akcie.cz

Obdržené pozitivní hlasy41
Obdržené negativní hlasy15
Karma:25 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (162)

1

33   11

zvalidován trhem


znamená to zlikvidován?
Zdroj: akcie.cz

2

1   0

benchmark


Báze, vùèi které se sleduje výnosnost akcií èi ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index
Zdroj: akcie.cz

3

1   0

equal-weight


Výrok pøi investièním doporuèení - akcie by mìla mít v portfoliu stejnou váhu jako v indexu.
Zdroj: akcie.cz

4

1   0

prioritní akcie


Akcie, s nimiž je spojeno pøednostní právo týkající se dividendy. Tato priorita mùže být kompenzována omezením hlasovacího práva, to však neplatí v pøípadì, že není prioritní dividenda vyplácena.
Zdroj: akcie.cz

5

1   0

rally


Oznaèení pro velmi silný rùst ceny aktiva, popøípadì i celého trhu.
Zdroj: akcie.cz

6

1   0

slumpflace


Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveò roste cenová hladina (inflace).
Zdroj: akcie.cz

7

1   0

volatilita


Pøedstavuje kolísavost ceny. Èím je vìtší, tím je vìtší cenové rozpìtí, v nìmž se cena daného titulu pohybuje. Vyšší volatilita zpùsobuje zároveò vìtší investièní riziko.
Zdroj: akcie.cz

8

1   0

zero bond


Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vùèi nominální hodnotì a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v dobì splatnosti.
Zdroj: akcie.cz

9

1   1

kurzovní lístek


EUR
Zdroj: akcie.cz

10

0   0

zavøít


Pøihlášení
Zdroj: akcie.cz


Pro zobrazení všech definic slova 162 se přihlašte, prosím.