Význam Aktualizace
Co znamená slovo Aktualizace? Zde naleznete 6 významů slova Aktualizace. Můžete také přidat význam slova Aktualizace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktualizace


pøiblížení souèasnému stavu, spoleèenskému dìní a novému chápání; doplnìní o nejnovìjší údaje; zpøítomnìní
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktualizace


Aktualizace - získání novìjší verze software. Napøíklad kvùli odstranìní chyb v pøedchozí verzi èi získání nových funkcí aktualizovaného softwaru.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktualizace


Proces výměny/přidávání nových souborů (databází nebo aplikačních modulů) získaných z aktualizačních serverů Kaspersky Lab.
Zdroj: rescuedisc.helpmax.net

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktualizace


viz UpDate Alias – pøezdívka – více rùzných oznaèení pro jednu vìc èi osobu 1. V pøípadì e-mailu se jedná o náhradní e-mailovou adresu (pøíklad: hlavní e-mail = brbla@brbla.net, alias = tr [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktualizace


Aktualizace může být: přiblížení nějaké entity současnému stavu nebo současnému dění, chápání, vnímání dodání aktuálního stavu něčemu, např.: aktualizace antické hry aktualizace překladu aktualizace s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktualizace


Aktualizace softwaru je v informatice postup, při kterém je do počítače instalována novější verze jeho programového vybavení. Aktualizace se provádí buď z důvodů implementace vyšší bezpečnosti, oprav [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< šambrána Cracking >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam