Význam meliorace
Co znamená slovo meliorace? Zde naleznete 6 významů slova meliorace. Můžete také přidat význam slova meliorace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

meliorace


zvyšování úrodnosti půdy, zejména odvodňováním nebo zavlažováním
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

meliorace


Soubor různorodých opatření ke zlepšení půd, které jsou přirozeně málo úrodné nebo u nichž došlo v důsledku nevhodných zásahů či působením vnějších činitelů ke snížení jejich produ [..]
Zdroj: pmo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meliorace


opatøení, zejm. odvodòování a zavodòování, smìøující ke zlepšení pùdy
Zdroj: islo.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

meliorace


Technické zemědělské úpravy pozemků. Soubor různorodých opatření k obnovení, udržení nebo zvýšení úrodnosti půdy. Meliorace mohou být odvodňovací, závlahové nebo půdoochranné (proti půdní erozi). Laic [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meliorace


Všechna opatøení sloužící ke zlepšení pøírodního a krajinného prostøedí, zvláštì úrodnosti pùd. Meliorace lesnické jsou urèeny ke zlepšení stanovištních podmínek, zvláštì uplatnìním melioraèní funkce vhodných lesních døevin a porostù. Náleží sem všechny druhy ochranného zalesòování, zakládání ochranných pásù a ozeleòování objektù a sídliš. Lesnick [..]
Zdroj: mezistromy.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meliorace


Meliorace je soubor různorodých opatření vedoucích ke zlepšení půd, které jsou přirozeně málo úrodné nebo u kterých došlo v důsledku nevhodných zásahů či působením vnějších činitelů ke snížení jejich [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< meandr m?sto >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam