Význam indukce
Co znamená slovo indukce? Zde naleznete 11 významů slova indukce. Můžete také přidat význam slova indukce sami

1

1   0

indukce


(lat., řec. epagogé, vedení vzhůru), myšlenkový postup od jednotlivého a zvláštního k obecnému, zobecňování.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1   0

indukce


vyvolání, vyprovokování
Zdroj: agromanual.cz

3

0   0

indukce


úvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

4

0   0

indukce


Úsudek vyvozující z jednotlivých faktù obecná tvrzení, zjednodušenì opak dedukce. Jedna z mnoha metod poznání, z nichž žádná sama o sobì neposkytuje úplnou pravdu [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

indukce


zpùsob získávání nových poznatkù (obecnìji a pøesnìji zpùsob uvažování) zobecòováním specifické zkušenosti (zkušeností). Indukce nemusí vést k pravdivým závìrùm, jejím výs [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   0

indukce


Myšlenkový postup, kdy se z jednotlivých případů dochází ke všeobecnějším závěrům. Indukční metoda je vědeckou metodou.
Zdroj: andromedia.cz

7

0   0

indukce


vyvozování závìrù z konkrétních dat, schopnost usuzovat ze zvláštní- ho na obecné (opak dedukce), èasto je velmi nesnadné oddìlit Thurstonovy faktory D (dedukce) a I (indukce), nebo se [..]
Zdroj: help24.cz

8

0   0

indukce


Slovo indukce (z lat. in-ducere, vyvozovat) má více významů: logická indukce – způsob úsudku od konkrétních případů k obecnému zákonu v logice vědecká indukce – metoda vyvozování [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

indukce


Logická indukce (generalizace) je vyvození obecného závěru z dílčích poznatků. Platí-li pro předmět A1 určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý předmět An [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   1

indukce


vyvolání nìèeho nìjakou pøíèinou. Ve fyzice vyvolání elektrického napìtí pøi zmìnì magnetického pole, ve filozofii mušlenkový postup od speciálního k obecnému
Zdroj: labo.cz

11

0   2

indukce


induction
Zdroj: ped.muni.cz


Přidat význam slova indukce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< implikace inherentní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam