004.cz

Website:http://www.004.cz
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy4
Karma:11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (73)

1

4   0

mikce


– moèení.
Zdroj: 004.cz

2

2   1

epidemie


– výskyt nemoci v urèité skupinì lidí nebo regionu, který pøesahuje bìžný výskyt v takto definované oblasti a èase.
Zdroj: 004.cz

3

1   0

antimykotika


– léky pùsobící proti houbám a plísním.
Zdroj: 004.cz

4

1   0

benigní


– nezhoubný. Používá se k oznaèení onemocnìní, které nevede k t잚ímu poškození organismu a smrti a má tendenci na vyléèení. Opak je maligní.
Zdroj: 004.cz

5

1   0

degenerace


– úbytek až ztráta specializované funkce bunìk, tkánì èi orgánu. Zmìnìný orgán není schopen plné funkce.
Zdroj: 004.cz

6

1   0

elefantiáza


– je zhrubìní a ztluštìní kùže vìtšinou následkem mìstnání mízy – lymfy (lymfedém).
Zdroj: 004.cz

7

1   0

eroze


– poškození kùže, které zasahuje jen do pokožky, nìkdy i odìrka (exkoriace).
Zdroj: 004.cz

8

1   0

erytém


– èervené zbarvení kùže zpùsobené rozšíøením krevních cév a zvýšeným prokrvením.
Zdroj: 004.cz

9

1   0

kortikoidy


– léèiva podobná hormonùm kùry nadledvin. Mají protizánìtlivý, protialergický a imunosupresivní úèinek. Podávají se u chorob, u nichž je nutné tlumit nadmìrnou èinnost imunitn [..]
Zdroj: 004.cz

10

1   0

lymfa


– míza, tekutina vznikající v orgánech odvádìná mízními cévami zpìt do krve. Tvoøí se z tkáòového moku, který obklopuje buòky a zajišuje jejich výživu. Nevstøeb [..]
Zdroj: 004.cz


Pro zobrazení všech definic slova 73 se přihlašte, prosím.