Význam Co byste mìl udìlat
Co znamená slovo Co byste mìl udìlat? Zde naleznete 7 významů slova Co byste mìl udìlat. Můžete také přidat význam slova Co byste mìl udìlat sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Co byste mìl udìlat


Zkuste navrhnout nìjaký postelový experiment, nebo ji pøímo požádejte, aby vám vyprávìla o svých erotických fantaziích. I kdybyste si její prohlášení vyložili chybnì, vnesením nových prvkù do vašeho s [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Co byste mìl udìlat


Zkuste opatrnì navrhnout nìkolik alternativ programu – a pokud se nebude nadšenì tváøit ani na jednu z nich, projevte touhu objevovat její nádherné tìlo. Jestliže však s nabídkou kvalitního sexu [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Co byste mìl udìlat


Mùže vám to pøipadat jako nejvìtší klišé ze všech, ale soustøeïte se víc na pøedehru, bìhem níž partnerku patøiènì naladíte. Nemusí jít nutnì o spoleènou koupel pøi svíèkách, ale dùležité je dát jí do [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Co byste mìl udìlat


Pokud vás pøedstava mìnìní plínek nijak zvl᚝ neláká, je na èase velmi zpozornìt a pøedzásobit se dostateènou zásobou kondomù. A protože rozhodnutá žena je nejvíc ze všeho podobná tvrdnoucímu betonu, [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Co byste mìl udìlat


A už øeknete cokoli, v každém pøípadì musí z vašeho vyjádøení jasnì vyplynout, že ženou èíslo jedna je pro vás vaše partnerka. Na druhou stranu není pøíliš vhodné vyjadøovat se o Alenì pøíliš negativ [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Co byste mìl udìlat


Záleží na tom, co od vašeho aktuálního vztahu ve skuteènosti chcete. Pokud si dokážete pøedstavit, že byste se vedle ní probouzel každé ráno, mùžete jejímu náznaku porozumìt. V opaèném pøípadì aplikuj [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Co byste mìl udìlat


Možná vás obdobné prohlášení svádí k vtipné replice o slepecké holi, nicménì na vtipy teï není èas. Ona chce slyšet, že je stále krásná a že jste rád, že ji máte... tak jí to øeknìte a budete mít odpr [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

<< Proè to øíká anfas >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam