Význam banka
Co znamená slovo banka? Zde naleznete 20 významů slova banka. Můžete také přidat význam slova banka sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


1. penìžní ústav; 2. zdravotnické oddìlení uskladòující odebrané tkánì, tekutiny a orgány pro další léèebné zákroky; 3. poèítaèový soubor dat, databanka
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


komerční nebo státní instituce, která poskytuje finanční služby | * | pobočka této instituce | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Akciová společnost se sídlem na území ČR, která je na základě udělené bankovní licence oprávněna vykonávat bankovní činnost na území ČR a při dodržení postupů stanovených právem ES (viz též pasportizace, notifikace), též na území jiných členských států EU (viz jednotná bankovní licence).
Zdroj: cnb.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Ve starovìku pùvodnì spolehlivý úkryt pro volné finanèní prostøedky, zpoèátku chrám. Pozdìji se tato èinnost pøenesla mimo církevní objekty jako podnikatelská èinnost. Protože køesanství zakazovalo ú [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Banka je podnikatelský subjekt jako kterákoli jiná firma. Bankovní systém je tvořen centrální bankou a soustavou komerčních (obchodních) bank. Pro svoji činnost potřebuje banka bankovní licenci, kterou vydává ČNB. V ekonomice existují volné pen&iacut [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Finanční instituce, která pro své zákazníky spravuje peníze.
Zdroj: jaknabanku.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Akciová společnost se sídlem na území ČR, která je na základě udělené bankovní licence oprávněna vykonávat bankovní činnost na území ČR a při dodržení postupů stanovených právem ES (viz též pasportiza [..]
Zdroj: abcfv.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Banka nabízí řadu finančních služeb pro své zákazníky. Historicky hlavním účelem banky bylo nabízení úvěrů obchodním společnostem. Firmy v minulosti, stejně jako dnes, měly finanční prostředky na nákup zásob. Poté, co bylo zboží prodáno, podnik dlužil bance částku původního úvěru plus úroky. Dnes je jedním z hlavních rozdílů to, že banky provádějí [..]
Zdroj: penizechytre.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


centrální neboli národní banka, základní banka státu. Je to vrcholná instituce ustanovená vládou, odpovídá za měnovou politiku v zemi – vyd& [..]
Zdroj: mojeinvestice.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


podnikatelský subjekt, jehož cílem je dosažení zisku. Předmětem obchodu je finanční kapitál.
Zdroj: fpv.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Banka je právnickou osobou se sídlem v České republice a jedná se o akciovou společnost (a.s.), která vlastní bankovní licenci a smí vykonávat bankovní činnosti jako je např. vydávání a správa platebn [..]
Zdroj: nahypoteky.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Právnická osoba so sídlom na území SR, založená ako akciová spoloènos, ktorá: prijíma vklady, poskytuje úvery, a má na výkon týchto èinností udelené bankové povolenie.
Zdroj: securityrevue.com (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která a) přijímá vklady od veřejnosti a b) poskytuje úvěry a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která a) přijímá vklady od veřejnosti a b) poskytuje úvěry a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci Pramen § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách Viz také bankovní záruka úvěr (pro účely zákona o bankách) [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


nebo společnost, jíž byla udělena licence na bankovnictví. Každá banka ve své primární činnosti shromažďuje volné peněžní prostředky, které samozřejmě dokáže velmi dobře zhodnotit. Nemyslete si však, [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


(komerční) – právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry. K provádění této činnosti je nutná bankovní licence, kt [..]
Zdroj: domacifinance.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


(centrální) – jedná se o vrcholnou instituci bankovního dozoru, která určuje měnovou politiku země. Mezi základní úkoly centrální banky patří: realizace měnové politiky, bankovní dohled, emituje oběži [..]
Zdroj: domacifinance.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Instituce finanèního trhu disponující bankovní licencí a podléhající dozoru regulátora seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Agenda Banka úètovného programu POHODA slúži na evidenciu pohybov na bankových úètoch. Zapisujú sa do nej výpisy z úètov, a to prevažne formou likvidácie poh¾adávok a záväzkov. Obsahuje tabu¾ku jednot [..]
Zdroj: stormware.sk

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banka


Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici. Tímto způsobem umožňuje pohyb pe [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Wikislovník reproduktor >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam