Význam indukce
Co znamená slovo indukce? Zde naleznete 11 významů slova indukce. Můžete také přidat význam slova indukce sami

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

indukce


vyvolání, vyprovokování
Zdroj: agromanual.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

indukce


(lat., řec. epagogé, vedení vzhůru), myšlenkový postup od jednotlivého a zvláštního k obecnému, zobecňování.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

indukce


úvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

indukce


Úsudek vyvozující z jednotlivých faktù obecná tvrzení, zjednodušenì opak dedukce. Jedna z mnoha metod poznání, z nichž žádná sama o sobì neposkytuje úplnou pravdu a všechny mu [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indukce


Myšlenkový postup, kdy se z jednotlivých případů dochází ke všeobecnějším závěrům. Indukční metoda je vědeckou metodou.
Zdroj: andromedia.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indukce


vyvozování závìrù z konkrétních dat, schopnost usuzovat ze zvláštní- ho na obecné (opak dedukce), èasto je velmi nesnadné oddìlit Thurstonovy faktory D (dedukce) a I (indukce), nebo se mnohdy sluèují ve faktor "obecného úsudku" (Raisonnment - R)
Zdroj: help24.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indukce


Slovo indukce (z lat. in-ducere, vyvozovat) má více významů: logická indukce – způsob úsudku od konkrétních případů k obecnému zákonu v logice vědecká indukce – metoda vyvozování přírodních zákonů neú [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indukce


Logická indukce (generalizace) je vyvození obecného závěru z dílčích poznatků. Platí-li pro předmět A1 určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý předmět An také skutečnost B, pak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

indukce


vyvolání nìèeho nìjakou pøíèinou. Ve fyzice vyvolání elektrického napìtí pøi zmìnì magnetického pole, ve filozofii mušlenkový postup od speciálního k obecnému
Zdroj: labo.cz

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

indukce


zpùsob získávání nových poznatkù (obecnìji a pøesnìji zpùsob uvažování) zobecòováním specifické zkušenosti (zkušeností). Indukce nemusí vést k pravdivým závìrùm, jejím výsledkem ve vìdeckém zkoumání j [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

11

0 Thumbs up   3 Thumbs down

indukce


induction
Zdroj: ped.muni.cz

<< implikace inherentní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam