Význam Amortizace
Co znamená slovo Amortizace? Zde naleznete 31 významů slova Amortizace. Můžete také přidat význam slova Amortizace sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Amortizace


Umoření, umořování. U dlouhodobého majetku přechod jeho hodnoty do spotřeby formou odpisů (opotřebení).
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Amortizace nebo umořování je proces splácení dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.
Zdroj: cofidis.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


neboli opotřebení. Při výpočtu náhrady škody u majetkového pojištění se přihlíží ke stupni opotřebení (amortizaci) příslušné věci. U pojištění na novou cenu se sleduje, zda opotřebení nepřekročilo ve smlouvě stanovenou hranici (např. 60%). Pokud je opotřebení vyšší než sjednaná úroveň, vypočítává se plnění v časové ceně (tj. nová cena mínus opotřeb [..]
Zdroj: allrisk.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Proces postupného pøenášení hodnoty pracovních prostøedkù do hodnoty výrobkù a vytváøení rezerv pro jejich obnovu. Pøi tom je brána v úvahu míra jejich fyzického i morálního opotøebení. [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Umořování dluhu periodickými splátkami.
Zdroj: businessinfo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Umoøování dluhu periodickými splátkami.
Zdroj: gemoney.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Umořování dluhu periodickými splátkami.
Zdroj: jaknabanku.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


(1) pravidelné odepisování urèité hodnoty, které je založeno na pøedpokladu postupného znehodnocování pøedmìtu – pøedevším amortizace strojù; (2) postupné splácení dluhu formou pravidelných pevných splátek, pokrývajících výši dluhu i s úroky; (3) úøední prohlášení listiny za neplatnou
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Amortizace u dlouhodobého majetku U dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů. Vyjadřuje tedy opotřebení. Amortizace u dluhu Amortizace také vyjadřuje splácení [..]
Zdroj: az-data.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


postupné snižování hodnoty věci pro její opotřebení
Zdroj: activum.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


neboli opotřebení. Při výpočtu náhrady škody u majetkového pojištění se přihlíží ke stupni opotřebení (amortizaci) příslušné věci. U pojištění na novou cenu se sleduje, zda opotřebení nepřekročilo ve [..]
Zdroj: also.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Snížení hodnoty strojů, budov aj. dlouhodobých aktiv jako důsledek jejich opotřebování; též částka splácení dluhů (úmor).
Zdroj: apogeo.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Postupné snižování hodnoty věci pro její opotřebení.
Zdroj: brokervision.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Splácení dluhu pomocí splátek.
Zdroj: opujcky.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Postupné snižování hodnoty věci pro její fyzické či morální opotřebení.
Zdroj: respect.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Umoření, umořování  hodnoty dlouhodobého majetku do spotřeby.
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Umořování (splácení) dluhu pravidelnými předem určenými splátkami.
Zdroj: fastcash.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Vyjadřuje snižování hodnoty majetku jeho postupným opotřebováváním. Viz také Odpisy.
Zdroj: afinea.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


česky opotřebení. Při určení výše náhrady škody majetkového pojištění se zohledňuje stupeň opotřebení předmětné věci. U pojištění na novou cenu se zjišťuje, zda nedošlo k překročení sjednané procentní míry opotřebení.
Zdroj: aquelcredit.cz (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


používá se v souvislosti s odepisováním nehmotných aktiv k vyjádření úrovně odpisů pro daňové účely. U movitých věcí rovněž snížení technického života stroje v procentech, stanovených podle amortizačních stupnic nebo amortizačních křivek v závislosti na stáří nebo době provozování stroje.
Zdroj: posudek.com (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


úmor, umoøování; prohlášení listiny za neplatnou; postupná likvidace dluhu, úbytek hodnoty
Zdroj: islo.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


umoření, umořování: 1. přechod hodnoty dlouhodobého majetku do produkce ve formě odpisů; 2. splácení dluhu v předem stanovených pevných částkách; 3. úřední prohlášení listiny za neplatnou Viz také odpisy
Zdroj: business.center.cz (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Umoření, umořování  hodnoty dlouhodobého majetku do spotřeby.
Zdroj: uctovani.net

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


nebo splacení dluhu splátkami, které jste si předem dohodli se společností, která vám peníze poskytla.
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


 – vyjadřuje míru opotřebení majetku, např. amortizace auta (pokud používáte vlastní automobil v zaměstnání, zaměstnavatel vyplácí náhradu za opotřebení vašeho automobilu)
Zdroj: domacifinance.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


U dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů (opotřebení). Amortizace také vyjadřuje splácení dluhu v předem stanovených pevných částkách.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Umoøení, umoøování. U dlouhodobého majetku pøechod jeho hodnoty do spotøeby formou odpisù (opotøebení).
Zdroj: klo.cz (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Amortizace


Amortizace může mít více významů: amortizace neboli odpis majektu (v ekonomii) – postupné snižování hodnoty pracovních prostředků vyjadřující jejich opotřebování při výrobě a provozu amortizace neboli [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Amortizace


neboli opotřebení. Při výpočtu náhrady škody u majetkového pojištění se přihlíží ke stupni opotřebení (amortizaci) příslušné věci. U pojištění na novou cenu se sleduje, zda opotřebení nepřekročilo ve smlouvě stanovenou hranici (např. 60%). Pokud je opotřebení vyšší než sjednaná úroveň, vypočítává se plnění v časové ceně (tj. nová cena mínus opotřeb [..]
Zdroj: nemecpartners.cz (offline)

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Amortizace


neboli opotřebení. Při výpočtu náhrady škody u majetkového pojištění se přihlíží ke stupni opotřebení (amortizaci) příslu&s [..]
Zdroj: pfpro.cz

31

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Amortizace


Splacení dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

<< Aktiva Anulace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam