Význam Cash flow
Co znamená slovo Cash flow? Zde naleznete 28 významů slova Cash flow. Můžete také přidat význam slova Cash flow sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Zkratka CF, jde o peněžní tok. Jedná se o hlavní ukazatel schopnosti firmy financovat své aktivity. Jde o rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité časové období.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


příliv peněz, tok peněz
Zdroj: coznamena.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


pøíliv penìz, tok penìz
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Rozdíl mezi pøíjmy a výdaji penìžních prostøedkù.
Zdroj: fxstreet.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků (tedy nikoliv mezi výnosy a náklady, na nichž je založeno podvojné účetnictví povinné pro právnické osoby).
Zdroj: nextfinance.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Je základním finanèním ukazatelem. Cash flow (penìžní tok) za urèité období je získán rozdílem mezi pøíjmy a výdaji penìžních prostøedkù za toto období.
Zdroj: akcie.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Je základním finanèním ukazatelem. Cash flow (penìžní tok) za urèité období je získán rozdílem mezi pøíjmy a výdaji penìžních prostøedkù za toto období. Souvisí s: Fundamentální analýza [..]
Zdroj: fio.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Cash flow = „penìžní tok“; jde o peníze, které pøitékají a odtékají z podniku. Negativní cash flow nastane, když firma platí více než inkasuje (a naopak).
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Ukazatel charakterizující skutečný přírůstek peněz ve firmě za určité období.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


tok peněz ve firmě.
Zdroj: cevelova.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Penìžní tok, peníze které pøitékají a odtékají z podniku. 1. Pozitivní 2. Negativní – spoleènost platí více než kolik inkasuje
Zdroj: ewizard.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


zobrazuje pohyb penìžních (likvidních) prostøedkù (cash) firmy v urèitém èasovém období. Èeský ekvivalent je pojem "tok hotovosti". Jsou tvoøeny pøíjmy v hotovosti, generovanými jejich zdroji, dále výdaje v hotovosti, pøedstavující užití této hotovosti.
Zdroj: vaulton.webpark.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Neboli peněžní tok. Jedná se o finanční výkaz, který sleduje reálné příjmy a výdaje. To, že společnost dosahuje zisku (rozdíl mezi výnosy a náklady) ještě nemusí znamenat, že má dostatek finančních prostředků (v hotovosti, na bankovních účtech). Tento výkaz, který ukazuje nakolik je společnost schopna generovat peníze, je proto velmi užitečným nást [..]
Zdroj: afinea.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Výraz z podnikového hospodaření. Rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji firmy (peněžní příjmy minus peněžní výdaje). Objem peněžních prostředků získaný podnikem za určité období, které může podnik investovat. Lze je vypočítat z obchodních účtů a představuje míru finanční síly. K čistému zisku – po zdanění – připočteme odpisy a další částky [..]
Zdroj: finarea.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


ukazatel charaktezující příjmy a výdaje podniku (na rozdíl od zisku, který sleduje tržby a náklady).
Zdroj: posudek.com (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období. V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodují [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžných prostředků.
Zdroj: patria-direct.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


v české překladu "peněžní tok" 1. rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku (číslo, ukazatel); 2. přehled o peněžních tocích (výkaz) Pro podnikatele popisuje výkaz cash flow čl. V přílohy č. 3 opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Viz také příjem [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


znamená tok hotovosti. Je rozdielom medzi príjmami a výdavkami spoločnosti.
Zdroj: ako-uctovat.sk

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Anglický výraz používaný pro penìžní toky za urèité období. Cash flow tedy definuje o rozdílu pøíjmù a výdajù v urèitém období. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků (tedy nikoliv mezi výnosy a náklady, na nichž je založeno podvojné účetnictví povinné pro právnické osoby).
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


V překladu “peněžní tok” získáme jako rozdíl příjmů a výdajů finančních prostředků za určité období.
Zdroj: novaspolecnost.cz (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Cash flow predstavuje preh¾ad peòažných tokov a ide o prezentáciu výdajov a príjmov peòažných prostriedkov. Štandardne sa radia do troch kategórií - prevádzkové, investièné a finanèné. Výkaz cash flow [..]
Zdroj: stormware.sk

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Cash flow (CF) je penì¾ní tok. Jedná se o hlavní ukazatel schopnosti spoleènosti (firmy) financovat podnikání. Rozdíl mezi pøíjmy a výdaji penì¾ních prostøedkù za urèité období.
Zdroj: klo.cz (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Cash flow je anglický výraz, běžně používaný i v českém prostředí. Jedná se o ekonomický pojem, který označuje pohyb peněz z/do firmy, projektu či finančního produktu (vyjadřuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období). České synonymum pro tento výraz je "peněžní tok".
gertasik - 8. dubna 2014

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Cash flow, česky "tok peněz", je ekonomický termín označující rozdíl mezi příjmem a výdajem peněz za dané období. Na rozdíl od ekonomického zisku představuje tok peněz skutečně přijatých a vydaných. Příkladem je faktura, která má účetní datum 30.12., ale k jejímu proplacení dojde až 5.1. následujícího roku. Do zisku se tedy počítá v roce prvním, do cash flow ale až v druhém roce.
stepuchy - 21. dubna 2014

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cash flow


Peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto obd [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Broker Cena pořízení >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam