Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
1   0

chill


podstatné jméno chill je hovorovým výrazem, používaným zejména mládeží. Jedná se anglicismus, tj. o slovo převzaté z anglického jazyka. V angličtině se slovo chill používá jako podstatné jméno i jako přídavné jméno, přičemž doslovným překladem do českého jazyka je chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. V přeneseném slova smyslu slovo chill znamená jak v anglickém tak v českém jazyce odpočinek, relaxaci, resp. odpočívat, relaxovat.

Jako příklad použití slova chill v hovorovém českém jazyce lze uvést například: „Dát si chill“; význam předmětné věty je odpočinout si, zrelaxovat se, dát si oddech/pauzu, resp. též hovorově „dát se do klidu“.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

brexit


podstatné jméno brexit pochází z angličtiny, přičemž je slovním spojením slov Britain (ve smyslu státu Království Velké Británie a Severního Irska) a exit (v překladu odchod). Pod slovem exit se tedy rozumí odchod z Evropské unie, jakožto dobrovolného svazku nezávislých evropských států, o kterém rozhodli občané Velké Británie v referendu konaném 23. června 2016. V souvislosti s výrazem brexit je často odkazován článek 50 smlouvy o Evropské unii, který členskému státu Evropské unie garantuje právo z Evropské unie kdykoliv vystoupit.

Analogií k výrazu brexit je obdobně vytvořené slovo czexit, označující veřejností diskutované vystoupení České republiky z Evropské unie.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bonmot


podstatné jméno bonmot je odvozeno z francouzštiny, a to konkrétně ze slov bon (dobrý) a mot (v překladu slovo). Dohromady tedy slovo bonmot v překladu do českého jazyka znamená doslova „dobré slovo“, což v přeneseném významu znamená slovo vtipné, humorné. Jako bonmot se tedy v českém jazyce označuje krátká, vtipná hláška, převážně mírně ironického charakteru, resp. krátká humorná glosa s ne zcela vážně míněným podtextem.

V poslední době je slovo bonmot často používáno v souvislosti s výroky prezidenta České republiky Miloše Zemana, který se ironicky až satiricky vyjadřuje na adresu různých subjektů, zejména novinářů a dalších u něj ne zcela oblíbených jedinců.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bodrý


přídavné jméno bodrý se využívá v souvislosti s označením charakteristiky povahy člověka. Jako bodrý je označován člověk, který je rozverný, žoviální, bezprostřední, vždy pozitivně naladěn, ale též dobromyslný či dobrosrdečný. Obdobně může být s přídavným jménem bodrý spojeno též podstatné jméno povaha, tj. bodrá povaha, člověk s bodrou povahou. Podstatným jménem odvozeným od slova bodrý jako bodrost, tj. charakterová vlastnost člověka.

Slovo bodrý se používá převážně v literatuře, v hovorovém jazyce se vyskytuje spíše zřídka. Nejčastěji se lze se slovem bodrý setkat ve spojitosti s obyvateli venkova, a to zejména v literárních dílech z konce 19. století a začátku století 20.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bilaterální


přídavné jméno bilaterální je složeninou dvou latinských slov: předpony -bi a přídavného jméno lateralis. První z uvedených slov označuje počet dva, slovo lateralis vychází z podstatného jméno latus - strana, tj. lze jej přeložit jako „stranný“. Význam předmětné složeniny je tedy „dvoustranný“.

Nejčastěji se slovo bilaterální používá v souvislosti s mezinárodními smlouvami: bilaterální mezinárodní smlouva označuje mezinárodní smlouvu, uzavíranou zpravidla mezi dvěma státy. V případě více subjektů - účastníků smlouvy - se standardně používá předpona -multi, tj. předmětná smlouva je tak označována jako multilaterální.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bastard


podstatné jméno bastard označuje nemanželského potomka, zvaného též tradičně jako levoboček. Slovem bastard se tedy rozumí dítě, které se narodilo nesezdanému páru.

Slovo bastard pochází z francouzštiny, když označuje potomka počatého ve stodole (tj. mimo tradiční manželské lože). Často se s ním lze setkat ve středověkých pramenech, kdy bylo užíváno jako citově nezabarvené, tj. pouze vystihovalo skutečnost, že se dítě narodilo mimo manželský svazek, neboť taková skutečnost způsobovala, že potomek byl považován za nelegitimního, tj. např. mimo jiné ztrácel nárok na dědictví apod.

Postupem času se citové zabarvení slova proměnilo, když v současné době je používáno jako urážka, resp. hanlivé označení bez ohledu na skutečný původ urážené osoby.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

babyka


podstatné jméno babyka je zkráceným lidově používaným označení stromu javor babyka. Javor babyka je jeden z nejčastěji v České republice a okolních státech rostoucích stromů, se kterým se lze setkat prakticky ve všech částech tuzemska.

Slovo babyka je rovněž jedním z tzv. vyjmenovaných slov po písmenu B, byť pouze v některých variantách vyjmenovaných slov. Vyjmenovaná slova obecně vymezují ta slova, po kterých se navzdory standardním gramatickým pravidlům píše po určité souhlásce (B, F, L, M, P, S, V, Z) namísto I písmeno Y. V této souvislosti je proto babyka jedním z často v internetových vyhledávačích vyhledávaných výrazů, a to právě za účelem ověření gramatické správnosti slova.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

autonomní


přídavné jméno autonomní označuje samostatně vymezenou část určitého celku nebo též část určité věci, která je na zbývající části v určité míře nezávislá. Slovo autonomní je odvozeno od podstatného jména autonomie, které označuje samostatnost, nezávislost, ale též samosprávu.

Nejčastěji se lze s použitím slova autonomní setkat v souvislosti s územím, např. autonomní republika, autonomní region, autonomní oblast. Typickým znakem takovéhoto autonomního území je určitá míra nezávislosti na centrální správě, tj. skutečnost, že předmětné autonomní území spravuje některé své záležitosti samostatně.

V přeneseném významu může být slovo autonomní použito ve spojitosti s prakticky jakýmkoliv podstatným jménem. V biologii se lze například setkat s pojmem autonomní nervový systém, v oblasti automobilismu s pojmem autonomní vozidlo, které označuje takové vozidlo, které je schopné se pohybovat samostatně bez nutnosti jeho ovládání řidičem.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

geroj


Geroj (přejato ze slovenštiny) - hrdina, frajer, ...
Hrdina v původním významu je postava z mytologie, která je idealizovaná, má mimořádné schopnosti a vykonala hrdinské skutky (např. Héraklés v antických řeckých bájích). Slovo hrdina je ale běžně používá se smyslu hlavní postavy z filmu nebo knihy anebo také pro člověka, který vykonal něco mimořádného v běžné situaci (např. někdo, kdo projevil odvahu a postavil se útočníkovi apod.) Hrdina má obvykle nadlidské schopnosti nebo idealizované charakterové vlastnosti, které mu umožňují chovat se neobyčejně a konat významné skutky („hrdinské skutky“), díky kterým se stane slavným.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

gerbera


Gerbera je známa jako řezaná květina, některé odrůdy se však hodí pro hrnkové pěstování. Složené nebo jednoduché květy se žlutým terčem uprostřed nabízí velké množství barev např. žluté, oranžové, červené, růžové, bílé. Kvete od května do srpna.
Gerbery pocházejí z Jižní Afriky, v Evropě se pěstují od konce 19. století. Nejdříve byla Gerbera jamesonii křížena s druhem Gerbera virdifolia, v současnosti existuje velké množství kultivarů, které se liší svým vzrůstem, barvou nebo tvarem květů. Tyto trvalky lze umístit přes léto ven, potřebují ale ochránit před přímými slunečními paprsky. Vyhovuje jim zálivka do podmisky.
Květy gerbery jsou dlouze stopkaté a mohou být jednoduché, poloplné či plné. Terč z trubkovitých květů u některých kultivarů chybí.
Pokojová rostlina, kterou je dobré letnit. Květy se používají do květinových aranžmá.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

gentleman


Gentleman - džentlmen, je v doslovném překladu jemný muž. Většinou se tím mínilo, že jde o muže z urozené rodiny nebo vyššího sociálního postavení. V obecném pojetí jde o někoho, kdo je obdařen vybraným chováním, je zdvořilý a čestný.
V Čechách je gentlemanovi nejbližší zřejmě označení rytíř anebo šlechtic s tím, že šlechtic koná opravdu jako šlechtic, tedy šlechetně. V původním smyslu slova rozumíme šlechticem velkorysého člověka, který se zodpovědně stará o své poddané, kteří mu slouží. Leží mu na srdci jejich základní lidské potřeby. V původním smyslu šlechtic nebyl vykořisťovatelem, ale spíše člověkem, který se zodpovědně staral o lidi jemu svěřené.
Výraz gentleman má rovněž další významy. V anglickém jazyce se tento termín používá také v obecném významu, jako muž anebo pán. Když řečník nebo hostitel pronáší uvítací řeč, oslovuje přítomné „Ladies and gentlemen, …“ – „Dámy a pánové, …“.
V americké angličtině se slovo gentleman používá rovněž pro poslance nebo člena sněmovny. Vyskytuje se také v označení pánských toalet - gentlemen nebo zkráceně gents.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

genius loci


Genius loci je to, proč se na nějaké místo vracíme, nebo to, k vůli čemu lezeme po rozhlednách. Když velcí architekti předindustriální éry hledali nejvhodnější místo pro své stavby, řídili se nejméně dvěma pravidly. Prvním byly technické možnosti jejich doby. Ne každému místu bylo možno vnutit svoji vůli způsobem, jakým to leckdy činí architekti dnešní, protože neměli k dispozici těžkou techniku. Druhým pak cosi, čemu říkali právě „duch místa“ - latinsky genius loci. Stavba musela s místem komunikovat. Její účel musel nějakým způsobem souviset a navazovat na - dnes bychom obrazně řekli - atmosféru místa, v němž měla stát. Respektování těchto pravidel vedlo leckdy i k podstatným změnám původního návrhu stavby.
V dnešním významu je toto sousloví používáno pro jedinečnou atmosféru či kouzlo určité lokality
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

generický


Generický znamená něco, co nemá žádné individuální přednosti a má vlastnosti obecné pro celou skupinu. Příkladem generických věcí je obecný obchodní plán, který nemá žádné výrazné detaily. Jako generický bychom mohli označit také nějaký produkt bez značky. Příkladem generického produktu je plechovka polévky se značkou vydanou obchodem s potravinami.
Z odborného pohledu - generický jako původem, rodem daný, rodový, druhový.
Generické = druhové, tj. označující skupinu jedinců shodujících se v důležitých znacích, zároveň však i každého jedince příslušejícího ke skupině.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

gejša


Gejša představuje v moderní době synonymum ideální ženy, která bezvýhradně plní mužova přání, je krásná, inteligentní, vzdělaná, vtipná a neskonale svůdná. V představách mužů však gejši často splývají s luxusními prostitutkami, ačkoli s prodejnou láskou nemusely mít nic společného.
Z dob minulých je gejša žena v bohatě zdobeném japonském kimonu a s typickým tvarem účesu (upraveným pomocí horkého vosku), žena s tajemnou tváří, tradičně upravenou bílým make-upem, je japonská tanečnice, zpěvačka a společnice ovládající konverzaci jak společenskou, tak i filosofickou. Gejši jsou vzdělané a inteligentní ženy skrývající svou pravou tvář. Gejša je velice všestranná a udržuje krásu japonského umění a tradic v paměti všech generací.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

geek


Geek je počítačový nadšenec s všeobecným přehledem v IT. Tím je myšleno, že se třeba takový geek vyzná v nejnovějších smartphonech, tabletech a moderních technologií, umí pokročile pracovat s PC a svůj volný čas tráví právě na počítači nebo jiných zařízeních. Záleží však na konkrétním zaměření daného člověka, ale většinou mají geekové přehled takřka o všem.
Geekové často nosí tričko s ironickým potiskem nebo logem své oblíbené IT firmy/společnosti. Různé stránky píší, že nejraději používají Mac a produkty Apple. Přesto, že mají všeobecný přehled, jsou specializovaní na určitý obor, ve kterém vynikají. Mají rádi nejnovější a nejmodernější trendy, zařízení a technologie.
Mezi nejčastější zájmy geeků patří hraní her, sledování filmů, sbírání věcí, mobilní zařízení, webové programování a grafika, hacking a oblíbený hudební žánr bývá většinou techno. Geekové nemusí být vždy jen zaměřeni na svět IT, jsou tu i geekové na auta nebo třeba geekové trilogie Pána prstenů.
Běžní uživatelé tento výraz používají spíše ve významu „podivín“.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

garde


První význam je ze hry šachy. Slovem garde se při hře v šachy označuje situace, kdy byla napadena soupeřova dáma případně věž.
Další význam garde jako hovorový výraz pro slovo gardedáma. Typickým příkladem je např maturitní ples. Chlapec hledá dívku nebo průvodkyni do společnosti. Touží mít svoji gardedámu, tedy svoji garde.
Třetí význam přichází z bojového šermu. Střeh - garde.
Je to neutrální poloha. Neodkrývá žádnou část těla, ale také žádnou část dosti nekryje. Pěst je v dlaňové poloze, jílec se dotýká středu zápěstí, čepel je v prodloužení předloktí. Hrot je ve výši očí, na spojnici s očima protivníka.
Je to základní poloha, zaujímaná na začátku boje.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

galeje


Jeho původní význam charakterizuje Slovník spisovného jazyka českého takto: "1. starověká i středověká veslová nebo zřídka plachetní loď, galéra, 2. kdysi obvyklý těžký trest odsouzených k veslování na těchto lodích". A z pojmenování tohoto těžkého trestu, veslování na lodích zvaných galeje či galéry, vzniklo přeneseně pojmenování jakékoli těžké, potupné jakoby otrocké práce, nepřestavitelné dřiny. Dnes slovo galeje můžeme použít nejen pro těžkou práci fyzickou, ale třeba i pro vyplňování já nevím daňového přiznaní. Vraťme však ale ještě do historie, k lodí, které se ve středověké latině říkalo galea, italsky a španělsky galera, staročesky gallé a pak galejě. Byla to válečná veslařská loď používaná do 18. století. Měla až padesát vesel, u každého z nich byli dva až tři veslaři, galejníci, nejčastěji trestanci, těžcí zločinci. Galéry, i když bývaly až čtyřicet metrů dlouhé a pět metrů široké, byly lodě nejen rychlé, ale také velmi pohyblivé.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

gadžo


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fundamentalista


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

frigidní


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

freska


neboli fresková malba je velmi stará výtvarná technika. Při freskové malbě jde o vtírání pigmentů odolných alkáliím do čerstvé vápenné omítky. Druhy fresek, Al-fresco, Secco fresco, Secco.
Al-fresco
Jde o techniku malby do mokré omítky. Touto technikou je namalována většina historických i současných fresek. Trvanlivost freskové malby je přímo závislá na pomalém schnutí omítky – čím pomaleji omítka schne, tím je fresková malba trvanlivější.
Secco fresko je malba do mokrého vápenného nátěru, který se provádí na suchý podklad.
Suchou omítku natřeme nejprve vápenným mlékem. Po zaschnutí provedeme dva nátěry vápennou barvou připravenou ze starého dobře uleženého vápna. Malovat lze pouze do mokrého nátěru.
Secco je malba barvami, které jsou pojeny vápenným mlékem s přídavkem kaseinu. Omítka pro malbu secco má být pevná, čistá a napuštěná vápenným mlékem. Používáme pigmenty odolné alkáliím, syté odstíny klížíme kaseinem. Také malby secco musejí schnout velmi pomalu.
TAKŽE FRESKA OBECNĚ NENÍ MALBA NA MOKROU OMÍTKU!!
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flotila


Z odborného pojetí a z původního slova smyslu je flotila označení pro vojenský operační svaz (tj. velký celek nestálého operačního složení) vojenského námořnictva, určený k bojích na řekách, jezerech i na moři, neboli taktický svazek několika menších stejných vojenských lodí.
V dnešních pojetí se toto nevztahuje pouze ve smyslu námořnictva ale slovo je hojně používá v mnoha případě. Flotila jako množství něčeho svým charakterem stejného. pluk, seskupení, obrovské množství jednotek, flotila jednotek.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flexim


Flexim je slangové slovo moderní doby, zejména mezi mladistvými ve slovenském jazyce.
U nás by se dalo přisoudit slovu zevlím. nebo pak člověk co flexí je zevl.
Variant na vznik tohoto slova byla spousta. Jedni tvrdili, že slovní základ je odvozen do slova "vlézt", respektive od "že vleze". Druzí tvrdili, že poprvé to slyšeli od nějakého bezdomovce, který šišlal. Zeptali se ho, kdy jede vlak a on jim odpověděl: "Co? Ze vlak nejede?" Odtud lze i jistým způsobem spojit zevlácké chování s kvalitou našich drah.
Mnozí zastánci slova zevl si nejprve zakládali na tom, že správný zevlák musí někam lozit, aby se z něj stal opravdový zevl... Z tohoto pak zřejmě vznikly slovesa jako zevlit, zevlovat či zevlařit, což může přeneseně znamenat někam lozit, vlézti, zalézt. Bohužel časem toto slovo nabralo poněkud jiný význam. Dalo by se říci, že došlo k tzv. devastaci slova, kdy slovo značně změnilo význam. Dnes je slovo zevlovat spojeno se zaujatým koukáním, tzv. čuměním, tedy zevlováním...
Ovšem správný zevl nemusí být jen "čumílek"... V poslední době tento výraz přechází i v činy. Vaše chování a visáž svědčí vždy o tom, zda-li spadáte do skupiny zevl či nikoliv. Zevlácké chování lze srovnat s obvyklým vesnickým výrazem vidláctví. Jak je patrno, slovo vidláctví pochází od slova vidle. A je známo, že vidle jsou symbolem vesnického života (kydání hnoje, povinná docházka v hospodě, řešení velkých problémů či nadstandardně upravené oblečení a s tím i spojená celková visáž).
Rozkvět tohoto slova je zřejmý - přišla zevl doba. Zevlové jsou jiní. Vybočují z řady, kterou nám předkládá dnešní společnost. Z jistotou mohu tvrdit, že na střední škole poznáte nejvíce zevlů. A tento trend pak pokračuje i po jejím ukončení.
Honzi - 1. prosince 2018

2   4

flexit


Flexit je slangové slovo moderní doby, zejména mezi mladistvými ve slovenskem jazyce.
U nás by se dalo přisoudit slovu zevlit. nebo pak slovu zevl.
Variant na vznik tohoto slova byla spousta. Jedni tvrdili, že slovní základ je odvozen do slova "vlézt", respektive od "že vleze". Druzí tvrdili, že poprvé to slyšeli od nějakého bezdomovce, který šišlal. Zeptali se ho, kdy jede vlak a on jim odpověděl: "Co? Ze vlak nejede?" Odtud lze i jistým způsobem spojit zevlácké chování s kvalitou našich drah.
Mnozí zastánci slova zevl si nejprve zakládali na tom, že správný zevlák musí někam lozit, aby se z něj stal opravdový zevl... Z tohoto pak zřejmě vznikly slovesa jako zevlit, zevlovat či zevlařit, což může přeneseně znamenat někam lozit, vlézti, zalézt. Bohužel časem toto slovo nabralo poněkud jiný význam. Dalo by se říci, že došlo k tzv. devastaci slova, kdy slovo značně změnilo význam. Dnes je slovo zevlovat spojeno se zaujatým koukáním, tzv. čuměním, tedy zevlováním...
Ovšem správný zevl nemusí být jen "čumílek"... V poslední době tento výraz přechází i v činy. Vaše chování a visáž svědčí vždy o tom, zda-li spadáte do skupiny zevl či nikoliv. Zevlácké chování lze srovnat s obvyklým vesnickým výrazem vidláctví. Jak je patrno, slovo vidláctví pochází od slova vidle. A je známo, že vidle jsou symbolem vesnického života (kydání hnoje, povinná docházka v hospodě, řešení velkých problémů či nadstandardně upravené oblečení a s tím i spojená celková visáž).
Rozkvět tohoto slova je zřejmý - přišla zevl doba. Zevlové jsou jiní. Vybočují z řady, kterou nám předkládá dnešní společnost. Z jistotou mohu tvrdit, že na střední škole poznáte nejvíce zevlů. A tento trend pak pokračuje i po jejím ukončení.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flexe


Z češtiny je to ohýbání slov. Flexi v širším slova smyslu můžeme popsat jako pravidelnou obměnu slovního výrazu (formy) v souladu s pravidelnou změnou slovního významu (obsahu). Počet a způsob možných obměn je přitom dán skloňovacím paradigmatem (souborem tvarů skloňovaného či časovaného slova). Skloňování nějakého slova je možné pouze v případě, že se toto slovo skládá ze dvou komponent - tj. z jedné variabilní a jedné nevariabilní.
V užším slova smyslu je flexe kombinované vyjadřování většího počtu gramatických
kategorií jedním jednotným morfémem. Tak vyjadřuje v latině dominum morfém -um zároveň
dvě gramatické kategorie - totiž akuzativ a singulár. Tento způsob kombinovaného
vyjadřování různých gramatických kategorií jediným morfémem je typický pro tzv. flektivní
jazyky.
V běžném použití je flexe výra pro ohyb, prohnutí atd.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

filip


Filip je populárním mužským jménem, které je spojeno s majestátnými koňmi. Jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí, potažmo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí.
Mužské křestní jméno Filip má i svoji ženskou podobu Filipa, která se však užívá jen velmi omezeně. Oproti tomu je jméno Filip v našich končinách oblíbené, svědčí o tom i množství jeho domáckých variant, například Fíla, Fífa, Filda, Filouš, Filín nebo Filípek. Jméno Filip se užívá i ve slovenštině, polštině, švédštině nebo srbochorvatštině. V cizojazyčných mutacích se často před jméno přidává původní „PH“, anglická varianta jména je tedy Philip nebo Philippe, německá nebo dánská Philipp, francouzská Philippe. Italové užívají jméno jako Filippo, Španělé nebo Portugalci jako Filipe, Maďaři jméno znají jako Fülöp.
Jméno Filip vzniklo ze dvou řeckých slov - prvním slovem je "philos" s významem "milovat" a druhým slovem je "hippos" s významem "kůň". Jméno Filip tedy znamená "milovník koní". Přeneseně ma jméno význam i jako "vznešený" či "ušlechtilý".
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

filantrop


Filantrop je stoupenec filantropie. Je to dobročinný člověk, lidumil a dobroděj. V dnešní době někdy označován i za dobrovolníka nebo dárce. Pojem filantropie pochází z řečtiny a doslova znamená lásku k lidem. Filantrop je člověk, který se věnuje dobročinnosti, přispívá na charitu a snaží se o zlepšení kvality života všech.
Filantrop vykonává samostatnou činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Často se zapojí do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny.
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když filatrop věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k tomuto bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích atd.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

feudalismus


Feudalismus (i feudalizmus) neboli feudální zřízení je systém vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost nebo období. Je tak nazýváno uspořádání společnosti a celá lidská epocha od zániku otrokářského starověku do převládnutí kapitalismu.
Charakteristickým znakem je vlastní půdy (feudál). Ten je majitelem a má veškerá práva si se svojí půdou dělat co chce. Je to osobní závazek a je na ni závislý. Vystupuje v roli suveréna jako feudálního pána. ekonomicky vykořisťuje nevolníky. Nevolník nebo také jako otrok je nedílně spjat s touto půdou, je k ní připoután. Ve středověku odpovídal závazku poslušnosti nevolníka vůči pánovi feudálův ideální závazek nevolníka mocensky chránit a společensky s ním nakládat.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

fenomén


Fenomén je zjednodušeně neobyčejný člověk v některém směru mimořádně vynikající. Pokud mě například označí v práci za fenoména, znamená to, že mohu byt nejlepším dělníkem zaměstnavatele. Plním veškeré normy, dokážu využít svůj čas adekvátně, dodržuji pracovní postupy a pravidla, nemám problém s kázní. A vždycky přidám něco navíc. Pomáhám firmě růst, přemýšlím pokrokově. Vyčnívám nad ostatními zaměstnanci. Pak mohu říci "On je opravdu fenomén".
Člověk takto označení je pak neobyčejný, vynikající, výborný, prvotřídní, znamenitý, zkrátka fenomenální!
Za fenomén můžeme označit i když se vám povede něco mimořádného – třeba vyhrát v nějaké talentové soutěži - a lidé se o vás začnou zajímat, pak můžete říct, že to byl fenomenální úspěch. Slovo fenomenální mají rádi i sportovní komentátoři. Často tak slyšíme o fenomenálním výkonu nějakého fotbalisty nebo fenomenálním úspěchu našich atletů.
Někdo může mít ale i fenomenální paměť. Takovému člověku stačí něco jednou přečíst a v mžiku vám celý text bez mrknutí oka zopakuje. A na závěr dnes ještě jedna dobrá rada. Pokud si chcete naklonit svoji maminku, tak jí po nedělním obědě pochvalte jídlo slovy: „Mami, dneska to bylo prostě fenomenální.“
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

fénix


Je to označení pro kouzelného zářícího ptáka. Stal se symbolem nesmrtelnosti. Žije kdesi v nadoblačných výškách, na zemi je téměř nemožné ho uvidět. Přilétá každých 500 let stále na jedno určité místo, kde umírá v plamenech a z popela se vždy znovu narodí. Proto je považován za posvátnou bytost s nadpřirozenými schopnostmi. Legendy o fénixovi se objevují po celém světě. Nejčastěji je zjevován jako ohnivý pták, některá jeho pera jsou zlatá, jiná purpurová, vzhledem a velikostí se nejvíce podobá orlu.
Fénix je též označení pro souhvězdí, které ale u nás nevystupuje nad obzor. Pozorovatelé však o mnoho nepřicházejí, neboť v souhvězdí nenalezneme žádné jasnější objekty vzdáleného vesmíru.
Honzi - 1. prosince 2018

1   1

femme fatale


Je označení přejaté z francouzštiny. Překládáme nejčastěji jako osudová žena.
Tato žena je atraktivní, smyslná, inteligentní... ale nevypočitatelná. Je krásná, pečuje o sebe a ví to o sobě. Láká muže jako lampa můru a ti po ní šílí tím víc, čím víc se jim po úvodní vášni vzdaluje. Hodit návnadu, nechat okusit slast, stát se drogou a zmizet, to je klasický scénář, podle něhož pravá femme fatale pracuje. Nikdy se nezamilovává, chce mít muže ve své moci a po vzájemné lásce netouží. Může mít andělskou tvář a působit na první pohled křehce nebo naopak vyzařovat sílu a nezávislost. V konečném efektu je to jedno, neboť obě varianty mohou vést ke stejnému cíli: svedení, zmanipulování, zotročení muže (ve spojení erotického podtextu).
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

feministka


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

feminista


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fakultativní


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fajrunt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fakan


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

1   0

fabulovat


Pokud fabuluji, tak si vymýšlím děj, příběh, fantazijní událost , které jsou spojené s přesvědčením, že se skutečně staly. Hojně se tento pojem využívá v psychiatrii či psychologii.
Lidi fabulují v takovém měřítku, že rozvádí námět příběhu či historky až do podrobností. My jsme v přesvědčení, že se to skutečně stalo.
V literárních dílech fabulátor, neboli spisovatel je jako tvůrce "fabule" díla. Fabule je potom souhrn událostí spojených časově a s jistými příčinami. popřípadě jednotlivá příhoda jako podklad děje. Vybájený příběh, historka.
Lze spojovat s mýty a tzv. Babičkovskými řečmi. Pokud nebudeme člověk věřit jeho vyprávění, můžeme mu říci, že fabuluje.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

ezoterika


Zjednodušeně si můžeme vysvětlit jako vědu, která nám pomůže odhalit tajemství, jak tvrdí prameny mysticky zaměřené. Jde tedy o obor zabývající se mystickými záležitostmi. Tato tajemství či nevysvětlitelné záhady jsou předurčené pouze vybraným jedincům či úzkému okruhu lidí. A pouze ti je umí vysvětit či předat, odhalit, pracovat s nimi.
Je to termín v duchovním pojetí. V drtivě většině je odsuzován ostatními náboženstvími , zejména křestanstvím i islámem. Je spojována s černou magií.
Pojem je chybně přisuzován náboženství. Ezoterika není druh náboženství.
Dnes asi nejčastěji spojován s kartářkami, duchovním smyslem života a je hojně komercializován.
Honzi - 1. prosince 2018

1   0

expedovat


Nejčastěji ve spojí s odesláním zásilky či doručení zboží. Dnes se potkáme s hojně využívaným spojením "zboží bylo expedováno". Tzn. obchodník naši objednávku již vyřídil a zboží zaslal na naši adresu. Zboží bylo odesláno a fyzicky se nenachází u obchodníka. Je na cestě v rukou přepravní služby či doručovacího kurýra. V brzké době tedy můžeme balík očekávat na naší adrese.
Odborně expedovat - odbavit, vypravit, vypravovat, odeslat, odesílat, posílat pryč. V obchodním duchu obsluhovat zákazníky a vydávat zboží.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

expandovat


Úplně přesně můžeme říci i rozpínat se, zvětšovat svůj objem, rozšiřovat se či nějakým způsobem se více rozprostírat.
Nejčastěji ve spojitosti s plyny - Plyny expandují, rozpínají se do okolí, rozšiřují svůj objem až k výbuch.
V jiném příkladu firmy mohou expandovat na jiné než domácí trhy , např do zahraničí. Tím rozšiřují své pole působnosti a hledají nové příležitosti na trzích.
Dříve ve válkách mocnosti expandovaly ... Tzn. výbojně rozšiřovaly své území a vynaložili velké úsilí o ně.
I ve spojitosti náboženství kdy různé vyznání expanduje k jiné kultuře. Např v dnešní době islám se značně rozšiřuje i do jiných nearabských zemí.
Honzi - 1. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10