Význam Stimulace
Co znamená slovo Stimulace? Zde naleznete 8 významů slova Stimulace. Můžete také přidat význam slova Stimulace sami

1

3   0

Stimulace


 Stimulace představuje působení určité okolnosti, činnosti, děje, ve snaze povzbudit či podnítit jedince k nějakému chování, jednání, činnosti. Stimulace je nástrojem vnějšího [..]
Zdroj: elseaz.cz

2

1   0

Stimulace


ovlivòování individua vnìjšími (nebo i vnitøními) podnìty (události, chování druhých, informace apod.), jednorázové nebo opakované, spontánní nebo øízené, který vyvolává behavi [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   0

Stimulace


Pobízení, souhrn vnìjších, zámìrnì pøipravených podnìtù pozitivnì pùsobících na èlovìka èi jeho skupiny s cílem využít jejich motivace, pøípadnì ji ovlivnit nebo vytvoøi [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

Stimulace


je podněcování, dráždění, vnější motivování
Zdroj: tomatis-praha.cz

5

0   0

Stimulace


podnìcování, povzbuzování
Zdroj: help24.cz

6

0   0

Stimulace


podněcování, povzbuzování
Zdroj: pppcl.cz

7

0   0

Stimulace


podnět, povzbuzení, vybuzení, podnícení, dráždění, podráždění;
Zdroj: detizeme.cz

8

0   0

Stimulace


Stimulace (z lat. stimulatio, podněcování) je aktivita (proces, děj, činnost), která podněcuje či povzbuzuje člověka nebo i jiný živý organizmus k nějaké reakci, chování, činnosti ne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Stimulace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Stigmatizace Stoicismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam