akcie.cz

Obdržené pozitivní hlasy30
Obdržené negativní hlasy10
Karma:19 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)



0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezeny



Definice (162)

1

23   6

zvalidován trhem


znamená to zlikvidován?
Zdroj: akcie.cz

2

1   0

Benchmark


Báze, vùèi které se sleduje výnosnost akcií èi ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index
Zdroj: akcie.cz

3

1   0

Equal-weight


Výrok pøi investièním doporuèení - akcie by mìla mít v portfoliu stejnou váhu jako v indexu.
Zdroj: akcie.cz

4

1   0

Prioritní akcie


Akcie, s nimiž je spojeno pøednostní právo týkající se dividendy. Tato priorita mùže být kompenzována omezením hlasovacího práva, to však neplatí v pøípadì, že není prioritní dividenda vyplácena.
Zdroj: akcie.cz

5

1   0

Slumpflace


Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveò roste cenová hladina (inflace).
Zdroj: akcie.cz

6

1   0

Volatilita


Pøedstavuje kolísavost ceny. Èím je vìtší, tím je vìtší cenové rozpìtí, v nìmž se cena daného titulu pohybuje. Vyšší volatilita zpùsobuje zároveò vìtší investièní riziko.
Zdroj: akcie.cz

7

1   0

Zero bond


Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vùèi nominální hodnotì a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v dobì splatnosti.
Zdroj: akcie.cz

8

1   1

Kurzovní lístek


EUR
Zdroj: akcie.cz

9

0   0

zavøít


Pøihlášení
Zdroj: akcie.cz

10

0   0

Akcie


Akcie je cenný papír vydávaný akciovou spoleèností, s nímž jsou spojena urèitá práva, zejména se jedná o právo rozhodovací a právo majetkové....
Zdroj: akcie.cz


Pro zobrazení všech definic slova 162 se přihlašte, prosím.