Význam Ekotyp
Co znamená slovo Ekotyp? Zde naleznete 7 významů slova Ekotyp. Můžete také přidat význam slova Ekotyp sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotyp


organizmus, cenotické zoskupenie organizmov, ekosystém alebo èas krajiny, ktoré majú osobitné vlastnosti podmienené odlišnou alebo špecifickou kombináciou ekologických podmienok.
Zdroj: gep.szm.com

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekotyp


soubor biotypů jednoho druhu s určitou kombinací genů. Ekotypy se mohou vzájemně křížit, ale i vyčleňovat jako poddruhy.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotyp


(1) Geneticky zpùsebená odlišnost (varieta, typ) v rámci jednoho druhu. Odchylka "ekotypu" vzniká adaptací na místní ekologické popodmínky. (2) Geneticky definovatelná podskupina jedincù urèitého druh [..]
Zdroj: savci.upol.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotyp


skupina jedinců jednoho druhu přizpůsobená kombinaci podmínek prostředí, která se liší od ostatních jedinců téhož druhu dědičně fixovanými znaky a vlastnostmi vytvořenými v důsledku tohoto působení [..]
Zdroj: agromanual.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotyp


Genetická podjednotka druhu vzniklá jako výsledek selektivního procesu v pøírodním prostøedí a vykazující adaptabilitu (pøizpùsobení) na dané prostøedí. Jednotlivé ekotypy se od sebe liší. Mohou se ale volnì køížit s jedinci patøícími k jiným ekotypùm téhož druhu, poddruhu, variety a mohou vznikat selekèním tlakem, který je vlastní každému prostøed [..]
Zdroj: mezistromy.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekotyp


Skupina jedinců přizpůsobená určitým životním podmínkám pomocí dědičných vlastností. V botanice je nejčastěji rozlišován ekotyp horský a ekotyp nížinný.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekotyp


skupina jedincù dìdiènì pøizpùsobená urèitým životním podmínkám
Zdroj: islo.cz

<< Ekoton Emisie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam