Význam marketing
Co znamená slovo marketing? Zde naleznete 30 významů slova marketing. Můžete také přidat význam slova marketing sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Proces dosažení cílů organizace, spočívající ve zjištění potřeb cílového trhu a uspokojení těchto potřeb lépe než konkurence.
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


obchodní politika firmy
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Koncepce řízení podniku směřující k dosažení podnikových cílů (obvykle zisku)
Zdroj: eakcie.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


– proces plánování, øízení a provádìní koncepce, zahrnuje tvorbu ceny, propagaci a distribuci zboží a služeb za úèelem vytvoøení smìny, která uspokojí jak organizace, tak i jednotlivce [..]
Zdroj: kingstyle.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


proces plánování a realizace činností, jejichž cílem je vytvoření oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu mezi firmou (institucí nebo jinou organizací) a zákazníkem.
Zdroj: peacock.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Proces plánování a realizování koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet takové směny, které uspokojí cíle jednotlivce i organizací (American Marketing Association, 1985). Marketing je sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce k [..]
Zdroj: business.center.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Marketing - market. súbor činností a procesov, ktoré majú slúžiť k rozpoznaniu alebo rozvinutiu dopytu, k vývoju tomu zodpovedajúceho produktu a ku komunikácii a následnej distribúcii tohto produktu zákazníkovi, čoho výsledkom je vzájomne výhodná výmena, ktorá vedie k dlhodobej spokojnosti zákazníka, a teda v konečnom dôsledku i ku spokojnosti výro [..]
Zdroj: bonumeng.eu

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


široká škála technik, které mají za cíl co největší ekonomický růst firmy či projektu Marketingový mix = vžitý i po zkratkou 4P - skrývá 4 základní marketingové nástroje - product (produkt), price (ce [..]
Zdroj: mladypodnikatel.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


 – ucelený systém aktivit, který vede k řízené nabídce správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu a za správnou cenu.
Zdroj: domacifinance.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Marketing je soubor aktivit spoleènosti, který má zajistit uvedení produktu na vhodný trh a ve vhodnou dobu a tím zajistit úspìšnost výrobku èi služby seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Široká koncepce obchodní politiky společnosti, jejímž úkolem je zabezpečení maximálního ekonomického efektu společnosti tím, že systematicky vytváří a podporuje poptávku po nabízeném (do trhu dodávaném) produktu.
Zdroj: nfp.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Cílem marketingu je zajistit odbyt výrobků nebo služeb ve chvíli, kdy to zákazníci požadují. Marketéři (lidé, kteří se věnují marketingu), mají za cíl zajistit, aby se výrobek nebo služba objevil na t [..]
Zdroj: reklamniagent.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Marketing je ucelený proces výskumu trhu, plánovania a realizovania predajnej koncepcie, tvorby cien a propagácie produktov alebo služieb. Hlavným cie¾om marketingu je podpora pri zavádzaní nového výr [..]
Zdroj: stormware.sk

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Pod pojmem marketing označujeme řadu procesů, jejichž hlavním cílem je pochopit potřeby a přání zákazníka a uspokojit je efektivním a vhodným způsobem zajišťující splnění cílů firmy. [..]
Zdroj: h1.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Marketing je integrovaný komplex činností zaměřených na trh. Nejde o fragmentovaný soubor několika činností, ale jde o koordinovanou součinnost mnoha aktivit. Cílem marketingu je stálý prodej se ziske [..]
Zdroj: studiummba.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Marketing (někdy psáno také marketink). Jde o proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

marketing


Marketing (někdy psáno také marketink). Jde o proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Marketing je proces, který by měl vést k uspokojení potřeb zákazníka. Jedná se o poznávání, předvídání a ovlivňování jeho potřeb. Jeho přání mají být ve výsledku splněna takovým způsobem, který je výh [..]
Zdroj: crescogroup.org

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


souhrn èinností, v jejichž rámci se podniky zabývají identifikací potøeb spotøebitelù a pøenášením poznatkù z této identifikace do výroby a distribuce výrobkù, ale souèasnì i aktivnì potøeby spotøebitelù ovlivòují.
Zdroj: financni.webz.cz

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Veda, zároveò súbor mnohých aktivít marketéra s cie¾om dosiahnu zisk uspokojením zákazníka pomocou marketingového mixu. Internet marketing je jeho nevyhnutná zložka v súèasnosti.
Zdroj: tvorbastranky.sk

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


marketing; prieskum trhu; odbyt; nákup; trh; obchodný; zlaďovanie produktov s potrebami zákazníkov
Zdroj: amonitsro.sk

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Souhrn podnikových činností zjišťující potřeby trhu za účelem jejich přeměny v ziskové příležitosti podniku a jejich realizaci.
Zdroj: apogeo.cz

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Obor identifikace potřeb spotřebitelů s výrobou, cenovou tvorbou, reklamou, distribucí, prodejem zboží a služeb. Nezřídka bývá nesprávně Marketing a Reklama pokládány na stejnou úroveň a považována za [..]
Zdroj: atlanticstudio.cz

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


řízení všech procesů a činností spojených s plánováním a prováděním koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet změny, které uspokojují cíle jednotlivce a organizace
Zdroj: bmservis.cz

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


všechny aktivity, které vám pomáhají k úspěchu v podnikání.
Zdroj: cevelova.cz

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


proces spojený s podporou realizace výrobkù nebo služeb. Za klasické služby marketingu jsou považovánny ètyøi postupy: produkt, cena, distribuce a komunikace. Podstatou jeho vzniku byla relativní nadvýroba, kdy vyvstává potøeba a umìní prodat vyrobené zboží. Nyní je marketing jako metoda øízení, doktrína v oblasti øízení nebo jako metoda zkoumání. [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz

27

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Úkolem marketingu je uspokojení zájmu kupujících (zákazníků) a prodávajících na trhu (prostřednictvím směny) rentabilním způsobem.
Zdroj: advin.cz

28

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Koncepce řízení podniku směřující k dosažení podnikových cílů (obvykle zisku) při respektování společenského prostředí a jeho pravidel. Jde o koordinované a souběžné trvalé působení jednotlivých prvků výrobní a obchodní činnosti. Marketingová politika podniku musí vycházet z průzkumu potřeb zákazníků. Tyto potřeby úspěšný marketing nejen uspokojuje [..]
Zdroj: finarea.cz

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

marketing


Proces plánování a realizování koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet takové směny [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

30

0 Thumbs up   2 Thumbs down

marketing


Marketing je umìním a vìdou o tom, jak vybírat cílové trhy a jak si prostøednictvím vytváøení, komunikování a dodávaní mimoøádné hodnoty získat a udržet zákazníky a rozvíjet s nimi vztahy.
Zdroj: ewizard.cz

<< market share mateřská dovolená >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam