Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
0   0

zkratek


Ustálený způsob zkrácení často užívaného slova, fráze nebo víceslovných názvů. Nápisy a významy zkratek se zabývá věda epigrafika. První zkratky nacházíme již u starých Římanů (SPQR jako zkratka pro označení senátu a lidu římského). Nejvíce zkratek se v Čechách začalo používat po druhé světové válce, kdy došlo k rozmachu průmyslu a výroby. Hlavním důvodem využívání zkratek je úspora času při psaní. Je také třeba si uvědomit, aby byla zkratka snadno vyslovitelná při čteném přednesu či komunikaci. Zkratky lze v českém jazyce skloňovat a různě ohýbat. Nejčastěji zápis zkratek vzniká vypsáním prvního písmena slova nebo slov daného slovního spojení a poté tečka.
Kamila - 7. října 2017

0   0

r.i.p


Zkratka r.i.p převzatá z anglického slovního spojení „rest in peace“ či z latinského „requiescat in pace“ a v češtině znamená „Odpočívej v pokoji“. Používá se při křesťanských pohřbech a na náhrobcích jako přání zesnulému, aby jeho duše nalezla klid v posmrtném životě. Tato fráze byla nalezena také v jednom judaistickém latinském písmu pocházejícím z roku 689. V dnešní době se začala tato zkratka chybně užívat jako vyjádření smutku, že daná osoba zemřela. Nápisy r.i.p také vidíváme v rámci oslav na Halloweena 31. října, tedy před slovanským dnem svatých.
Kamila - 7. října 2017

0   0

cukru


Přírodní sladidlo, který se vyrábí v cukrovarech z cukrové řepy nebo z cukrové třtiny. Označení cukru pochází z arabského slova „sukkar“. Na světě se ročně vyrobí přibližně 160 milionů tun cukru. Cukr se na trh dodává jako čistě bílý či surový, který má nahnědlou barvu, v sypké podobě nebo slisovaný do různých tvarů. Lidé by se měli snažit omezit množství cukru, který zkonzumují, protože nadměrná spotřeba cukru vede k obezitě a dalším zdravotním problémům. Cukr lze nahradit medem, melasou či jiným přírodním zdrojem. Podle odborníků sní ročně průměrný Čech až 40 kilogramů cukru.
Kamila - 7. října 2017

0   0

kotvy


Kotva je označení pro zařízení, které se používá ke spojení plavidla s dnem vodní plochy na níž pluje a tedy k ukotvení plavidla. Uchycení kotvy k lodi a její spuštění do vody je zajištěno pomocí řetězu nebo lana. Kotva mívá ve většině případů několik zpětných hrotů, které se zaryjí do dna a zafixují tak loď na jednom místě. Symbol kotvy je spojován s nadějí a stabilitou a má dlouhou tradici. V dávných dobách byla kotva symbolem zkušených námořníků, která je měla chránit před přírodními živly a připomínat jim přístav, tedy jakýsi dočasný domov. Symbol kotvy také evokuje obchodní úspěchy, věrnost v lásce, sílu a odhodlanost.
Kamila - 7. října 2017

0   0

marketingu


Proces zaměřující se na uspokojení potřeb zákazníka a zajišťující splnění cílů dané společnosti. Označení marketing je odvozeno z anglického označení pro trh „market“. Cílem marketingu je nabídnout zákazníkovi zboží či službu s co největší přidanou hodnotou, za vhodnou cenu, v pravý čas na ideálním místě. Historie marketingu v dnešním slova smyslu sahá do druhé poloviny 20. století, kdy se s rozvojem strojové výroby v USA začalo vyrábět více než prodávat. Úkolem marketingu tedy bylo zajištění odbytu a maximalizace zisku. O absolutním marketingu hovoříme od konce druhé světové války a ve spojení s heslem „náš zákazník, náš pán“.
Kamila - 7. října 2017

0   0

hodin


Hodina je jednou z jednotek času. Hodina jako jednotka času se vymyká desítkové soustavě, kterou jsou měřeny ostatní fyzikální veličiny. Jeden den má 24 hodin, jedna hodina 60 minut a jedna minuta 60 sekund. Lidé připisují důležitost číslu 12 díky počtu měsíčních cyklů za rok a ještě jedné zajímavé skutečnosti: člověk má na prstech jedné ruky 12 článků prstů s výjimkou palce, je tedy možné se dotýkat palcem všech prstů na ruce a napočítat do 12. Slovo hodiny označuje přístroje na měření času v rámci jednoho dne a hodinkami jsou označovány malé přístroje, které lidé nosí na zápěstí, aby věděli kolik je hodin.
Kamila - 7. října 2017

0   0

obchodu


Specifická ekonomická činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barter) a je prováděn za účelem obohacení obou stran. Prodej může probíhat na místech, která jsou k tomu oficiálně určená, prodej může být i pouliční, či na jednání u zákazníka. Předmětem prodeje je zboží či služba, na jejichž ceně se prodávající a kupující před uzavřením obchodu musí domluvit a tak smluvně zaručit.
V České republice jsou obchody upraveny prostřednictvím tzv. kupní smlouvy. Obchodovat se dá také s cennými papíry na burze. Slovo obchod popisuje také fyzickou prodejnu, místo kde se směňují peníze za zboží.
Kamila - 5. října 2017

0   0

inventarizace


Je účetním pojmem pro označení specifické administrativní činnosti, při které se zjišťuje k danému danu množství hospodářských prostředků. Inventarizace může být prováděna v lesích, na statcích, ve skladech, v obchodech atd. Účetní a daňová inventarizace je prováděna dle Zákona o účetnictví a probíhá vždy k poslednímu dni zdaňovacího období. Porovnává se tedy stav skutečný se stavem majetku a závazků v daňové evidenci společnosti. Výsledky inventarizace mohou být v podstatě tři: přebytek, shoda, manko (kdy účetní stav je větší než ve skutečnosti). Opravuje se vždy stav účetní. Inventarizace může být prováděna měsíčně, čtvrtletně, ročně či dle potřeby.
Kamila - 5. října 2017

0   0

vlaštovky


Vlaštovka patří do skupiny tažných ptáků z čeledi vlaštovkovitých. Vlaštovky jsou zpěvnými ptáky a jejich typické štěbetání lze zapsat jako „vittvitt“. Vlaštovky se vyznačují dlouhým ocasem do V a špičatými dlouhými křídly. Potrava vlaštovek se skládá z hmyzu, který vlaštovky chytají za letu. Vlaštovky dokáží za letu i pít z vodní hladiny. Vlaštovky přes léto obývají severní polokouli a v zimě přelétají na jih Afriky. Není proto divu, že Slovanské národy považují za posly jara. Vlaštovky hnízdí většinou v budovách, nejraději mají objekty, kde jsou chována hospodářská zvířata. Slovo vlaštovka se také používá k označení dětské hračku z papíru.
Kamila - 5. října 2017

0   0

písní


Píseň neboli z angličtiny převzatý a slangově používaný termín „song“ je základním typem lidského muzikálního projevu. Píseň je takzvaně hudebně-literární dílo. Základem všech písní je tedy zpěv čili vokální složka a ta může být obohacena o nástrojový doprovod. Typů písní je několik a jsou úzce spjaty s jejich využitím například pro vzdělávací účely (říkanky, výuka cizích jazyků), pro reprezentační účely (hymna), v armádě (pochodová píseň), k vyjádření náboženského přesvědčení (spirituály, gospely, koledy) či jako sociálně-politický protest. Rozdělení písní může být na umělé a lidové, kdy u lidové písně je autor neznámý a šíří se ryze ústním podáním.
Kamila - 5. října 2017

0   1

barev


Barva je v podstatě vlastnost světla, respektive látky, ze které toto světlo vychází. Vnímání barev je charakteristické pro lidské vidění. Vědec Max Lüscher (1969) se dopodrobna zabýval významy barev a popsal vnímání barev lidmi. Nyní jsou jeho závěry podávány s obecnou platností. Psychologie barev ovlivňuje naše vnímání všeho okolo nás. Například z přírody známá kombinace černožluté (vosa, sršeň) se využívá pro výstražná označení. Spolu s červenou barvou upoutávají pozornost lépe než například barvy zelená či modrá, které jsou spíše uklidňující. Barva může být vyjádřena kromě názvu, také souřadnicemi či intervalem. Barev, tónů a odstínů existuje až 10 milionů.
Kamila - 5. října 2017

0   0

růže


Růže se řadí do rodu keřovitých rostlin daří se jim většinou v mírném pásu na severní polokouli. Na stonku růže najdeme trny. Růží existují stovky druhů, několik barevných variacích a kvůli její popularitě je nazývána královnou květin. Z vonných silic růží se vyrábí parfémy, růžová voda, která se přidává i do jídel a nápojů a také různá léčiva. Abychom pochopili, co nám chtěl dárce růží sdělit, e dobré vědět jaký význam každá barva růže nese: červená – láska, vášeň; růžová – obdiv, krása; modrá – vyrovnanost; bílá – věčnost, pokora; oranžová – tajné city; žlutá – přátelství, či v opačném případě žárlivost; černý – symbol nových začátků.
Kamila - 5. října 2017

0   0

egovernmentu


Základní myšlenkou „egovernmentu“ (z anglického spojení „electronic government“) je správa věcí veřejných za pomoci moderních elektronických nástrojů. Jednotlivé státy investují do této systematizace a digitalizace za účelem dostupnější, efektivnější a levnější veřejné správy a jejího fungování. Česká republika postupovala při zavádění egovernmentu prozatím následovně: kontaktní místa Czech POINT, na kterých lze získat většinu dokumentů, kvůli kterým bylo nutné obejít dříve několik úřadů. Dále byly zavedeny Datové schránky, Základní registry a v budoucnu se očekává fungování inteligentních elektronických formulářů, kdy občan bude moci vyřídit veškeré záležitosti odkudkoliv. Například ve státech Severní Evropy funguje egovernment již několik let. Vláda zavedením egovernmentu získává větší přehled o občanech.
Kamila - 5. října 2017

0   0

květin


Za květiny mohou být považovány všechny rostliny, které mají zdobné listy či květy. Význam darování různých druhů květin vysílá různé signály, například lilii se přikládá význam čistoty, naopak žíhanému karafiátu je radno se vyhnout, jelikož znamená odmítnutí. Nejpopulárnější květinou bývá růže, která je dostupná v mnoha barvách. V minulosti se také kladl důraz na počet květin v kytici. Sudý počet květin v kytici darované živé osobě prý přináší smůlu. V dnešní době se pozornost zaměřuje spíše na květomluvu, která vyjadřuje pocity a názory jiné osobě. Květiny byly odjakživa součástí většiny životních události od narození, pres svatbu až po smrt.
Kamila - 5. října 2017

0   0

genetiky


Slovo genetika vzniklo z řeckého „gennaó“ neboli plodím, rodím. Genetika je biologická věda, která zkoumá dědičnost a proměnlivost organismů a její příčiny. Gen, jako základ slova genetiky, označuje jednotku dědičné informace. Za zakladatele klasické genetiky je považován brněnský augustiniánský mnich a středoškolský profesor Johann Gregor Mendel, který se v 2. pol. 19. století zabýval hybridizačními pokusy u rostlin, nejčastěji u hrachu a pokusy prováděl na zahradě kláštera. Struktura DNA byla objevena v roce 1953 dvěma mladými vědci: Watsonem a Crickem, kteří vycházeli z poznatků předchozích experimentů jiných vědců. V dnešní době nacházíme význam genetiky například v zemědělství při šlechtění nových odrůd rostlin a v chovu zvířat. Genetické testy jsou důležitou součástí také dnešní kriminalistiky například při usvědčování zločinců.
Kamila - 5. října 2017

0   0

motýla


Motýli tvoří druhý největší skupinu hmyzu. Typickou charakteristikou motýla jsou dva páry křídel a savé ústrojí neboli sosák. Motýli jsou symbolem transformace, jelikož vývoj motýla se skládá z vajíčka, larvy (housenky), kukly, ze které se po čase stane motýl. Dospělí motýl poté zanechává svá vajíčka na listech rostlin a cyklus vývoje motýla začíná znovu. Dospělosti si motýl užije dle druhu od několika dní až po celý rok. Pokud se člověku zjeví ve snu motýl, říká se, že je to upozornění na jistou přelétavost v lásce. Motýli mohou být pro lidstvo přínosné (opylování), ale také mohou škodit (mol jako škůdce v šatníku, v potravinách).
Kamila - 5. října 2017

0   0

informací


Co se týče informací, jsme jimi obklopeni v každém momentu. Informace chápeme jako údaje o určitém prostředí, procesech v něm probíhajících a jeho celkovém stavu. Informace může mít mnoho podob: znalost, dokument či proces. Pojem vychází z latinského „informatio“ (představa). Pojmem informací se v dnešní době zabývá několik vědních oborů zde seřazených dle důrazu na obsah informace od nejnižšího k nejvyššímu a to: teorie informace, kybernetika, sociální komunikace a lingvistika. K přenosu informací dochází pomocí elektrické a elektronické komunikace. Množství informací lze také měřit, v počítači například bajty či bity.
Kamila - 4. října 2017

0   0

uvozovek


Význam uvozovek nacházíme v označení přímé řeči, citátů, přesných názvů, přejatých slov z cizích jazyků a také výrazů myšlených ironicky. Mezi znaky uvozovek řadíme „“, ‚' a »«). Uvozovky jsou vždy používány párově (jeden znak před a druhý znak za textem) a bez mezer, například „tímto způsobem“. Psaní uvozovek v češtině patří k největším oříškům tohoto jazyka a mnoho lidí nesprávně používá uvozovky převzaté z angličtiny ("").
Kamila - 4. října 2017

0   0

omáček


hustější kapalina, která se servíruje k pokrmům nebo se používá k jejich přípravě a obohacuje tak jejich chuť. Omáček existuje mnoho druhů a lze je připravit na mnoho způsobů a podávat za tepla či za studena. Chuť omáček udává vždy jedna hlavní surovina, která se propojuje se zásmažkou, vývarem a popřípadě smetanou. Omáčky k masům jsou oblíbené zejména v Čechách a jsou součástí tradičních českých jídel jako například svíčková či rajská. Kromě zásmažky (zahuštění moukou) je možné zahustit některé z omáček také žloutky např. holandská. Právě kvůli kombinaci omáčky a masa, může působit většina českých jídel těžce a nestravitelně.
Kamila - 4. října 2017

14   10

zimní zahrada


Zimní zahrada je prostor určený k pěstování rostlin. Může sloužit k okrasným účelům či být použita pro pěstování rostlin určených ke konzumaci. Vědeckým, výzkumným a pedagogic [..]
Zdroj: ekavy.cz

5   8

židle


Židle je nábytek, který je určen k sezení a k podpírání těla. Typická židle se skládá z opěrátka, sedáku a nosné části (většinou se jedná o 4 nohy, ale výjimkou nejsou více- č [..]
Zdroj: ekavy.cz

5   6

zateplení fasády


Zateplení fasády je jedna z oblíbených rekonstrukčních technik. Nová fasáda nejen že změní vzhled budovy k lepšímu, ale díky zateplení dojde k úspoře v podobě snížení nákladů na [..]
Zdroj: ekavy.cz

3   5

zastřešení bazénů


Pokud se nechcete nechat omezovat počasím či denní dobou při koupání ve Vašem bazénu, je tu pro Vás novinka. Jedná se o zastřešení bazénu. Toto řešení má mimo jiné tu výhodu, že [..]
Zdroj: ekavy.cz

5   4

zábavní pyrotechnika


Zábavní pyrotechnika jsou pyrotechnické výrobky. Obsahují směsi a chemické sloučeniny, které vytvářejí světelné či zvukové efekty. Spouští se zapálením. Petardy patří mezi zábav [..]
Zdroj: ekavy.cz

8   5

vybavení kanceláří


Vybavení kanceláří je souhrnná kategorie obsahující veškeré druhy a typy kancelářské výbavy. Je zde kladen důraz na funkčnost. Kancelářské vybavení musí odpovídat nárokům zaměs [..]
Zdroj: ekavy.cz

7   7

vestavěné skříně


Vestavěné skříně jsou oblíbeným řešením nedostatku úložného prostoru. Jejich hlavní předností je možnost instalace na téměř jakékoliv místo. Vyšší důraz je kladen na přípra [..]
Zdroj: ekavy.cz

8   6

velux


Střešní okna Velux patří na našem trhu k nejznámějším. Vyznačují se vysokou odlností, nenáročností na údržbu. V nabídce je řada variant střešních oken. Základní rozdělení st [..]
Zdroj: ekavy.cz

7   6

tepelná čerpadla


Tepelná čerpadla jsou stroje, čerpající teplo z jednoho místa na jiné za pomoci vnější práce. Obvykle se jedná o o čerpání z chladného místa na teplejší. Jeho princip využívá nap [..]
Zdroj: ekavy.cz

6   6

svatební šaty


Svatební šaty jsou společenský dámský oděv, který má využití při sňatku. V posledních letech vzniklo celé průmyslové odvětví zabývající se jejich výrobou. Střihy: - splývavý [..]
Zdroj: ekavy.cz

7   6

střešní okno


Střešní okno vyvinul roku 1941 Dán Villum Kann Rasmussen. Protože mělo přinášet světlo (latinsky LUX) a vzduch (VEntilation) do interiéru, nazval ho VELUX. Dnes se moderní střešní okna [..]
Zdroj: ekavy.cz

5   6

šperky


Šperk je definován jako ozdobný drobný předmět, který lidé nosí na oděvu nebo na těle. Vyroben bývá z drahých kovů a kamenů. Šperky jsou doménou především žen. Z velké části j [..]
Zdroj: ekavy.cz

4   6

sedací souprava


Sedací soupravy jsou jednou z kategorií nábytku. Slouží jako funkční a estetický doplněk bytu. Obvykle je umístěna v obývacím pokoji. Sedací soupravy se vyrábí se z kombinace dřevěn [..]
Zdroj: ekavy.cz

6   4

postel


Postele jsou dnes vyráběny nejčastěji z dřeva a ocele. Konstrukce postele se obvykle skládá z bočnic a čel na nichž je uložen rošt nesoucí matraci (nejčastěji pérovou, pěnovou nebo na [..]
Zdroj: ekavy.cz

5   6

podlahy


Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce, který tvoří vrchní část vodorovných a šikmých konstrukcí. Podlaha vždy bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým můž [..]
Zdroj: ekavy.cz

2   1

plovoucí podlahy


Plovoucí podlahy jsou typické svou konstrukcí. Jsou vybaveny zvukově-izolační vrstvou. Používá se především v bytových prostorách, ale je vhodná i k instalaci do veřejných prostor. Ne [..]
Zdroj: ekavy.cz

2   1

plesové šaty


Plesové šaty jsou jak už název napovídá, šaty používané na různé společenské události - především plesy. Vybírají se obvykle v různých značkových prodejnách a jsou doménou p [..]
Zdroj: ekavy.cz

3   1

plastová okna


Plastová okna jsou nejmodernějším a v současnosti i nejpoužívanějším typem oken. Ostatní typy oken jako jsou okna dřevěná, laminátová apod. nechalo daleko za sebou hlavně díky svým [..]
Zdroj: ekavy.cz

2   1

náušnice


Náušnice jsou jedním z nejdéle používaných šperků. Od svých počátků však náušnice prošla obrovským vývojem, díky kterému je dnes jedním z nejoblíbenějších šperků. Na počá [..]
Zdroj: ekavy.cz

2   1

nábytek


Nábytek představuje jeden z nejdominantnějších prvků doplňující obydlí. Jeho výběrem můžete zásadně ovlivnit výsledný estetický dojem celého interiéru. Vedle otázky vzhledu je d [..]
Zdroj: ekavy.cz

1   1

matrace


Matrace je součást postele. Jejímu výběru se musí věnovat velká pozornost, protože nevhodně zvolený typ matrace může velmi znepříjemnit průběh spánku. Existuje řada typů a druhů m [..]
Zdroj: ekavy.cz

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10