává pøecitlivìlým na látky, které døíve snášel bez obtíží
Zdroj: zodac7.cz

2

1   1

desenzibilizace


hyposenzibilizace, podávání alergenu ve stále zvyšujících se dávkách s cílem snížit nebo potlaèit pøecitlivìlost organismu k tomuto alergenu (imunoterapie)
Zdroj: zodac7.cz

3

0   0

urticaria


kopøivka èi kožní pupen A
Zdroj: zodac7.cz

4

0   0

sérum


tekutá èást krevní plazmy
Zdroj: zodac7.cz

5

0   0

rhinitis


zánìt nosní sliznice
Zdroj: zodac7.cz

6

0   0

pseudoalergie


reakce s pøíznaky, které jsou podobné nebo totožné s pøíznaky alergické reakce
Zdroj: zodac7.cz

7

0   0

pruritus


svìdìní
Zdroj: zodac7.cz

8

0   0

provokaèní test


pacient je vystaven pùsobení podezøelého nebo pøíèinného alergenu (požitím, vdechnutím, pøímým kontaktem na sliznici nebo na kùži); test slouží k prokázání alergenu odpovìdného [..]
Zdroj: zodac7.cz

9

0   0

protilátka


na látky, které jsou organismu cizí, reaguje imunitní systém tvorbou specifických bílkovin (imunoglobulinù), které jsou pøítomny v krevním séru nebo ve tkáních
Zdroj: zodac7.cz

10

0   0

prick - test


bodový kožní test, kterým se prokazuje alergie
Zdroj: zodac7.cz


Pro zobrazení všech definic slova 34 se přihlašte, prosím.