Význam absence
Co znamená slovo absence? Zde naleznete 16 významů slova absence. Můžete také přidat význam slova absence sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


situace, kdy něco někde není | nepřítomnost | přítomnost, prezence | absence | présence
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


nepřítomnost ve výuce, na přednáškách bývá obvykle neomezena, ale záleží to na každém vyučujícím, takže je dobré si to na začátku semestru přesně zjistit absolvent
Zdroj: dzadureder.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


e Absenz, r Absentismus, e Abwesenheit, e Arbeitsversäumnis,
Zdroj: pamprofi.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Nepřítomnost osoby, která se má zúčastnit jednání orgánu Senátu
Zdroj: senat.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Zletilý žák nebo zákonný zástupce je povinen doložit dùvody nepøítomnosti do 3 kalendáøních dnù od poèátku nepøítomnosti. Pokud se neúèastní min. 5 vyuèovacích dnù bez omluvy, øeditel vyzve písemnì zl [..]
Zdroj: stredniskoly.com

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Pokud se student min. 20 vyuèovacích dnù neúèastní vyuèování bez øádné omluvy, øeditel ho písemnì vyzve k doložení dùvodù nepøítomnosti a upozorní, že jinak bude student postuzován, jako by vzdìlání z [..]
Zdroj: stredniskoly.com

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Zákonný zástupce dokládá dùvody nepøítomnosti nejpozdìji do 3 kalendáøních dnù od zahájení nepøítomnosti. U absence ze zdravotních dùvodù pøes 2 mìsíce øeditel stanoví zpùsob vzdìlávání, který odpovíd [..]
Zdroj: stredniskoly.com

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


nepøítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity; náhlá krátká ztráta vìdomí nebo pamìti
Zdroj: islo.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Nepřítomnost ve výuce. Na přednáškách bývá obvykle neomezena, ale záleží to na každém vyučujícím, takže je dobré si to na začátku semestru přesně zjistit. U seminářů bývá tolerována až 30% absence, al [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


nepřítomnost osoby, která se měla zúčastnit
Zdroj: realitnislovnik.cz

11

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


1. nepřítomnost; 2. nepřítomnost osoby, která se má něčeho zúčastnit (např. nepřítomnost ve službě); 3. neomluvené zmeškání pracovní doby Pramen Viz také dovolená na zotavenou práce přesčas pracovní doba
Zdroj: business.center.cz

12

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Nepřítomnost ve výuce. Většina přednášek povinných není, na seminářích a cvičeních je tolerována až 30% absence. Vše [..]
Zdroj: euagency.cz

13

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


nepøítomnost nìèeho, v psychiatrii také náhlá krátká ztráta vìdomí (napø. pøi epilepsii)
Zdroj: help24.cz

14

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Zletilý žák nebo zákonný zástupce je povinen doložit dùvody nepøítomnosti do 3 kalendáøních dnù od poèátku nepøítomnosti. Pokud se neúèastní min. 5 vyuèovacích dnù bez omluvy, øeditel vyzve písemnì zl [..]
Zdroj: kampomaturite.cz

15

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Pokud se student min. 20 vyuèovacích dnù neúèastní vyuèování bez øádné omluvy, øeditel ho písemnì vyzve k doložení dùvodù nepøítomnosti a upozorní, že jinak bude student postuzován, jako by vzdìlání z [..]
Zdroj: kampomaturite.cz

16

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


Zákonný zástupce dokládá dùvody nepøítomnosti nejpozdìji do 3 kalendáøních dnù od zahájení nepøítomnosti. U absence ze zdravotních dùvodù pøes 2 mìsíce øeditel stanoví zpùsob vzdìlávání, který odpovíd [..]
Zdroj: kampomaturite.cz

<< krokev pšt >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam