Význam Èerv
Co znamená slovo Èerv? Zde naleznete 5 významů slova Èerv. Můžete také přidat význam slova Èerv sami

1

0   0

Èerv


e-mailový èerv, worm Jedná se o e-mailový vir. ©íøí se formou pøílohy (u e-mailu), ze které se spustí, roze¹le na co nejvìt¹í poèet e-mailových adres. Vykoná zá¹kodnickou èinnost [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

2

0   0

Èerv


Internetoví èervi jsou velice zvlá¹tní a specifická kategorie ¹kodlivých kódù. Èervi pro své ¹íøení vyu¾ívají nejrùznìj¹ích bezpeènostních dìr, chyb a nedostatkù.
Zdroj: datoveschranky.info

3

0   0

Èerv


Viz "Vermes".
Zdroj: savci.upol.cz

4

0   0

Èerv


Èerv (èi anglicky worm) je druh poèítaèových virù. Jeho specifickým rysem je, že takové viry neinfikují soubory, ale šíøí se pomocí poèítaèových sítí. Napøíklad jako pøíloha [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

5

0   0

Èerv


èervené víno
Zdroj: hantec.cz


Přidat význam slova Èerv
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Cracking Cyberspace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam