Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
1   0

youtube


slovo youtube je zkratkou označující internetové stránky www.youtube.com. Jedná se o zábavní portál, resp. internetové stránky, na kterých uživatelé mohou sdílet svá videa, hudební klipy, hudbu apod. s ostatními uživateli z celého světa. Z pohledu návštěvníků se naopak jedná o možnost shlédnout v drtivé většině případů zdarma (byť za cenu zobrazované reklamy) na předmětných internetových stránkách jinými uživateli nahraný zábavní obsah. S ohledem na snadnou dostupnost se jedná o oblíbený zdroj hudby a videí především mezi příslušníky mladší generace. Postupem času název předmětných internetových stránek natolik zevšedněl, že se tato služba sdílených videí mezi lidmi označuje zkráceně pouze jako „youtube“.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

yes


výraz yes je slovo, které si čeština vypůjčila z anglického jazyka. V angličtině je slovo yes používáno jako výraz souhlasu, v překladu do češtiny jako „ano“ nebo hovorové „jo“. V obdobném významu je slovo yes využíváno též v českém jazyce, když se pojmově blíží spíše výrazům „super“, „bezva“ nebo „paráda“. Jedná se o výraz neformální, používaný zejména mezi příslušníky mladší generace, kteří více přichází do styku s anglo-americkou kulturou. Jako příklad použití slova yes v českém jazyce je možné uvést větu „Konečně jsem tu hru dohrál. Yes!“ kterou je možné do běžné přeložit jako „Konečně jsem tu hru dohrál, hurá, to mi to trvalo!“
JanP - 8. prosince 2018

0   0

xylofon


Slovo xylofon nebo též xylofón označuje bicí hudební nástroj, sestávající z paličky nebo kladívka, které hráč drží v jedné ruce a bouchá jimi (hraje) na jednotlivé v řadě velikostně uspořádané kamenné destičky, čímž vyluzuje různé tóny (dle velikosti a tloušťky konkrétní destičky). Jedná se o hudební nástroj pocházející z východní Asie, který je v České republice v současnosti využíván především ve školkách a základních školách, kde je i díky svému barevnému rozlišení, napomáhajícímu zapamatovat si jednotlivé tóny, často využíván jako hudební nástroj pro rozvoj hudebního umu mladších dětí. Xylofon nicméně existuje též ve variantách obsahujících více kamenných destiček, resp. až po verze s více řadami destiček, určené pro profesionální hudebníky.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

workshop


slovo workshop bylo do českého jazyka z angličtiny, ve které je spojeninou dvou slov: work, tj. práce a shop, tj. obchod, přičemž se v původním významu používá ve smyslu dílna. V přeneseném významu v současné době workshop v angličtině označuje vzdělávací či jiný seminář, jehož princip je založen na principu přítomnosti lektora a vyšší míry zapojení účastníků workshopu. Ve stejném významu je slovo workshop používáno též v českém jazyce, tj. jako seminář s ohledem na zapojení účastníků zacílený na rozvoj praktických znalostí a dovedností.

Jako příklad použití slova workshop v českém jazyce je možné uvést pravděpodobně nejčastěji se vyskytující se slovní spojení „vzdělávací workshop.“
JanP - 8. prosince 2018

0   0

wifi


slovo wifi neboli též wi-fi nebo WiFi pochází z anglického jazyka, když se jedná o označení způsobu bezdrátové komunikace mezi jednotlivými technologickými zařízeními, tj. nikoliv prostřednictvím kabelů. Zařízení jsou mezi sebou spojena v tzv. bezdrátové sítě, přičemž mezi sebou komunikují v určitých frekvencích. V současné době je síť WiFi používána ke sdílení připojení k síti internet, kdy router v místní LAN síti vysílá signály, které jsou v zařízení (mobilním telefonu, tabletu) zachycovány síťovým adaptérem. Navzdory obecnému přesvědčení není slovo Wifi zkratkou, ale zcela nově vytvořeným slovem.

V českém jazyce se lze kromě slova wifi setkat též s tvarem „wifina“, který však není spisovný.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

waterloo


slovo Waterloo se do českého jazyka dostalo z holandštiny, když se jedná o název belgického městečka nacházejícího se jižně od hlavního města Bruselu. Toto město je významné tím, že u něj v roce 1815 svedl rozhodující bitvu francouzský císař a vojevůdce Napoleon Bonaparte. Z pohledu Napoleona se přitom jednalo o bitvu poslední, neboť v ní byla jeho francouzská armáda poražena spojenými anglicko-prusko-holandskými vojsky na hlavu, což fakticky v konečném důsledku znamenalo konec Napoleonovi vlády a konec francouzského císařství. V této souvislosti název Waterloo zobecněl, když se v současnosti používá jako výraz pro velkou, drtivou, konečnou či rozhodující porážku, neúspěch nebo neštěstí. Např. „účast českých hokejistů na posledním světovém šampionátu byla hotové waterloo.“
JanP - 8. prosince 2018

0   0

význam


podstatné jméno význam v prvním slova smyslu označuje, co daná věc, slovo apod. znamená, resp. k čemu slouží. Jako příklad lze uvést například větu „Hlavním významem Evropské unie je hospodářská a kulturní spolupráce“, kterou lze do hovorové češtiny přeložit jako „Evropská unie je nejdůležitější z hlediska hospodářské a kulturní spolupráce.“

V přeneseném slova smyslu může slovo význam též znamenat smysl nebo důvod. Například ve větě „Nemá žádný význam hlasovat, protože mě stejně přehlasují“ plní slovo význam funkci slova smysl, když vyjadřuje, že je bezpředmětné se z pohledu určité osoby účastnit hlasování, neboť toto hlasování nebude mít na celkový výsledek žádný vliv.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

výhradně


Slovo výhradně je odvozeno od podstatného jména výhrada, znamenajícího výlučné právo či oprávnění určité osoby oproti osobám jiným, neboli výsadu či privilegium. Například ve středověku bylo výhradou krále rozhodovat o životě a smrti svých poddaných. V obdobném slova smyslu je slovo výhradně používáno též v současné době. Synonymem slova výhradně je například výlučně, pouze, jedině nebo jenom.

Příkladem použití slova výhradně v českém jazyce může být věta „Tento lék je určen výhradně těhotným a kojícím ženám,“ jehož význam je možné přeložit jako „Tento lék mohou používat pouze těhotné a kojící ženy.“
JanP - 8. prosince 2018

0   0

vinice


Podstatné jméno pomnožné vinice označuje místo nebo území, na kterém je pěstována vinná réva za účelem pozdější sklizně a výroby vína, vinných produktů, konzumace hroznového vína či jiného využití. Jedná se o prostorově a funkčně vymezené hospodářské území, na kterém hospodář – vinař, provádí zemědělskou činnost, tj. pěstování vinné révy.

Umístění vinic historicky dalo vzniknout i některým místním názvům. Například název pražské čtvrti Vinohrady je odvozen právě od vinic, které se na dnešním území této lokality dříve nacházely. V současné době se lze s vinicemi na území České republiky nejčastěji setkat na území jižní Moravy.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

validní


Slovo validní pochází z latiny, a to konkrétně ze slova validus, označující něco zdravého, pořádného nebo silného. V obdobném významu je slovo validní používáno též v českém jazyce, kdy se však význam slova validní více blíží pojmům platný, řádný, ověřený nebo prověřený.

Slovo validní je knižní výraz, používaný převážně v odborných kruzích. Např. v právu je slovem validní označováno takové právní jednání, které nemá žádné nedostatky, tj. je platné (např. validní smlouva či validní podpis). Navzdory tomu je možné se slovem validní setkat i v běžné řeči, např. ve spojitosti s jízdním dokladem: validní jízdenka je řádně zakoupená a označená jízdenka.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

uvědomělý


přídavné jméno uvědomělý je odvozeno od slovesa uvědomovat si, tj. být si něčeho vědom. Jako uvědomělý je zpravidla označován člověk svědomitý, řádně si plnící své povinnosti, který své povinnosti dokonce plní nad rámec, nebo který má k nějaké záležitosti či problému proaktivní přístup.

Jako příklad použití slova uvědomělý v českém jazyce lze uvést slovní spojení „uvědomělý občan“ – tj. takový občan, který např. v nějaké krizové situaci zachoval chladnou hlavu a zavolal policii či zdravotní záchrannou službu, resp. takový občan, který řádně plní své občanské povinnosti (zejména chodí volit, v případě potřeby brání svoji vlast apod.).
JanP - 8. prosince 2018

0   0

upřít


sloveso upřít v českém jazyce vyjadřuje nedovolení jinému člověku nějaké možnosti, práva či věci, a to zpravidla takové možnosti, práva či věci, na které měla daná osoba nárok. Jedná se o synonymum slova odepřít či odmítnout.

Jedná se spíše o knižní obrat, který je však nezřídka v jistých situacích používán i v běžné mluvě. Příkladem použití slovesa upřít v hovorové češtině může být věta „Navzdory ruce stopera v pokutovém území rozhodčí týmu Bohemians penaltu upřel.“ Tuto větu lze volně přeložit tak, že navzdory tomu, že pravidla stanovují jako trest za hraní míče rukou v pokutovém území pokutový kop, rozhodčí tak z neznámých důvodů v daném případě neučinil, čímž tým Bohemians fakticky poškodil, neboť mu neposkytnul výhodu, na kterou má dle pravidel nárok.

Současně ze sloveso upřít použít ve spojení se slovem "zrak". Upřít zrak znamená na něco či někoho se dlouze nebo významně podívat. Např. "Všichni diváci upřeli svůj zrak na pódium, kde se měl každou chvílí objevit Justin Bieber."
JanP - 8. prosince 2018

1   0

uhrančivý


přídavné jméno uhrančivý je odvozeno od slovesa uhranout, resp. uhranutí. Uhranutí je výraz objevující se spíše ve staré češtině, ve které znamenalo přivodění něčeho zlého druhé osobě pouhým „křivým pohledem“. V minulosti byla tradičně v křesťansko-židovské kultuře schopnost uhranutí přisuzována čarodějnicím, černokněžníkům a různým démonům: ti pouhým dlouhým pohledem měli člověku, na kterého se takto dívali, způsobit nějaké neštěstí, přivodit smůlu či jej jinak očarovat.

V současné době se slovo uhrančivý v českém jazyce používá spíše ve významu „pronikavý“ či „okouzlující“, a to v pozitivním slova smyslu. Typickým příkladem použití slova uhrančivý je slovní spojení „uhrančivý pohled“, tj. pohled člověka s velmi výraznými (až magickými) rysy v obličeji na jinou osobu, či slovní spojení „uhrančivá tvář“.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

tristní


české slovo tristní je odvozeno z latinského slova tristis, znamenajícího v překladu smutek, zármutek, žal nebo melancholický stav mysli. V obdobném významu je přídavné jméno tristní používáno i v českém jazyce, byť se jeho význam spíše více blíží slovům ubohý či marný (nicméně stále ve spojitosti s nějakou smutnou událostí nebo skutečností).

Jako příklad použití slova tristní v českém jazyce je možné zmínit například větu „Zápasová bilance Hradce Králové, jedenáct zápasů – jedenáct porážek, je opravdu tristní“, přičemž tuto větu lze do hovorové češtiny přeložit jako „Zápasová bilance Hradce Králové, jedenáct zápasů – jedenáct porážek, je opravdu smutná / ubohá“.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

subtilní


slovo subtilní je možné do hovorové češtiny přeložit jako „mající slabou, křehkou či drobnou konstrukci.“ Může se přitom jednat v případě člověka o tělesnou konstrukci (tělesnou stavbu, tj. subtilním se rozumí člověk zpravidla menšího vzrůstu a hubené postavy), ale též o konstrukci nějaké věci (např. jako subtilní brýle jsou označovány brýle s nenápadným rámem, kterých si třetí osoba ani nemusí všimnout).

V přeneseném slova smyslu může být přídavné jméno subtilní v českém jazyce dále používáno ve významu mající mírný podtext, lehce připomínající něco jiného, ale též z důvodu své nejasnosti složitě pochopitelný, uchopitelný nebo nesnadný na porozumění.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

submisivní


slovo submisivní je odvozeno od podstatného jména submisivita, které se do českého jazyka dostalo z latiny, a to konkrétně převzetím slovesa submiterre. Význam tohoto slova lze do češtiny přeložit jako podřídit se, poddat se, podvolit se, ale též lidově řečeno ohnout hřbet. V totožném významu je v českém jazyce používáno i slovo submisivní, zpravidla ve spojitosti s lidskou povahou. Jako submisivní je označován takový člověk, který se zpravidla navzdory svým vlastním postojům podvolí názorům, preferencím či aktům jiné osoby. Jedná se o charakterovou lidskou vlastnost, která je protikladem dominance, resp. dominantnímu jednání. Zatímco dominantní člověk z přirozenosti své povahy rád určuje, co a jak se bude dělat, submisivní člověk naopak přirozeně naslouchá a vyčkává pokynů, kterými se následně řídí.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

sentimentální


přídavné jméno sentimentální označuje spojitost se sentimentem. Slovo sentiment pochází z latinského výrazu sentimentum, označujícího pocity, cítění, emocionální pohnutí mysli, apod. Přeloženo do hovorové češtiny tedy slovo sentimentální znamená citlivý, citový, ale též přecitlivělý. V závislosti na kontextu může mít slovo sentimentální jak pozitivní, tak negativní citové zabarvení.

V českém jazyce se lze se slovem sentimentální setkat jak v knižní češtině, tak v hovorové češtině, zejména ve slovním spojení se slovem nálada, tj. sentimentální nálada jakožto stav lidské mysli, kdy je člověk ovlivněn svými pocity a city, resp. může mít až sklony k melancholismu a v této souvislosti přemýšlivosti.
JanP - 8. prosince 2018

2   1

růženec


slovo růženec označuje křesťanskou pomůcku složenou z korálků a zakončená křížem, která měla věřícím usnadňovat počítání jednotlivých částí opakující se modlitby (označovanou rovněž právě slovem růženec), přičemž obdobné věci se pod jinými názvy vyskytují též v jiných náboženstvích a kulturách (např. řecký komboloi, který však nemá žádný náboženský význam) Název růžence - pomůcky je odvozen od barvy, kterou tyto korálky zpravidla mívaly (růžové). Růženec si věřící buď věšeli okolo krku jako náhrdelník, případně menší růženec nosili obdobně jako přívěšek na rukou.

V přeneseném slova smyslu je slovo růženec používáno též v souvislosti s věcmi, které růženec vizuální připomínají, například se může jednat o růženec sušených fíků, apod.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

rešerše


české slovo rešerše je počeštěnou verzí francouzského slovo recherche, které lze do češtiny přeložit jako vyhledávání či pátrání, zpravidla ve významu vyhledávání určitých informací v souvislosti s akademickou či odbornou činností. Ve stejném významu je slovo rešerše používáno též českém jazyce, rovněž zejména v souvislosti s odborným (např. právním) vyhledáváním konkrétních informací, materiálů, důkazů či jiných podkladů.

V hovorové mluvě se lze zřídka setkat též od podstatného jména rešerše odvozeného slovesa „rešeršovat,“ které je však slovem nespisovným, gramaticky nesprávným, tj. které je používáno prakticky výhradně pouze jako slangový výraz mezi příslušníky odborných kruhů.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

retail


slovo retail se do českého jazyka dostalo z angličtiny, ve které v překladu znamená maloobchod, tj. jako protiklad supermarketům či jiným velkým obchodům či obchodním řetězcům (za retailový obchod je tak možné typicky považovat řeznictví přes ulici, trafiku u autobusové zastávky, galanterii, místní krejčovství apod.). Ve stejném významu je podstatné jméno retail používáno též v českém jazyce, a to zejména v obchodní komunikaci, zpravidla ve spojitosti s jinými odbornými termíny.

Od podstatného jména retail je odvozeno přídavné jméno retailový, tj. maloobchodní. Předmětné přídavné jméno se používá nejčastěji ve slovním spojení se slovy trh, řetězec nebo zákazník.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

relevantní


přídavné jméno relevantní vyjadřuje vztah či spojitost mezi dvěma určitými věcmi, událostmi, nebo souvislostmi. Do hovorové češtiny lze slovo relevantní přeložit jako „mající souvislost pro“, „významné ve vztahu“ nebo „podstatné ve spojitosti s“.

Jako příklad použití slova relevantní v českém jazyce je možné uvést větu „Pro výsledek zkoušky není relevantní, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit“. Tuto větu lze přeložit do hovorového jazyka jako „Pro výsledek zkoušky není důležité, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit.“ Opakem slova relevantní jsou slova nerelevantní nebo irelevantní (obě mají totožný význam).
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

queen


výraz queen je slovo do českého jazyka převzaté z angličtiny, ve které označuje královnu. Ve stejném významu je toto slovo používáno též v češtině, a to především mezi mládeží, nicméně zejména v jeho metaforickém významu. Jedná se o ženskou obdobu anglického slova „king“, tj. král, které se v češtině používá ve smyslu „šéf“, resp. osoba, která něco dokonale ovládá, zvládá, má pod palcem, nebo si na takovou osobu aspoň hraje. Je-li takovouto osobou žena, používá se namísto výrazu king právě slovo queen. Příkladem je možné uvést slovní spojení „queen of the dancefloor“, tj. v překladu „královna tanečního parketu“.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

progres


české slovo progres pochází z latinského slova progressus, znamenající pokrok, zlepšení, postup nebo chod vpřed. Ve stejném významu je slovo progres používáno též v českém jazyce. Opakem slova progres je regres (sestup, postup vzad, ale též úpadek). Jako příklad použití slova progres v českém jazyce lze uvést větu „Po výměně trenéra se Olomouc dočkala výsledkového i herního progresu“, kterou lze do hovorového jazyka přeložit tak, že „Po výměně trenéra se zlepšil herní projev Olomouce, v důsledku čehož i začala stoupat tabulkou.“

Od podstatného jména progres je odvozeno přídavné jméno progresivní, které znamená pokrokový, pokračující, postupující vpřed. Příkladem použití slova progresivní může být například slovní spojení „progresivní nápady“, tj. pokrokové nápady, nápady které předběhly dobu.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

povrchní


přídavné jméno povrchní ve svém původním významu označuje něco umístěné na povrchu, nesahající do hloubky, méně závažné či spojené s povrchem. Nejčastěji bývá v tomto smyslu slovo povrchní používáno ve spojitosti se slovem poranění - povrchním poranění (např. hlavy) je takové poranění, které poškodilo pouze kůži, ale již nezasáhlo vnitřní orgány.

V přeneseném slova smyslu slouží slovo povrchní též k označení člověka, resp. lidských vlastností. Povrchním člověkem se rozumí takový člověk, jehož zájem nesahá do hloubky, nebo který se druhými lidmi za účelem zobrazení se v lepším světle přetvařuje. V tomto významu se jedná o slovo s negativním citovým zabarvením.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

potažmo


slovo potažmo je příslovce, které má v českém jazyce dva hlavní významy. V prvé řadě bývá slovo potažmo v češtině používáno ve významu slova „respektive“, nebo „případně“. Příkladem použití slova potažmo v tomto významu může být věta „Rozhodujícím faktorem celkového umístění v soutěži je krátký program potažmo volná disciplína.“ Tuto větu lze volně přeložit jako „Rozhodujícím faktorem celkového umístění v soutěži je krátký program, přičemž obdobně velmi důležitá je i volná disciplína.“

Současně může být příslovce potažmo v češtině používáno ve významu „to znamená“, „v této souvislosti“ či „tudíž“. Jako příklad takovéhoto použití je možné uvést větu „Úspěch na olympijských hrách přinesl Ester Ledecké slávu a potažmo též peníze“, kterou je možné interpretovat ve smyslu „Úspěch na olympijských hrách přinesl Ester Ledecké slávu a v důsledku slávy též peníze.“
Honzi - 7. prosince 2018

1   2

pokrytec


výrazem pokrytec je označován člověk, který se před jinými lidmi přetvařuje, zpravidla za účelem vlastního ukázání se v lepším světle. Současně slovem pokrytec bývá označován člověk, který se snaží vyvolat v druhé osobě dojem, že s ní sympatizuje, ačkoliv tak tomu ve skutečnosti není, nebo případně že této osobě naslouchá, soucítí či rozumí jejímu problému, ale v obecném slova smyslu též jakékoliv diskutované věci.

Jako příklad použití slova pokrytec v běžné mluvě může sloužit věta „Karel je naprostý pokrytec. Dělá, že ho to zajímá, ale ve skutečnosti je mu to úplně jedno.“
Honzi - 7. prosince 2018

3   2

plytký


slovo plytký lze do hovorové češtiny přeložit jako mělký či nehluboký. Nejčastěji je přídavné jméno plytký v tomto významu používáno ve slovním spojení se slovem jezero - plytkým jezerem se rozumí jezero s mělkými vodami.

Se slovem plytký se lze v českém jazyce setkat též v jeho přeneseném významu, a to ve smyslu neobsáhlý, povrchní nebo nehluboký. Příkladem použití přídavného jména plytký v takovémto přeneseném významu mohou být slovní spojení „plytký humor“ nebo „plytké řeči“, které vyjadřují humor jednoduchý, nenáročný na pochopení, resp. řeči, které jsou z pohledu posluchače prázdné, nemají žádný obsah či význam.
Honzi - 7. prosince 2018

1   1

patetický


přídavné jméno patetický je odvozeno od slova patos nebo též pathos, jakožto jednoho ze starého řeckého způsobu přednesu řečí na veřejnosti. Slovem patos byla označována taková mluva, která zahrnovala značné množství emocí a gest a která měla proniknout hluboko do posluchačovi mysli, resp. v daném případě spíše duše.

V současné době se však slovo patetický používá též v jiném významu, odvozenému od anglického slova „pathetic“. V angličtině je jako „pathetic“ označováno něco ubohého, zoufalého, k pláči. V tomto smyslu se lze s použitím slova patetický čím dál častěji setkávat též v českém jazyce, byť se logicky jedná o používání významově nesprávné.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

out


slovo out pochází z angličtiny, ve které v překladu znamená mimo, vně nebo venku. V totožném významu je slovo out používáno též v českém jazyce. Ve sportovní terminologii je jako out označováno území za hranicemi hrací plochy. Pokud je tedy fotbalový míč v autu, znamená, že se dostal mimo hřiště, tj. tam, kde není pravidly dovoleno hrát.

Slovo out se používá též v přeneseném smyslu ve významu „mimo“. Může se přitom jednat o módní styl (jako protiklad slova „in“, například v 90. letech byly in kalhoty ve tvaru zvonu, tyto jsou však nyní jednoznačně out) či například chápání určité věci (například věta „je úplně out, vůbec nechápe, o čem jsme se bavili), apod.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

organický


přídavné jméno organický vyjadřuje spojitost s organismem (lidským či zvířecím), ve smyslu něčeho přírodního. Velmi často se lze se slovem organický v současné době setkat ve spojitosti s potravinami, resp. jejich označením. V oblasti potravinářství je možné slovo organický do hovorové češtiny přeložit jako neobsahující umělé (tj. nikoliv v přírodě se běžně vyskytující) látky. Synonymem slova organický je slovo biologický. Jako organické či biologické mohou být označeny potraviny pouze po splnění předepsaných podmínek, například týkajících se jejich hnojení apod.

Dalším častým slovním spojením obsahujícím přídavné jméno organický je podstatné jméno odpad. Organickým či biologickým obsahem se rozumí takový odpad neobsahující umělé látky vyrobené v důsledku lidské činnosti (zejména plasty). Organickým odpadem jsou tudíž např. větve, listí apod.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

oběd


slovo oběd označuje jedno ze tří hlavních denních jídel (vedle snídaně a večeře). Zpravidla se jedná o největší a nejvydatnější jídlo dne. V České republice je oběd obvykle konzumován mezi 11. hodinou dopolední a 1. hodinou odpolední, nicméně záleží na povolání konkrétního člověka a jeho stravovací návyky. Ve školách bývá oběd servírován nejčastěji okolo 12. hodiny.

Od podstatného jména oběd je odvozeno přídavné jméno obědový (ve smyslu spojený s obědem, například obědová pauza) a sloveso obědvat (jíst oběd). Jako „čas na oběd“ je hovorově označována doba, kdy se obvykle dostavuje pocit hladu a pracovníci v tuto dobu odchází sníst nejvydatnější jídlo dne.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

obec


obec v České republice označuje nejmenší územně samosprávný celek. Jedná se o lidská sídla, kterým byl udělen právní status „obec“, což znamená, že jde o jednotku, která může v určité míře sama spravovat své záležitosti (např. mít vlastní rozpočet, volit si vlastního starostu apod.).

Po splnění zákonných kritérií (počet alespoň 3.000 obyvatel) může obec získat statut města, větším městům může být udělen status tzv. statutárního města (např. Karlovy Vary, Jihlava, České Budějovice, Liberec atd.). Obdobou (menšího) města je tzv. městys.

V hovorové řeči je obec obecným označením pro vesnice, městyse a města, tj. jedná se o územně oddělená lidská sídla, která je možné s ohledem na jejich polohu objektivně vnímat jako samostatná.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

nostalgie


slovo nostalgie pochází z řečtiny, kde vzniklo jako spojení dvou slov: nostos, znamenají stesk a algos, znamenající bolest. Jako nostalgie byl v řečtině vnímán stesk, a to především stesk po domově. Obdobný význam si slovo nostalgie zachovalo též v českém jazyce, byť se postupem času tento mírně posunul. V moderní češtině slovo nostalgie označuje smutek či stesk po něčem minulém, spojeném s příjemnými vzpomínkami, čeho se v současnosti vzpomínající osobě nedostává.

Od podstatného jména nostalgie je odvozeno přídavné jméno nostalgický, které lze vyložit jako tesknící po něčem krásném v minulosti. Například „babiččiny nostalgické vzpomínky na její dětství na venkově.“
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

nirvana


slovo nirvana nebo též nirvána se do češtiny dostalo z indického jazyka sanskrt, resp. z buddhistického náboženství. V buddhismu popisovala nirvána stav skončení lidské žádostivosti, který byl připodobňován k vyhasnutí ohně.

Původní význam slova nirvána se postupem času posunul, když v nynějším přeneseném významu je jako nirvána označován stav nadpozemské spokojenosti, obvykle spojeného s jistým pomatením smyslu (např. v souvislosti s užíváním návykových látek). Jako příklad použití slova nirvána v českém jazyce je možné zmínit větu „Potom, co jsem se úplně promrzlý vrátil domů a dal si teplou vanu, jsem zažíval úplnou nirvánu“, jíž je možné vyložit jako „Potom, co jsem se úplně promrzlý vrátil domů a dal si teplou vanu mi bylo úplně skvěle“.
Honzi - 7. prosince 2018

1   1

nicméně


nicméně je spojka, které je v českém jazyce používána zejména ve významu odporovacím či souřadícím. Obdobou slova nicméně v českém jazyce jsou například spojky avšak, však, leč, za to nebo ale.

Jako příklad použití spojky nicméně v českém jazyce lze uvést větu „Venku sice prší, nicméně to mi nezabrání, abych si šel zahrát fotbal“, jejíž význam lze přeložit jako „Venku sice prší, ale i přesto si půjdu ven zahrát fotbal.“ Jako příklad užití spojky nicméně s odporovacím významem je možné uvést větu „Koupil si sice nové auto, nicméně jezdí s ním jako s traktorem“, kde lze slovo nicméně chápat ve významu slova „ale“.
Honzi - 7. prosince 2018

0   0

zpovykaný


přídavné jméno zpovykaný označuje člověka, který je zhýčkaný, zvyklý na zacházení v rukavičkách, rozmazlený, resp. který je zvyklý na vysokou míru luxusu na jakousi samozřejmost. V závislosti na kontextu se může význam slova zpovykaný blížit též slovu líný. Jedná se o slovo s negativním citovým zabarvením.

V minulosti vešlo slovo zpovykaný ve známost v souvislosti s výrokem pražské primátorky Adriany Krnáčové, která označila Pražany ve vztahu k dopravní situaci v hlavním městě právě za zpovykané, ve smyslu dožadující se příliš. Předmětný výrok se stal terčem kritiky novinářů i laické veřejnosti, neboť jej bylo možné vykládat tak, že primátorka dostatečným způsobem neusiluje o blaho místních obyvatel.
Honzi - 6. prosince 2018

0   1

rapsodie


podstatné jméno rapsodie je výraz používaný v oblasti hudby, jehož význam se liší podle konkrétního kontextu. V závislosti na souvislostech se může jednat o obdobu řeckého eposu, vzletnou pěvnou báseň nebo v klasické hudbě o dramatickou skladbu. S rapsodií se lze nicméně setkat též v moderní hudbě, když lze odkázat například na skladbu britské hudební skupiny Queen, Bohemian Rhapsody (Bohémská rapsodie), zahrnující operní a klasické prvky. Z nejznámějších klasických hudebních děl - rapsodií je možné zmínit Rhapsody in Blue (Rapsodie v modrém) od amerického skladatele G. Gershwina či Première rhapsodie od francouzského hudebního skladatele Clauda Debussyho.
Honzi - 6. prosince 2018

0   2

vantroky


vantroky, resp. v jednotným čísle vantrok je úzký žlab či koryto, kterým se svádí voda tak, aby dopadala na určité místo. Zpravidla se lze s vantroky setkat u starých vodních mlýnů, kdy byla pomocí vantroků přiváděna na mlýnské kolo, tak aby toto roztáčela a v mlýně bylo možné mlít mouku.

Slovo vantroky pochází z němčiny, a to konkrétně z německého slova der Wandtrog, které lze do češtiny přeložit jako nástěnné koryto, a to z důvodu, že byla tímto korytem na mlýnské kolo voda sváděna právě kolem mlýnské zdi.
Honzi - 6. prosince 2018

0   2

yggdrasil


yggdrasil je jméno pro strom, vyskytující se v různých podobách zejména v nordické mytologii. Jedná se o stále zelený, věčný, magický strom, držící při sobě jednotlivé světy. Díky těmto bájným vlastnostem yggdrasilu se jedná i jeden z důvodů, proč byly na hroby a významnými pohřebišti Vikingů nahrnovány hromady zeminy, do které byl následně zasazen strom (symbolizující právě věčný yggdrasil jakožto symbol věčnosti, resp. nesmrtelnosti).

Yggdrasil jako magický symbol v moderní době převzaly různé subjekty, například společnost zabývající se výrobou hazardních her, Yggdrasil Gaming Ltd., jakož i mnohé další.
Honzi - 6. prosince 2018

0   1

uroboros


slovo uroboros pochází ze staré řečtiny, přičemž se jedná o starodávný mystický symbol, zobrazující v kruhovém symbolu draka či hada, jak požírá svůj vlastní ocas. Tento magický symbol se objevuje na malbách či knihách, zároveň bývá využíván též v alchymii. Uroboros má symbolizovat skutečnost, že každý konec je zároveň i začátkem něčeho jiného a naopak, jakož i fakt, že život se odehrává v cyklech. Za moderní podobu symbolu uroboros lze považovat symbol „ležaté osmičky“, tj. nekonečna.
Honzi - 6. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10