akcie.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy67
Obdržené negativní hlasy33
Karma:33 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (162)

1

58 Thumbs up   19 Thumbs down

zvalidován trhem


znamená to zlikvidován?
Zdroj: akcie.cz (offline)

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

slumpflace


Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveò roste cenová hladina (inflace).
Zdroj: akcie.cz (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

benchmark


Báze, vùèi které se sleduje výnosnost akcií èi ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index
Zdroj: akcie.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

equal-weight


Výrok pøi investièním doporuèení - akcie by mìla mít v portfoliu stejnou váhu jako v indexu.
Zdroj: akcie.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prioritní akcie


Akcie, s nimiž je spojeno pøednostní právo týkající se dividendy. Tato priorita mùže být kompenzována omezením hlasovacího práva, to však neplatí v pøípadì, že není prioritní dividenda vyplácena.
Zdroj: akcie.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

rally


Oznaèení pro velmi silný rùst ceny aktiva, popøípadì i celého trhu.
Zdroj: akcie.cz (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

volatilita


Pøedstavuje kolísavost ceny. Èím je vìtší, tím je vìtší cenové rozpìtí, v nìmž se cena daného titulu pohybuje. Vyšší volatilita zpùsobuje zároveò vìtší investièní riziko.
Zdroj: akcie.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

zero bond


Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vùèi nominální hodnotì a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v dobì splatnosti.
Zdroj: akcie.cz (offline)

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

kurzovní lístek


EUR
Zdroj: akcie.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

zavøít


Pøihlášení
Zdroj: akcie.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 162 se přihlašte, prosím.