Význam Inventarizace
Co znamená slovo Inventarizace? Zde naleznete 10 významů slova Inventarizace. Můžete také přidat význam slova Inventarizace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Zjištění skutečného stavu. Majetku, zásob, finančních prostředků, závazků. Porovnání s účetním stavem.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Inventarizace je proces zjištění skutečného stavu majetku a jeho zdrojů a závazků, ocenění tohoto stavu, srovnání se stave účetním a objasnění příčin - inventarizačních rozdílů. Provádí se zpravidla k [..]
Zdroj: az-data.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Zjištění skutečného stavu množství, ceny hospodářských prostředků, závazků, zásob, finančních prostředků, účtů a srovnání s účetním stavem.
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Zahrnuje inventuru + další činnosti jako je porovnání skutečného stavu zjištěného inventurou se stavem v účetnictví, objasnění příčin vzniku inventarizačních rozdílů (v ideálním případě odpovídá skutečný stav stavu v účetnictví, v ostatních případech mluvíme o inventarizačních rozdílech -viz níže) a jejich vypořádání.  [..]
Zdroj: afinea.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


kontrola úètù; vyhotovení inventáøe
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Zjištění skutečného stavu  množství ,ceny hospodářských prostředků, závazků,  zásob, finančních prostředků, účtů a srovnání s účetním stavem.
Zdroj: uctovani.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Proces zjištění skutečného stavu majetku a jeho zdrojů a závazků, ocenění tohoto stavu, srovnání se stavem účetním a objasněním příčin inventarizačních rozdílů.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Zji¹tìní skuteèného stavu. Majetku, zásob, finanèních prostøedkù, závazkù. Porovnání s úèetním stavem.
Zdroj: klo.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Je účetním pojmem pro označení specifické administrativní činnosti, při které se zjišťuje k danému danu množství hospodářských prostředků. Inventarizace může být prováděna v lesích, na statcích, ve skladech, v obchodech atd. Účetní a daňová inventarizace je prováděna dle Zákona o účetnictví a probíhá vždy k poslednímu dni zdaňovacího období. Porovnává se tedy stav skutečný se stavem majetku a závazků v daňové evidenci společnosti. Výsledky inventarizace mohou být v podstatě tři: přebytek, shoda, manko (kdy účetní stav je větší než ve skutečnosti). Opravuje se vždy stav účetní. Inventarizace může být prováděna měsíčně, čtvrtletně, ročně či dle potřeby.
Kamila - 5. října 2017

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarizace


Cizími slovy Inventura či Inventarizace označujeme speciální administrativní úkon, kdy k nějakému stanovenému datu respektive ke stanovenému dni zjišťujeme stav (množství, cenu) hospodářských prostřed [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Goodwill Inventura >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam