Význam interpolace
Co znamená slovo interpolace? Zde naleznete 5 významů slova interpolace. Můžete také přidat význam slova interpolace sami

1

0   0

interpolace


interpolation
Zdroj: ped.muni.cz

2

0   0

interpolace


vsuvka v textu; pøibližný výpoèet hodnot funkce v bodì ležícím uvnitø intervalu z hodnot funkce v krajních, pøíp. i nìkterých vnitøních bodech intervalu
Zdroj: islo.cz

3

0   0

interpolace


Je proces poèítaèového dopoèítání a doplnìní pixelù do fotografie, a to za cílem jejího celkového zvìtšení. Interpolace se dìlá nejèastìji tehdy, když je fotografie pøíliš mal [..]
Zdroj: fotoradce.cz

4

0   0

interpolace


Interpolace (lat. inter-polare, vylepšit vkládáním) v numerické matematice znamená nalezení přibližné hodnoty funkce v nějakém intervalu, je-li její hodnota známa jen v některých jiný [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

interpolace


Interpolace (lat. inter-polare, vylepšit vkládáním, falšovat) znamená v textové kritice dodatečné vkládání nebo opravování původního textu. Vyskytuje se zejména u důležitých histor [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova interpolace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< integrovat interval >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam