Význam Projekt
Co znamená slovo Projekt? Zde naleznete 25 významů slova Projekt. Můžete také přidat význam slova Projekt sami

1

1   0

Projekt


jedinečná soustava činností směřující k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, který má určený začátek a konec, vyžaduje spolupráci více osob, týmu, profesí, přičemž [..]
Zdroj: proculture.cz

2

1   0

Projekt


plán, záměr
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1   0

Projekt


Pojem je používán ve dvojím významu. Jedná se buď o:
Zdroj: cmzrb.cz

4

1   0

Projekt


Projekt je ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti.
Zdroj: osf-mvcr.cz

5

1   0

Projekt


Projektem se v kontextu fondů EU rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.
Zdroj: dotaceonline.cz

6

1   0

Projekt


Činnosť vykonávaná formou spolupráce, ktorej cieľ spoločne vymedzilo formálne alebo neformálne zoskupenie organizácií alebo inštitúcií.
Zdroj: web.saaic.sk

7

1   0

Projekt


Projekt je jedineèná množina nadväzujúcich zosúladených a riadených èinností, ktoré sa vykonávajú pre dosiahnutie definovaného spoloèného cie¾a, v rámci vymedzeného èasu a zdrojov. Projekt je charakterizovaný nasledovnými znakmi:· projekt je jedineèný, neopakovate¾ný sled úloh a èinností,· pre proj [..]
Zdroj: unitas.gov.sk

8

2   1

Projekt


Nejdříve vzniká architektonická studie (návrh) stavby. Pak následuje projekt stavby, fasád, interiéru. Tím se rozumí kopmpletní dokumentace celé stavby. Projekty jsou individálně řešen [..]
Zdroj: weber-terranova.cz

9

1   0

Projekt


Projekt (z lat. pro-jicio, pro-iectum, návrh, rozvrh) znamená: Zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku (stavby, stroje, organizace a podobně). Vytv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

Projekt


Činnost příjemce podpory, která má definovaný časový rámec, ve kterém má být dosaženo cíle popsaného v žádosti o podporu.
Zdroj: czechinvest.org

11

0   0

Projekt


je v obecném pojetí návrhem, zobrazením èi modelem stavu urèité èásti reálného svìta a jejich vzájemných vztahù v pøesnì definovaném prostoru a ukonèeném v budoucím èase a souèasnì i modelem cesty k dosažení tohoto stavu.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

12

0   0

Projekt


Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem. Obecná osnova projektu: Název [..]
Zdroj: jihovychod.cz

13

0   0

Projekt


Časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci operačního programu. Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a financované prostřednictvím dotace z rozpočtu Regionální rady.
Zdroj: nuts2severozapad.cz

14

0   0

Projekt


konkrétní ucelený projektový zámìr, který pøedkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci OPŽP. Projekt je prezentován ve formì žádosti a souborem povinných a nepovinných pøíloh. Projekt musí splòovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. pøispívat k naplnìní cíle, zamìøení a monitor [..]
Zdroj: opzp.cz

15

0   0

Projekt


Je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat podporu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Projekt je tvořen žádostí a souborem povinných a nepovinných p [..]
Zdroj: rr-jihozapad.cz

16

0   0

Projekt


je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí sloužící jako popis stavby. Hlavním smyslem dokumentace je zobr [..]
Zdroj: gservis.cz

17

0   0

Projekt


– časově ohraničená cílová činnost prováděná příjemcem podpory pro cílové skupiny za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci OP VK. Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory [..]
Zdroj: rwb.cz

18

1   1

Projekt


Obecně se za projekt považuje řízená změna s cílem uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Vlastnosti projektu jsou následující: projekt je jedinečný, [..]
Zdroj: studiummba.cz

19

0   1

Projekt


návrh, plán na vytvoření něčeho v určitém časovém horizontu
Zdroj: cs.wiktionary.org

20

0   1

Projekt


projekt
Zdroj: cs.wiktionary.org

21

0   1

Projekt


je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činností rutinních nejen svým obsahem, ale i cílov&yac [..]
Zdroj: nuov.cz

22

0   1

Projekt


Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt, službu nebo výsledek. Projekt má jasný cíl, začátek a konec.
Zdroj: mmr.cz

23

0   1

Projekt


Dokumentace nutná k ohlášení stavby nebo k vydání stavebního povolení podle platného znìní stavebního zákona a provádìcích vyhlášek. Kromì projektu je nutno doložit také odborný posudek a  Krycí list technických parametrù.Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci ve všech oblastech podpory Ze [..]
Zdroj: zelenausporam.cz

24

0   1

Projekt


Projekt je cílené, systematické zavedení velké změny, nového produktu, procesu, činnosti v předem určeném…
Zdroj: vlastnicesta.cz

25

0   1

Projekt


Jedná se o časově ohraničené úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu nebo služby. Na počátku definuje cíle a prostředky, kterými má být dosaženo požadovaného výsledku.
Zdroj: enovation.cz


Přidat význam slova Projekt
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Občanské sdružení Výstavní síň (také Kunsthalle >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam