Význam abstrakce
Co znamená slovo abstrakce? Zde naleznete 6 významů slova abstrakce. Můžete také přidat význam slova abstrakce sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abstrakce


kognitivní proces, který odhlíží od jedineènosti vìcí, jevù a procesù a soustøeïuje se na jejich obecnìjší znaky a vlastnosti. Srovnej generalizace. Viz též abdukce, dedukce, indukce, logické myšlení. [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abstrakce


myšlenkový proces vymezení podstatných znakù nebo vlastností od znakù a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecòování nebo tvorby obecných pojmù (generalizace)
Zdroj: pppbruntal.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abstrakce


postupovat k abstrakci; neabstrahovat, zahrnout, potlaèit detaily, jednotlivosti
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abstrakce


(lat. abstrahere - odtáhnout) Postup k získání abstraktních pojmů; výsledek tohoto postupu. Abstrahování - odhlížení od zvláštností a pojímání pouze toho, co u všech předmětů můžeme určit jako...
Zdroj: andromedia.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abstrakce


myšlenkový proces vymezení podstatných znakù nebo vlastností od znakù a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecòování nebo tvorby obecných pojmù (generalizace)
Zdroj: help24.cz

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

abstrakce


Abstrakce ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< abdukce (angl. abduction afázie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam