Význam Investice
Co znamená slovo Investice? Zde naleznete 28 významů slova Investice. Můžete také přidat význam slova Investice sami

1

1   0

Investice


Vzdání se současné hodnoty finančních prostředků, která je jistá, za účelem získání budoucí hodnoty finančních prostředků, která však jistá není, při racionálním předpokladu, že budoucí reálná hodnota finančních prostředků převýší jejich reálnou hodnotu současnou. Změna v reálné hodnotě finančních pro [..]
Zdroj: cnb.cz

2

0   0

Investice


Využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení.
Zdroj: fxstreet.cz

3

0   0

Investice


Využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení. Investováním se investor vzdává dnešní jisté hodnoty ve prospìch nejisté hodnoty budoucí.
Zdroj: akcie.cz

4

0   0

Investice


dlouhodobý vklad kapitálu do cenných papírů; do pozemků, budov, strojů apod.
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0   0

Investice


Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby) /William F.Sharpe, nosit [..]
Zdroj: czechwealth.cz

6

0   0

Investice


Prostøedky vynaložené na nákup kapitálu, tedy s cílem dosažení dlouhodobìjšího zisku. Není ani tak dùležité co se kupuje, ale právì onen cíl. Napø. nákup zlata v dobì ne [..]
Zdroj: marxismus.cz

7

0   0

Investice


Využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení. Investováním se investor vzdává dnešní jisté hodnoty ve prospìch nejisté hodnoty budoucí.
Zdroj: fio.cz

8

0   0

Investice


Nákup něčeho, obvykle majetku nebo vlastnického podílu v podniku , s očekáváním budoucí odměny nebo zisku.
Zdroj: jaknabanku.cz

9

0   0

Investice


Vzdání se současné hodnoty finančních prostředků, která je jistá, za účelem získání budoucí hodnoty finančních prostředků, která však jistá není, při racionálním předpoklad [..]
Zdroj: abcfv.cz

10

0   0

Investice


Výdaje na nový podnik (jeho výrobu), zaøízení a stavby (kapitál) v daném èasovém období, plus zmìny v podnikových zásobách.
Zdroj: financni.webz.cz

11

0   0

Investice


Vynaložení kapitálu s cílem jej zhodnotit.
Zdroj: easyinvest.cz

12

0   0

Investice


vklad finanèních prostøedkù do aktiv s vyšším rizikem, ale také vyšší dlouhodobou výnosností - nad inflací
Zdroj: rfpplus.cz

13

0   0

Investice


lze definovat jako vynaložení prostředků (kapitálu) za účelem dosažení budoucích prospěchů (zisků)
Zdroj: czshares.com

14

0   0

Investice


jsou prostøedky (kapitál, fondy) na poøízení hmotného, nehmotného nebo jiného investièního majetku.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

15

0   0

Investice


Tok výdajů, jehož cílem je zvýšit nebo udržet kapitálovou zásobu.
Zdroj: eakcie.cz

16

0   0

Investice


Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby ) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby).
Zdroj: eakcie.cz

17

0   0

Investice


Investicí se rozumí vynaložení kapitálu, které přinese v budoucnosti užitek a předpokládá se jeho zhodnocení. Investováním se investor vzdává dnešní jisté hodnoty ve prosp [..]
Zdroj: firmus.cz

18

0   0

Investice


ekonomická aktivita spoèívající v souèasném uložení finanèních prostøedkù nebo koupi nìèeho a oèekávání budoucího zisku
Zdroj: islo.cz

19

0   0

Investice


Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby) /William F.Sharpe, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1990/.
Zdroj: ludvik-turek.com

20

0   0

Investice


1. odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků 2. jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy [..]
Zdroj: business.center.cz

21

0   0

Investice


Máme pro Vás skvělý tip na investování, který se zcela liší například od investic od cenných papírů, nemovitostí [..]
Zdroj: diamond.cz

22

0   0

Investice


Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby) /William F.Sharpe, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1990/.
Zdroj: fondmarket.cz

23

0   0

Investice


Dlouhodobý vklad kapitálu do předmětných statků, v širším smyslu také vklad kapitálu do cenných papírů, za účelem zisku.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

24

0   0

Investice


Investice je kapitál vložený do statků.
Dělí se na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a typicky by měli přinést zhodnocení finančních prostředků.
Mezi typické investice patří například dluhopisy, akcie, nemovitosti nebo obrazy.
Kata - 22. dubna 2014

25

0   0

Investice


finanèní prostøedky vložené do výstavby, modernizace, rekonstrukce budov a zaøízení islám
Zdroj: geografie.unas.cz

26

0   0

Investice


Investment Proces vybudování stavby nebo technického zaøízení, které bude dlouhodobì sloužit pøedem zjištìné ekonomické nebo sociální potøebì; v prùbìhu realizace investièního projektu se finanèní zdroje používají na nákup stavebních a montážních prací, materiálu, výrobkù a technických systémù, t.j. finanè [..]
Zdroj: edotace.cz

27

0   0

Investice


je vzdání se dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby).
Zdroj: reico.cz

28

0   0

Investice


Jako investice se v ekonomii označuje ta část příjmu (důchodu), která je vložena do kapitálu. Tedy do dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Investice
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Inflaèní cíl Investièní certifikáty >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam